1 REYES 18

1Kinsa watanmantaj Tata Diosqa Eliasta nerqa: Ahabpa wasinman riy, Noqataj kay jallp'aman parachimusaj, nispa. 2Chantá Eliasqa Ahabwan parlapaj rerqa. Chaypacha Samariape yarqhayqa anchapuniña karqa. 3Jinapi Ahabqa Abdías mayordomonta wajyarqa. Abdiasqa maytapuni Tata Diosta tukuy sonqonwan yupaychaj. 4Tata Diosmanta willajkunata Jezabel wañuchishajtin, Abdiasqa pachaj Diosmanta willajkunata, phishqa chunkamanta phishqa chunka, chhanka jusk'usman pakaykamorqa. Chaypitaj paykunaman mikhuyta, yakutawan qoj. 5Ahabtaj Abdiasta nerqa: Jaku rinachej, Israel suyuta purimusunchej tukuynin wayq'okunata, yaku juturikunatawan qhawaspa. Ichapis tarisunman q'omer pastokunata caballokunapaj, mulakunapajwan, amataj mana uywayoj qhepakunanchejpaj, nispa. 6Ajinata ari Israel suyutaqa purimunankupajqa rak'inakuspa rerqanku; Ahabqa waj ñanta rerqa, Abdiaspis. 7Abdiasqa ñanta rishaspa, Eliaswan tinkukorqa, payta rejsispataj, pampaman k'umuykukorqa, taporqataj: –¿Manachu qanqa wiraqochiy Elías kanki? nispa. 8Eliastaj kuticherqa: –Noqa kani. Kunanqa, willamuy jatun kamachejman: Kaypi kashasqayta, nispa. 9Abdiastajrí kuticherqa: ¿Imapitaj juchallikuni Ahabman jaywaykuspa, wañuchichinawaykipaj? 10Tata Diospa sutinrayku jurayki: Wiraqocheyqa tukuy suyukunapi, mask'achisunki. Tukuypis ninku: Eliasqa mana kaypichu, nispa. Chay jawataj tukuy mask'sujkunata juracherqa manapuni rikususqankuta. 11Kunantaj niwanki: wiraqochiykiman willamunayta: Kaypi kashasqaykita, nispa. 12Noqa ripojtiykamataj, Tata Diospa Espíritun mana yachasqayman apasonqa. Noqa Ahabman willamojtiytaj, qanta mana taripasuspa, payqa wañuchiwanqa ari. Noqa kamachiykeqa juch'uymantapacha Tata Diosta kasuspa purikuni. 13¿Wiraqochíy, manachu pipis qanman willasorqa Jezabelqa Tata Diosmanta willajkunata wañuchishajtin imatachus ruwasqayta? Noqa pachaj Diosmanta willajkunata chhanka jusk'uspi pakaykorqani, phishqa chunkamanta phishqa chunka, chaypitaj mikhuyta, yakutawan qorqani. 14Kunantaj qanqa nishawanki: Willamuy wiraqochiykiman: Kaypi kashasqaykita, nispa, pay noqata wañuchinawampaj, nispa. 15Jinapi Elías kuticherqa: –Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa sutinrayku, mayqempa kamachinchus kani, chaypa sutinrayku jurayki: Kunampacha Ahabwan parlamusaj, nispa. 16Chaymantataj Abdiasqa rispa, Ahabman chay tukuyta willamorqa, Ahabtaj Eliaswan parlaj jamorqa. 17Ahabqa Eliasta rikuytawan, nerqa: –¿Qanchu kanki Israelpaj mana iman allinkunata apamojqa? nispa. 18Eliastajrí kuticherqa: Mana noqachu Israel suyumanqa mana allinkunataqa apamushani, aswampis qanwan, tataykej ayllunwan Tata Diospa kamachisqanta saqerpayaspa, Baal nisqa lantita yupaychaspa. 19Kunanqa tukuynin israelitakunata Carmelo Orqoman tantakamunankuta Kamachiy. Jinallataj Baalpa tawa pachaj phishqa chunkayoj sut'inchajkunata, Aseraj tawa pachaj sut'inchajkunatawan ima, pikunachus Jezabelpa mikhunanmanta mikhunku, chaykunata, nispa. 20Ahabqa tukuynin israelitakunata wajyacherqa, Carmelo Orqopitaj chay sut'inchajkuwan tantaykorqa. 21Chantá Eliasqa tukuynin runakunaman chimpaykuspa, nerqa: ¿Mayk'ajkamataj iskayrayaspa kankichejri? Tata Diospuni Dios cheqan kajtenqa, Payta qhatiychej; Baal dios kajtinrí, payta serviychej, nispa. Runakunatajrí mana imatapis kuticherqankuchu. 22Eliasqa watejmanta runakunata nillarqataj: Tata Diosmanta willajqa noqalla qhepakuni, Baalpa sut'inchajkunanri tawa pachaj phishqa chunkayoj kanku. 23Kunanqa kayman iskay torokunata aysamuwayku. Ujninta paykuna ajllakuchunku, ñak'aspataj juch'uy juch'uyta khuchurachunku. Jinataj llant'a pataman churaytawan, ama ninata jap'ichichunkuchu. Chantá noqañataj chay ujnin torota ñak'aspa, llant'a pataman churallasajtaj; noqapis ninata mana jap'ichillasajtajchu. 24Chaymantataj diosniykichejta wajyakunkichej, noqataj Tata Diosnista wajyakusaj. Mayqenchari ninawan kutichimuwasun, chaymin cheqan Dios kanqa, nispa. Tukuy runakunataj kuticherqanku: Allinmi nisqaykeqa, nispa. 25Chantá Eliasqa Baalpa sut'ichajkunata nerqa: Qankuna ujnin torota ajllakuspa, ñawpajta wakichiychej, ashkhas kasqaykichejrayku. Chantá diosniykichejta wajyakuychej, amataj ninata jap'ichiychejchu, nispa. 