1 REYES 20

1Siriamanta jatun kamachej Ben-adadqa tukuy soldadonkunata tantaykorqa. Paywan kinsa chunka iskayniyoj kamachejkuna rerqanku ashkha caballokunawan, maqanakunapaj carretakunawan ima; chaykunawan rispataj, Samaria llajtata muyuykuspa, maqanakorqankupacha. 2Israelmanta jatun kamachej Ahabmampis runakunata kachaspa, nicherqa: 3Ben-adadqa ajinata nisunki: “Qolqeyki, qoriykipis noqajta; warmiykikunapis, juch'uy wawaykikunapis noqajllatataj,” nispa. 4Israel suyumanta jatun kamachejtaj kutichispa, nerqa: “Imaynatachus nisqaykiman jina wiraqochiy, noqa qampata kani, jinallataj tukuy ima kapuwajniypis,” nispa. 5Chay kachasqa watejmanta kutimuspa, nillarqankutaj: “Ben-adadqa kayta nisunki: Noqa kachamorqayki nisunankupaj: Willacherqaykiña, qolqeykita, qoriykita, warmiykikunata, wawaykikunatawan qopunawaykipaj, nispa. 6Chaywampis, q'aya kay horata kamachiykunata kachamusqayki, tukuy ima wasiykipi kajta, kamachiykikunaj wasinkupi kajtawan, tukuyninkuta qhawaykonqanku, apakaponqankutaj tukuy imakunatachus munasqankuta,” nispa. 7Chantá Israel suyumanta jatun kamachejqa tukuynin kurajkunata wajyachispa, nerqa: –Warmiykunata, wawaykunatapis, qoriytapis, qolqeytapis qopuyqayki nishajtiy, kay kamachej Ben-adadqa mana allinta ruwayta munawanchis, reparaychej kayta, nispa. 8Chantá, tukuynin kurajkuna, runakunapiwan payman nerqanku: Ama uyariychu, amallataj kasuychu, nispa. 9Jinapi Ahabqa Ben-adadpa kachamusqakunata nerqa: Wiraqochiyman niychej: Ñawpaj kamachiwasqanta tukuyninta ruwasaj kunan mañakuwasqanta manacha atiymanchu, nispa. Kachasqa kajkunataj kutiytawan, ajinata willamorqanku. 10Chantá Ben-adadqa watejmanta kachamullarqataj: Samaria llajtata thuñisaj, manataj uj maki ñut'u jallp'allapis wakinqachu soldadoykunaman qonaypaj. Sitajchus mana jinata ruwasaj chayqa diosniykuna castigawachunku, nispa. 11Chaymanta Israelpa kamachejnintaj kuticherqa: Ama jatunchakuyrajchu manaraj maqanakushaspaqa, nispa. 12Ben-adadqa wajkuna kamachejkunawan toldokunapi machakuspa kasharqa, chayta uyariytawantaj, kamachinkunata nerqa: Wakichikuychej, nispa. Paykunataj chay llajtaj contrampi maqanakunankupaj wakichikorqanku. 13Chaypachallataj Israelmanta jatun kamachej Ahabman uj Diosmanta willaj jamuspa, nerqa: –Tata Diosqa ajinata nin: ¿Rikunkichu chay chhika runakunata? Kunanqa Noqa maqanakupi atipachisqayki, yachankitaj Noqa Tata Dios kasqayta, nispa. 14Ahabtaj kuticherqa: –Piwantaj atipachinqari? nispa. Paytaj nerqa: –Tata Diosqa ajinata nin: juch'uy llajtakunapi kurajkunaj kamachikujkunaj yanapajnin waynakunawanmi, nispa. Ahabtaj taporqa: –¿Pitaj maqanakuyta qallarenqari? nispa. Diosmanta willajtaj payman nerqa: –Qan qallarinki, nispa. 15Chantá Ahabqa chay juch'uy llajtapi kamachejkunaj yanapajnin waynakunata wakicherqa; chaykunaqa iskay pachaj kinsa chunka iskayniyoj karqanku. Chay jawaqa wakichillarqataj Israel suyumanta tukuynin soldadokunata, chaykunataj qanchis waranqa karqanku. 