1 REYES 12

1Roboamqa Siquem llajtaman rerqa, tukuynin israelitakunataj chay llajtaman tantakorqanku payta jatun kamachipaj churanankupaj. 2Chayta uyarerqa Nabatpa churin Jeroboamqa Egiptopi kashaspa, maymanchus pay ayqekusqa jatun kamachej Salomonmanta, chaymanta. 3Tukuynin israelitakunaqa Jeroboamta wajyachimojtinkutaj, tantaykukuspa jamorqanku Roboamwan kay jinata parlaj: 4Tataykeqa ancha sinch'ita sirvichikuwarqayku. Kunanqa qan pisiyachiy ari chay sinch'i llak'ayta, chay chhika llasa yugota jina pataykuman churawasqaykumanta, noqaykutaj qanta sirvisqayku, nispa. 5Chantá Roboamqa paykunata nerqa: –Kunanqa ripullaychej; kaymanta kinsa p'unchayman kutimunkichej, nispa. Chantá paykunaqa riporqanku. 6Chaymantataj jatun kamachej Roboamqa taporqa, tatan Salomón kawsashajtillanraj paypa ñawpaqempi karqanku, chay kurajkunata, payta umacharinankuta mañakuspa: ¿Imaynatataj qankuna yuyaychawankichejman kay runakunaman kutichinaypaj? nispa. 7Paykunataj kay jinata kuticherqanku: –Sichus k'acha kamachej jina qan kay suyupi runakunata sirviwaj, k'achatataj parlaykuwaj chayqa, paykunaqa wiñaypaj qanta sirvisonqanku, nispa. 8Chaywampis Roboamqa kurajkunajpa umachasqankuta mana kasorqachu; aswampis payqa, pikunachus paywan khuska uywasqa servij waynuchukunata, umachanankuta mañakorqa kay jinata: 9Imaynatataj qankuna yuyaychawankichej kay runakunaman kutichinaytari? Paykunaqa kay jinata niwanku: Pisiyachiy ari, tatayki chay chhika llasa yugota jina noqaykuman churawasqaykuta, nispa. 10Chantá chay paywan khuska uywasqa waynuchukunaqa kuticherqanku: –Pikunachus nisunku: Tataykeqa noqaykuman anchata yapaykuwarqayku llank'ayta llasa yugota jina, qantaj pisiyachiy ari, nispa, chaykunaman kay jinata ninki: “Makiypa uña dedonqa tataypa ñañu wasanmanta aswan rakhuraj. 11Tatayqa llasa yugota jina churasorqachej, noqatajrí astawanraj yapaykusqaykichej. Tatayqa lazowan seq'osorqachej, noqatajrí astawan seq'osqaykichej puntampi titi bolasniyoj lazowan, nispa.” 12Imaynatachus jatun kamachej Roboam chaymanta kinsa p'unchayman kutimunankuta nisqanman jina, Jeroboamqa tukuynin runakunawan khuska kutimorqa. 13Jatun kamchitaj runakunamanqa sinch'i simiwan kuticherqa, kurajkunajpa yuyaychasqankuta qhesachaspa; 14imaynatachus chay waynuchukuna umachasqankuman jina nerqa: Tatayqa llasa yugota jina churasorqachej, noqatajrí astawanraj yapaykusqaykichej. Tatayqa lazowan seq'osorqachej, noqatajrí puntampi titi bolasniyoj lazowan seq'osqaykichej, nispa. 15Jatunkamacheqa runakunajpa nisqankuta mana uyarerqachu, imaraykuchus Tata Diosmantapuni ajina kanan karqa, junt'akunampaj Tata Diospa parlasqan Silomanta Ahiasnejta Nabatpa churin Jeroboamman. 16Tukuynin runakunaqa repararqanku jatun kamachej paykunata mana uyariyta munasqanta, chayraykutaj kuticherqanku: “¿Noqayku ima ruwanayku tiyan Davidwanri? Jesejpa churinwanqa mana ima chayaqeykupis kanchu. Israel suyumanta kajkunaqa, wasisniykichejman ripuychej. Davidtaj aylluntaqa qhawachun, nispa.” Chantá israelitakunaqa wasinkuman riraporqanku. 17Jinaqa Roboam kamacherqa Judá suyupi israelitakuna tiyakojkunallata. 