26Paykunaqa ujnin torota jap'iytawan, wakicherqanku. Chantá chawpi p'unchaykama Baalta wajyakorqanku, kay jinata: “Baal, uyariwayku,” nispa. Manataj ima parlayllapis uyarikorqachu, nitaj kutichejpis karqachu; chaykama paykunaqa ruwasqanku altarta muyuriynimpitaj phinkiykachaspa tususharqanku. 27Chantá chawpi p'unchayta Eliasqa paykunamanta chazakorqa: Aswan jatunmanta qhapariychej, imaraykuchus payqa dioscharí. Ichá imata ruwashan, jisp'akuschá rin, ñan puriypichus kashan. Ichapis puñushan; rijch'arichiychej ari, nispa. 28Paykunataj jatunmanta qhaparerqanku, imaynatachus paykuna yachasqankuman jina cuchillokunawan, lanzakunawan khuchurakuspa, yawarpurulla kanankukama. 29Chawpi p'unchaypis pasarqaña, paykunatajrí loco jina phinkiykachaspa aswan jatunmanta qhaparishallarqankupuni jaywana rato chayamunankama; chaywampis mana ima parlayllapis uyarikorqachu, nitaj pipis kutichej nitaj uyarejpis karqachu. 30Chantá Eliasqa tukuynin runakunata nerqa: Chimpamuychej noqaman, nispa. Tukuy runakuna payman chimpaykojtinkutaj, payqa, Tata Diospa altarnin urmasqa kasharqa, chayta allinchaykorqa. 31Jinaspataj, Eliasqa chunka iskayniyoj rumikunata oqharerqa, Jacobpa churinkuna mashkha aylluchus karqanku, chayman jina, Tata Diosqa jacobta nisqa: Israel sutiyki kanqa, nispa. 32Chay rumikunawantaj uj altarta Tata Diospa sutimpaj ruwarqa. Chay jawa uj larq'ata allallarqataj altarpa muyuynimpi, chaymantaj iskay chunka litros yaku jina yaykoj. 33Chantá llant'ata altar pataman tawqaykorqa, torota wañuchiytawantaj juch'uy juch'uyta khuchuraspa, chay llant'a pataman churaykorqa. 34Nerqataj: Tawa p'uñu yakuwan jich'aykuychej q'olachina uywa ñak'asqaman, llant'a patamampis, nispa. Nillarqataj: Ujtawan jinata ruwallaychejtaj, nispa, paykunataj ujtawan jinata ruwallarqankutaj. Nillarqapuni: Ujtawampis jich'aykullaychej, nispa, paykunataj kinsa kutitawan altarman yakuta jich'aykorqanku. 35Ajinamanta yakoqa altar muyuyninta purirerqa; chay larq'ata ruwarqa, chaymampis junt'aykorqa. 36Chantá q'olachispa jaywana rato chayamojtenqa, profeta Elías chimpaykuspa, nerqa: Abrahampata, Isaacpata, Israelpatawan Tata Diosnin, kunan yachachunku Qan Israelitakunaj Tata Diosnin kasqaykita, noqataj kamachiyki kasqayta, Qampa kamachisqaykirayku kay tukuy imakunata ruwasqayta ima. 37Uyariway Tata Dios, uyariway ari, kay runakuna yachanankupaj Qanlla Tata Dios kasqaykita. Qanman kutirikuspa yupaychasunankuta, nispa. 38Jinallapi Tata Diosmanta nina urayk'amuspa, ujllata q'olaykorqa chay ñak'asqa torota, llant'ata, rumikunata, jallp'ata ima; larq'api yakutapis ch'akirpayacherqa. 39Tukuy runakunataj chayta rikuytawan, qonqorikuspa pampakama k'umuykorqanku, qhaparerqankutaj: Tata Diosllamin Diosqa; Tata Diosllamin Diosqa, nispa. 40Chantá Eliasqa nerqa: Baalpa sut'ichajkunata jap'iychej, amataj ujpis llusp'ichunchu, nispa. Chaypi runakunaqa jap'erqanku, Eliastaj Quisón Wayq'oman pusaspa, chaypi umankuta qholurarqa. 41Chantá Eliasqa Ahabta nerqa: Riy, mikhumuy, ujyamuytaj, imaraykuchus paraqa jamushanña, nispa. 42Ahabqa mikhoj, ujyajtaj riporqa, Eliastajrí Carmelo Orqoman wicharerqa. Chaypitaj qonqoriykukorqa, uyanta moqon pataman chayanankama. 43Kamachinmantaj nerqa: –Wicharispa, Jatun Qochanejta qhawarimuy, nispa. Paytaj wicharispa qhawarerqa, kutimuspataj nerqa: –Mana imapis kanchu, nispa. Eliastaj qanchis kutita ajinallatapuni nerqa: –Rispa, qhawarqamuy, nispa. 44Qanchis kaj kutipitaj kamachenqa nerqa: –Uj juch'uy phuyuta rikuni, maki t'ajllunta jina, Jatun Qochamanta llojsimojta, nispa. Chantá Eliasqa nerqa: –Riy, Ahabman nimuy: Carretaykipe ripuy, ñampi ama para jark'asunampaj, nispa. 45Jinallapi phuyus laqhayaykamorqa, wayrawan ima, sinch'itataj paraqa jich'akorqa. Ahabtaj carretanman wichariytawan, Jezreelman riporqa. 46Chaypacha Eliasqa p'achanta sumajta chumpiykukuytawan, Jezreelman correrqa, Ahabmanta aswan ñawpajta chayarqa Tata Dios kallpata qosqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\