16Paykunaqa chawpi p'unchayta llojserqanku, chaykamataj Ben-adadtaj chay toldokunapi, chay kinsa chunka iskayniyoj kamachejkuna payta yanapaj jamorqanku, chaykunawan machakusharqa. 17Juch'uy llajtapi kamachejkunaj yanapajnin waynakuna ñawpajta llojsimorqanku. Jinapi Ben-adadman Samariamanta runakuna llojsimusqankuta willarqanku. 18Chantá payqa nerqa: “Sichus paykuna allimpaj chayri maqanakoj llojsimunku chayqa, kawsashajta jap'iychej,” nispa. 19Juch'uy llajtapi kamachejkunaj yanapajnin waynakunata llajtamanta llojsimorqanku, paykunaj qhepantataj soldadokuna llojsimullarqankutaj. 20Sapa ujtaj wañucherqa paypa contrampi jamojta; siriokuna ayqerikapojtinkutaj, Israelmanta soldadokuna paykunata qhatiykorqanku. Siriamanta jatun kamachej Ben-adadpis caballonman lloq'aykuspa, caballopi purejkuna wakin soldadonkunawan khuska ayqekullarqataj. 21Israelmanta jatun kamachejta, caballokunata, carretakunatawan qhechorqa; ajinamanta siriokunata sonqo nanayta atipaykorqa. 22Chaypachataj Israelpa jatun kamachejninman Diosmanta willaj jamuspa, nerqa: –Riy, sumajta wakichikamuy, imatachus ruwanaykita umallikuytaj, imaraykuchus uj watamantawan jatun kamachej Siriamanta ujtawan qampa contraykipi jamullanqataj maqanakoj, nispa. 23Siriamanta jatun kamachej kamachinkunanqa payta nerqanku: Israelitakunajpa diosninkuqa orqo nejmanta dioskuna kanku; chayrayku paykunaqa atipawanchej. Sichus paykunawan pampapi maqanakusunman chayqa, cheqamantapuni atipasunman. 24Qanqa ruway kay jinata: Jatun kamachejkunata orqospa, soldadokunajpa kurajninkukunata churay. 25Qantajrí waj soldadokunata tantay, chay maqanakupi chinkacherqanki, ajinata; jinallataj caballokunatapis, carretakunatapis jak'ajchus karqa chay chhikata. Chantá paykunawantaj pampapi maqanakusunchej, atipasunchejpunitaj, nispa. Ben-adadtaj yuyaychasqankuta uyarispa, kikinta ruwarqa. 26Ben-adadqauj wata qhepanta Siria llajtamanta soldadokunata tantaykorqa, chantá Afecman llajtaman rirqanku Israelitakunawan maqanakoj. 27Israelitakunapis soldadonkunata wakichillarqankutaj, jinaspa mikhunata apariykukuspa, siriokunawan maqanakoj puririrqanku. Siria soldadonkunaj ñawpaqempi israelitakunaqa jarakorqanku iskay tropa cabrakuna jinalla, Siriamanta soldadokunatajri pampata junt'aykorqanku. 28Chaypacha Diosmanta sut'inchajqa Israelpa jatun kamachejman, nerqa: –Tata Diosqa ajinata nin:“ Siriosqa ninku: Tata Diosqa orqo cheqanejmanta Dioslla, manataj pampakunamanta Dioschu, nispa; chayrayku kunanqa yanapasqayki atipanaykipaj chay chhika ashkha soldadokunata. Yachankitaj chaypi Noqa Tata Dios kasqayta, nispa. 29Qanchis p'unchayta chimpapura Israel soldadokuna Siria soldadokunawan jarasqa kasharqanku. Chantá qanchis kaj p'unchaypitaj maqanakorqanku; israelitakunaqa chay p'unchay, chakipi purej pachaj waranqa siriamanta soldadokunata wañuracherqanku . 30Wakin soldadokunataj Afec llajtaman ayqekorqanku. Jinapi chay llajta muyurej perqanta thuniykorqanku, iskay chunka qanchisniyoj waranqa ayqekojkuna runaspa patankuman. Ben-adadpis chay llajtaman ayqellarqataj, wasimanta wasi pakakuspataj purerqa. 