18Chaymantataj jatun kamachej Roboamqa mit'api llank'ajkunata qhawaj Adoramta Israel suyuman kacharqa; israelitakunatajrí rumiwan ch'anqaykuspa, payta wañucherqanku. Chayta uyarispa, Roboamqa usqhayllata carretampi, Jerusalenman ayqekorqa. 19Ajinamanta Israel suyuqa Davidpa mirayninmanta t'aqakaporqa kunankama. 20Chantá tukuynin israelitakunaqa Jeroboam kutimusqanta yachaytawan, tantasqa kasharqanku, chayman wajyachimuspa, Israel suyupaj jatun kamachinkupaj churarqanku. Ni mayqen ayllupis qhepakorqachu Davidpa aylluwanta qhatejqa, manachayqa Judá ayllumanta kajkunalla. 21Roboamtajrí Jerusalenman jamuspa, Judá ayllu kajkunamanta, Benjamín ayllu kajkunamantawan pachaj pusaj chunkayoj waranqa runakunata ajllaspa, maqanakupaj tantaykorqa. Paykunaqa Israel suyoj contrampi maqanakoj riyta yuyarqanku, ajinamanta tukuynin suyuta Salomonpa churin Roboamman kutichimunankupaj. 22Jinallapi Tata Diosqa Semaiasman parlarpayaspa, nerqa: 23“Judajpa jatun kamachej Salomonpa churin Roboamman, Judamanta kajkunaman, Benjaminpamanta kajkunamanwan, chantá chay wakin runakunamanwan 24kay jinata niy: Tata Diosqa ajinata nin: Ama israelitakuna wawqesniykichejpa contrankupi maqanakoj riychejchu. Sapa ujniykichej wasiykichejman kutipuychej, imaraykuchus kaytaqa Noqapuni ruwani, nispa. Paykunataj Tata Diospa nisqanta kasuspa, wasinkuman kutiporqanku, Tata Diospa nisqanman jina. 25Jeroboamqa Efraín orqopi Siquem llajtata watejmanta ruwacherqa, chaypitaj tiyakorqa. Chaymanta Penuel llajtatañataj watejmanta ruwachillarqataj. 26Jeroboamtaj sonqompi nerqa: “Sichus kay runakuna Jerusalenman wicharenqanku uywa ñak'asqata Tata Diospa Templompi jaywamoj chayqa, kay kamachiynej suyuqa atinman Davidpa mirayninman kutipuyta. 27Kay runakunaqa Judamanta jatun kamachej Roboamman k'askakapunkuman, noqata wañuchiwaspataj, jatun kamachej Roboamman kutiripunkuman, nispa. 28Chayrayku ujkunawan yuyaychakuspa, iskay waka uña lantikunata qorimanta ruwacherqa; chantá israelitakunaman nerqa: “Askha kutitaña qankuna Jerusalenman rinkichej. Kayqa Egiptomanta orqhomoj diosniykichiskunaqa, nispa.” 29Chantá ujnin waka uñata Betelman churarqa, ujtataj Danman. 30Chay jawa isrealitakunaqa Betelkama chantá Dankama yupaychaj rispa juchallerqanku. 31Ruwachillarqataj loma patapi yupaychana wasikunata, chantá sacerdotekunatapis churallarqataj mana levitakuna kajkunatamanta. 32Chantá Jeroboamqa kamacherqa uj raymita ruwanankuta pusaj kaj killapi, chunka phishqayoj p'unchay kajpi, imaynatachus jatun raymita Judapi ruwaj kanku, ajinata. Jinataj altar patapi payqa uywa ñak'asqata jaywarqa. Ajinata ruwarqa Betelpi, uywa ñak'asqata jaywaspa chay waka uña ruwasqanman. Kamachillarqataj sacerdote kanankuta chay loma patapi wasita ruwachisqampaj. 33Pusaj kaj killapi, chunka phishqayoj p'unchay kajpi, altarta ruwachisqa, chay patapi uywa ñak'asqata jaywarqa Betelpi. Kikin payllamanta orqhokuspa, chay killapi israelitakunapaj raymita ruwarqa, llojserqataj chay altarman inciensota q'oshñichej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\