1 REYES 16

1Tata Diosqa Hananij churin Jehuman parlarqa Baasata ninampaj: 2“Qan ni pejpa kasu ruwanan kashajtiyki, noqaqa churarqayki Israel aylluypi jatun kamachej kanaykipaj; qantajrí Jeroboam jina juchallerqanki, Israel aylluytataj juchallicherqanki, chay juchaykiwantaj phiñachiwanki. 3Chayrayku kunanqa, qanta chanta mirayniykitawan chinkachipusqaykichej, mirayniykitataj Nabatpa churin Jeroboampata jinapuni ruwasaj. 4Baasaj ayllunmanta llajtapi wañojkunataqa alqokuna mikhuykonqanku, paykunamanta campopi wañojkunatataj suwintus mikhonqanku,” nispa 5Baasa kamachishaspa wakin ruwasqan, tukuy ima ruwasqanpiwan, qhelqasqa kashan Israel suyumanta jatun kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj, chay qhelqallapitaj. 6Baasa wañupojtin, Tirsapi ayanta p'amparqanku, paypa qhepanta churin Elá kamacherqa. 7Tata Diospa nisqanqa Hananij churin Diosmanta willaj Jehunejta jamorqa Baasajpa chanta ayllumpa contrampiwan, mana Tata Diospa munayninman jina ruwasqanrayku. Baasaqa Tata Diosta phiñacherqa Jeroboampa ayllun jina mana allinta ruwaspa. Chayrayku Diosqa Baasajpa ayllunta tukucherqa Jeroboampa ayllunta jina. 8Judapi jatun kamachej Asá iskay chunka sojtayoj watataña kamachishajtin, Baasaj churin Elaqa Israelpi kamachiyta qallarerqa; iskay watata Tirsapi kamacherqa. 9Zimriqa khuskan soldadokunata carretapi kamachiqa, paypa contrampitaj oqharikorqa. Chantá Tirsapi mayordomon Arsaj wasimpi Elá machasqa kashajtin, 10Zimriqa jamuspa, payta wañurparicherqa. Judá suyupi jatun kamachej Asá iskay chunka qanchisniyoj watataña kamachishajtin, Zimriqa Elaj qhepanta kamachiyta qallarerqa. 11Payqa kamachina tiyanampi tiyaykukuytawanqa, Baasaj tukuynin mirayninta wañurachicherqa, manataj ni uj qharillapis, wawqe masillampis, ni kawsaqempis qhepakorqachu. 12Ajinata Zimriqa Baasaj tukuy ayllunta tukucherqa, imaynatachus Tata Diosqa sut'incharqa Baasaj ayllumpa contrampi Diosmanta willaj Jehunejta, chayman jina. 13Ajina tukuchisqa karqanku Baasá chanta churin Elaj ima tukuy juchankurayku, mayqenkunawanchus Israelitakunata juchallicherqanku. Chay qhasi lantikunata yupaychaspaTata Diosta phiñacherqanku. 14Elá kamachishaspa wakin ruwasqan, tukuy ima ruwasqanpiwan, qhelqasqa kashan Israel suyumanta jatun kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj, chay qhelqallapitaj. 15Judá suyumanta Asá iskay chunka qanchisniyoj watataña kamachishajtin, Zimriqa Tirsapi kamachiyta qallarerqa, chaypitaj qanchis p'unchayllata kamacherqa. Chaykamataj Israel soldadokunaqa filisteokunajpa llajtanku Gibetonpa contrampi muyuykuspa kasharqanku. 16Chay Soldadokunaqa uyarerqanku Zimri oqharikuspa jatun kamachejta wañuchisqanta. Chantá tukuynin Israelmanta soldadokunaqa chay kikinpacha Omrita churarqanku Israel suyupi jatun kamachej jina kamachinampaj. Payqa soldadokunaj kamachejninku karqa. 17Omritaj tukuynin israelitakunawan Guibetonmanta llojsimuspa, Tirsata muyuykorqanku maqanakunankupaj. 