31Chantá kamachisnenqa Ben-adadman nerqanku: –Noqaykoqa uyariyku Israelmanta kamachejkuna khuyakuyniyoj kasqankuta. Chayrayku kunanqa qhashqa p'achawan p'achallikunachej, kunkanchejmantaj uj waskhawan wataykukunachej, jinaspa rinachej Israelpa jatun kamachejninman; ichapis mana wañuchiwasunchu, nispa. 32Jinataj qhashqa p'achakunata p'achallikorqanku, kunkankumantaj waskhata. Chantá Israelpa jatun kamachejman qayllaykuspataj, nerqanku: –Kamachiyki Ben-adadqa nisunki: Mañakuyki ama wañuchinawaykita, nispa. Ahabtaj kuticherqa: –¿Pay kawsashanrajchu? Payqa wawqey jina, nispa. 33Chay runakunaqa chayta uyarispa, yuyarqanku allin kananta; chayrayku usqhayllata nerqanku: –Wawqeyki Ben-adadqa kawsashan, nispa. Ahabtaj nerqa: –Riychej, pusamuychej, nispa. Chantá Ben-adadqa Ahabman chimparqa, paytaj carretanman Ben-adadta wicharicherqa. 34Ben-adadtaj payman nerqa: –Tataykimanta chay llajtakunata tatay qhechusqanta kutichipusqayki. Jinataj Damascopi qhatu wasikunata ruwakuy, imaynatachus tataypis Samariapi ruwakorqa, jinata, nispa. Ahabtaj nerqa: –Noqataj kacharipusqayki trato ruwasqanchejman jina, nispa. Ajinata tratota ruwaytawan, kacharipullarqa. 35Diosmanta sut'ichaj t'aqamanta kaj nejta, Tata Diosqa ujnin paymanta sut'inchajman nerqa: Maqaway, nispa. Chay ujtaj mana maqayta munarqachu. 36Chay Diosmanta sut'inchajtaj nerqa: Kunanqa Tata Diospa kamachisqanta mana kasusqaykimanta, uj león wañuchisonqa, nispa. Paymanta karunchakusqantawantaj, uj león wañurparicherqa. 37Chantá chay Diosmata sut'ichajqa uj runawanñataj tinkuspa, nerqa: Maqaway, nispa. Chay runataj sumajta maqarparerqa. 38Chantá Diosmanta sut'inchajqa ñna patata rispa jatun kamachejta suyarqa. Mana resinampajtaj llikha thantawan ñawinta wataykukuspa. 39Jatun kamachej ñanta pasashajtintaj, Diosmanta sut'ichajqa jatunmanta qhaparispa, nerqa: Noqa kamachiyki maqanakupi kasharqani, jinallapi uj soldado qayllamuwaspa uj presota apamuwarqa, niwarqataj: Kay soldadota allinta qhawanki. Sichus ayqekunman chayqa, qanmi wañuchisqa, manachayrí kinsa waranqa qolqeta paganki, nispa. 40Chantá noqa kamachiyki waj imakunata ruwanaykama chay presochasqaqa chinkapusqa, nispa. Chantá Israelmanta jatun kamachejqa nerqa: –Qan kikiyki imatachus ruwanata rimarinki, rimarisqaykiman jina juchachasqa kanki, nispa. 41Chay Diosmanta sut'inchajri chay ratopacha, ñawisnimpi watasqa kasharqa, chay thantata ophaskarakorqa, Israelmanta jatun kamachejtaj Diosmanta sut'ichaj ujnin kaj kasqanta rejsirparerqa. 42Chantá Diosmanta sut'inchajtaj nerqa: Tata Diosqa ajinata nisunki: Mañuchinapaj juchachasqa runata, qan kacharisqaykirayku paymanta kawsayniykiwan paganki, aylluykiwantaj paypa ayllunmanta, nispa. 43Jinaspa Israelmanta jatun kamachejtaj Samariapi, wasinman may llakisqa, phiñasqataj riporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\