1 REYES 13

1Jeroboam chay altarpi inciensota q'oshñichinan kashajtin, Tata Diospa kachamusqan willaj Judá suyumanta Betel llajtaman chayamorqa. 2Paytaj chay altarpa contrampi qhaparerqa, Tata Diospa kamachisqanman jina: Altar, altar, Tata Diosqa ajinata nisunki: “Davidpa mirayninmanta uj wawa Josías sutiyoj paqarikonqa. Payqa orqo patapi yupayachana wasi sacerdotekunata wañurachispa, qampa pataykipi ruphachinqa, runa tullukunatapis pataykipi ruphachillanqataj, nispa. 3Diosmanta willajqa chay p'unchay pachataj nerqa: “Tata Diospa chheqantapuni parlasqanmanta kaymin kanqa: Altarqa lajrakonqa; chay patampi ushpha kajpis qhallikonqa, nispa.” 4Diosmanta willaj Betelpi altarpa contranta nisqanta uyarispa jatun kamachej Jeroboamqa, altarmantapacha makinta oqharispa, nerqa: ‘Payta presochaychej, nispa.’ Chantá chay makinta contrampi oqharisqanqa kikimpi ch'akiykorqa, manañataj oqhariyta aterqachu. 5Jinallapi altarqa lajrakorqa, ushphapis qhallikorqa altarmanta; Diospamanta willaj runa nisqanman jina chayqa junt'akorqa. 6Chantá jatun kamachej Jeroboamqa Diosmanta waillajman nerqa: Mañakuyki Tata Diosniykimanta mañapunawaykita kay makiy sanoyapunampaj, nispa. Diosmanta willajtaj Tata Diosmanta mañarqa, jatun kamachejpa makintaj sanoyaporqa. 7Chantá jatun kamacheqa Diosmanta willajta nillarqataj: –Jaku wasiyman mikhumunaykipaj, noqataj uj t'inkata qosqayki, nispa. 8Diospa Diomanta willajrí kuticherqa: Wasiykej khuskanninta qowankiman chaypis, manapuni qanwanqa riymanchu, nitaj t'antata mikhusajchu nitaj yakutapis ujyasajchu kay cheqapeqa; 9Tata Diosqa ajinata kamachiwarqa: “Ama mikhunkichu t'antata, nitaj ujyankichu yakutapis, nitaj risqayki, chay ñanllatataj kutimpunkichu, nispa.” 10Jinataj Diosmanta willajqa waj ñannejta kutiporqa, manataj Betel llajtaman jamusqan ñannejtachu. 11Chaypachaqa Betel llajtapi uj machu Diosmanta willaj tiyakorqa, churinkunataj payman willarqanku, Judá suyumanta Diosmanta willaj runa Betel llajtapi tukuy ima ruwasqanta; willallarqankutaj imakunatachus jatun kamachiman nisqantapis. 12Tatankutaj nerqa: –¿Mayqen ñannejtataj ripunri? nispa. Churinkunataj rikucherqanku, Judá suyumanta Diosmanta willaj mayqen ñantachus ripusqanta. 13Jinapi payqa churinkunata nerqa: –Burrota caronapuwaychej, nispa. Paykunataj caronaykorqanku uj burrota, paytaj lloq'aykuytawan, 14Diosmanta willaj qhepanta riytawan, uj encina nisqa sach'a urapi tiyashajta taripaspa, nerqa: –Qanchu kanki Judamanta jamoj Diosmanta willajqa? nispa. Paytaj nerqa: –Noqa kani, nispa. 15Chantá Betel llajtamanta Diosmanta willajqa nerqa: –Jaku wasiyman, t'antata mikhumunki, nispa. 16Judá suyumanta Diosmanta willajrí nerqa: Mana atiymanchu qanwan kutiytaqa, nitaj t'antata mikhuymanchu, ni yakutapis ujyaymanchu kay cheqapeqa. 17Tata Diosqa niwarqa: “Jaqaypeqa ama t'antata mikhunkichu, nitaj yakutapis ujyankichu, nillataj kutimunkichu risqayki ñanllatatajqa, nispa.” 