18Jinapi Zimriqa llajtata jap'isqata rikuspa, kamachinan wasiman pakaykamuspa. Wasiman ninata jap'iykuchispataj, chay kikimpi wañorqa. 19Zimriqa mana Tata Diospa munayniman jinachu ruwarqa, astawampis Jeroboam jina juchallerqa, Israelitakunatapis juchallichillarqataj. Chayrayku chay jinata wañorqa. 20Zimri kamachishaspa wakin ruwasqan, tukuy ima ruwasqanpiwan, qhelqasqa kashan Israel suyumanta jatun kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj, chay qhelqallapitaj. 21Chantá israelitakunaqa iskayman t'aqakorqanku; Ginatpa churin Tibní sutiyojta wakin runakuna jatun kamachepaj churayta munarqanku, wakintaj Omrita. 22Omrita qhatejkunaqa atiparqanku Ginatpa churin Tibnita qhatejkunata; Chaypi Tibni wañorqa, Omritaj jatun kamachej karqa. 23Juda suyumanta jatun kamachej Asá kinsa chunka ujniyoj watastaña kamachishajtin, Omriqa Israel suyuta kamachiyta qallarerqa, kamacherqataj chunka iskayniyoj watata. Chay chunka iskayniyoj watamanta sojtata kamacherqa Tirsapi. 24Omritaj Sémer sutiyoj runamanta Samaria Orqo nejta sojta chunka sojtayoj kilo qolqewan ranterqa. Chaypeqa uj llajtata ruwacherqa Samaria sutiyojta, chay orqoj ñawpa dueñon Sémer sutiyoj kasqanrayku. 25Omriqa mana Tata Diospa munayninman jinachu ruwarqa, paymanta ñawpajta kamacherqanku, chaykunamanta nisqaqa astawanraj juchallerqa. 26Nabatpa churin Jeroboampa ruwasqan kikin juchata ruwarqa, chayllawantaj israelitakutapis juchallicherqa, Israelpa Tata Diosninta lantikunata yupaychaspa phiñacherqa. 27Omri kamachishaspa wakin ruwasqan, tukuy ima ruwasqanpiwan, qhelqasqa kashan Israel suyumanta jatun kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj, chay qhelqallapitaj. 28Omri wañojtintaj, Samariapi ayanta p'amparqanku, paypa qhepampi churin Ahab sutiyoj kamacherqa. 29Judá suyupi jatun kamachej Asá kinsa chunka pusajniyoj watataña kamachishajtin, Omrijpa churin Ahabqa Israelpi kamachiyta qallarerqa. Payqa Israel suyuta Samariapi iskay chunka iskayniyoj watata kamacherqa. 30Omrijpa churin Ahabqa manapuni Tata Diospa munayninman jinachu ruwarqa, paymanta ñawpajta kamacherqanku, chaykunamanta nisqaqa astawanraj juchallerqa. 31Payqa Nabatpa churin Jeroboampa jucha ruwasqanmantapis astawanraj juchallerqa. Casarakorqataj sidoniokunajpa jatun kamachejninku Et-baalpa ususin Jezabelwan; chantá manaraj imapi Baal lantita servispa yupaycharqa, . 32Baal lantipajtaj uj altarta, yupaychana wasitawan Samaria llajtapi ruwachiporqa. 33Ahabqa Aserá nisqa lantitapis ruwachillarqataj. Paymanta ñawpajta kamacherqanku, chaykunamanta nisqaqa aswan sajratapuni payqa ruwarqa, ajinamanta Tata Diosta phiñachispa. 34Ahabpa p'unchaykunampeqa, Betelmanta Hielqa Jericota watejmanta jataricherqa. Chay llajtata jatarichiyta qallarishajtin, kuraj kaj churin Abiram wañorqa; llajtaj punkunta churashajtintaj, sullk'a kaj churin Segub wañullarqataj, Tata Diospa nisqan, Nunpa churin Josuenejta, chaypi jut'akorqa .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\