18Machu runa kajtajrí nerqa: Noqapis qan jina Diosmanta willajllataj kani, Tata Diospa uj angelnin kamachiwan: Rispa, chay Diosmanta willajta pusamuy qampa wasiykiman t'antata mikhunampaj, yakutapis ujyanampaj, nispa. 19Chantá paywan khuska wasinman kutimuspa, Judá suyumanta Diosmanta willajqa mikhorqa t'antata, yakutapis ujyarqa. 20Ajinallapi, paykuna mikhushajtinku, Tata Diospa Simi Nisqan jamorqa, pichus kutichimorqa, chay machu runaman. 21Judá suyumanta jamoj Diosmanta willajta jatunmanta qhaparispa, nerqa: Tata Diosqa ajinata nin: Tata Diospa kamachisqanta mana kasorqankichu nitaj junt'arqankichu. 22Manachayqa kutirispa, t'antata mikhorqanki, yakutapis ujyarqanki, Tata Dios may cheqapichus mana mikhunaykita nitaj ujyanaykitapis nisorqa, chaypi. Chayrayku kunanqa ayaykipis mana tataykikunaj p'ampakusqampichu p'ampasqa kanqa, nispa. 23Judá suyumanta Diosmanta willaj mikhuyta, ujyaytapis tukojtenqa, chay machu ruinaqa burrota caronaykaporqa. 24Judá suyumanta Diosmanta willaj ripushajtintaj, ñampi uj león llojsimuspa, payta wañurparicherqa. Ayanqa ñampi wijch'urayasharqa, burrowan, leonwantaj ayaj ladompi qhepakorqanku. 25Chantá ñanta pasajkunaqa ayata ñampi wijch'usqata rikorqanku, leontapis wañusqaj ladompi kashajta ima. Jinataj, maypichus chay machu Diosmanta willaj tiyakorqa, chay llajtaman chayaspa, rikusqankuta willarqanku. 26Ñanmanta kutichimoj Diosmanta willajqa chay jinata uyarispa, nerqa: Chayqa Diosmanta willajmin; Tata Diospa kamachisqanta mana kasusqanrayku, Tata Diosqa leonman jaywaykorqa, chaytaj Tata Dios nisqanman jina Diosmanta willajtaqa mitharparispa, wañurpacherqa. 27Chantá churinkunata nerqa: Uj burrota caronaykapuwaychej, nispa. Paykunataj burrota caronaykorqanku. 28Rispataj, payqa ñampi ayata wijch'urashajta tariparqa. Leonwan, burrowampis chay ayaj qayllampi kasharqanku, manataj leonqa wañusqataqa mikhuykusqachu, nillataj burrotapis imanasqachu. 29Chantá machu runaqa Diosmanta willajpa ayanta burropi apamorqa Betel llajtaman, mayta waqarikuspa p'ampanampaj. 30Ayata covachaman p'ampaykuspataj, waqarqanku: Ay, wawqéy, nispa. 31Chay wañusqata p'ampaykojtinku, chay machu Diosmanta willajqa churinkunaman nerqa: Noqa wañupojteyqa, maypichus p'ampasqa kashan Diosmanta willaj, chayllamantaj p'ampaykuwankichej, tulluykunatapis paypa tullunkunatawan khuska churapuwankichej. 32Tata Diospa kamachisqanqa chay Diosmanta willajnejta Betel llajtapi altarpa contranta nisqanqa junt'akumpuni. Jinallataj Samaria llajtapi loma patapi yupaychana wasikunajpa contrampiwan, nispa. 33Chay tukuywampis Jeroboamqa manapuni sajra ruwayninmanta t'aqakorqachu; astawampis watejmanta churallarqataj sacerdotekunata mana levitakunallamanta; chay loma pata altarkunapaj, pitachus munasqallanta churaj, chay altarkunapi sacerdote kanankupaj. 34Chay jina ruwayqa Jeroboampa mirayninta juchaman urmacherqa, chayraykutaj wijch'usqa, tukuchisqataj karqanku kay pachamanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\