1 REYES 21

1Jezreel llajtayoj Nabotpata uvas huertan tiyaporqa. Chay huertaqa karqa Samaria llajtapi, jatun kamachej Ahabpa kamachinan wasi qayllapi. 2Un p'unchay Ahabtaj Nabotman nerqa: –Wasiy qayllapi kasqanrayku, uva huertaykita qopuway chaypi yuyukunata churakunaypaj. Noqataj wajnejpi kay huertaykimanta aswan sumaj huertata qopusqayki; munajtiykeqa, huertaj valorninta qolqeta pagapusqayki, nispa. 3Nabottajrí Ahabman kuticherqa: –Amapuni Dios munachunchu, tataypa qowasqan chayaqe huertata qanman qopusunaymantaqa, nispa. 4Chantá Ahabqa wasinman llakisqa, phiñasqataj riporqa, Jezreelmanta Nabot kay jinata payman nisqanmanta: Tataypa qowasqan huertaytaqa mana qanman qoykimanchu, nispa. Puñunanman siriykukuytawantaj, perqa ladoman kutirisqa, manataj mikhuytapis munarqachu. 5Jezabel warmintajrí payman qayllaykuspa, taporqa: Imamantataj chay jina llakisqa kashanki, nitaj mikhuytapis munankichuri? nispa. 6Ahabtaj kuticherqa: –Jezreelmanta Nabotwan parlarqani, nerqanitaj uvas huertanta qopunawanta qolqepipis, chayrí munajtenqa wajnejpi uj sumaj huertata qonayta; paytaj kutichiwarqa: Mana atiymanchu huertayta qopusuytaqa, nispa. 7Warmin Jezabeltaj nerqa: –Manachu qanqa jatun kamachej kanki? Jatarikuy, mikhumuy, noqataj Jezreelmanta Nabotpa huertanta qosqayki, nispa. 8Chantá Jezabelqa Ahabpa sutimpi cartakunata qhelqarqa; Ahabpa anillonwan sellaykuspataj apacherqa, Nabotpa llajtampi tiyajkunaj tukuynin kurajkunaman, kamachikunamanwan. 9Chay qhelqasqapi kay jinata nerqa: “Ayunota ruwanapaj kamachiychej, Jatun tantakuyta ruwaspa, Nabotta tukuy runakunaj ñawpaqenkuman tiyachiychej. 10Chantá iskay sajra runakunata mask'aychej paypa contrampi llullakuspa, ch'ataykunankupaj: Qanqa Diospa contrampi sajrata parlanki, jatun kamachej contrampi ima, nispa. Chantá jawaman orqhoytawan, rumiwan ch'anqaykuspa, payta wañuchiychej,” nispa 11Chantá Nabotpa llajtampi kurajkuna, kamachikunapiwan Jezabelpa kamachisqanman jina ruwarqanku, chay cartapi qhelqaspa apacherqa, chayta junt'aspa. 12Ayunota ruwanankupaj kamacherqanku, jatun tantakuyta ruwaspa Nabotta runakunapa ñawpaqenkuman tiyaykucherqanku. 13Jinallapi iskay sajra runakuna jamorqanku, Nabotpa ñawpaqempitaj tiyaykukuspa, tukuynin runakunajpa ñawpaqenkupi llullakuspa jurayta qallarerqanku Nabotpa contrampi: Payqa Diospa contranta parlan, jatun kamachej contrantawan, nispa. Llajtamanta jawaman aysaytawantaj, rumiwan ch'anqaspa wañucherqanku. 14Chantá Jezabelman willajta kacharqanku: Nabotqa rumiwan ch'anqasqa wañun, nispa. 15Jezabelqa Nabotpa wañusqanta uyarispa, Ahabman nerqa: –Riy, Jezreelmanta Nabotpa huertanta jap'ikampuy, payqa mana vendesuyta munarqachu, chayta; Nabotqa wañupunña manaña kawsashanchu, nispa. 16Ahabtaj Nabot wañusqanta yachaspa, Jezreelmanta Nabotpa uva huertanta jap'ikapoj rerqa. 17Chantaqa Tata Diosqa Tisbemanta Eliasta nerqa: 18Samariapi Israelmanta jatun kamachej Ahabwan riy; payqa Nabotpa uva huertampi kashan chay huertata jap'ikapunampaj rin. 19Payta ninki kay jinata: “Tata Diosqa ajinata nisunki: Nabotta wañuchichispa paypa uva huertanta qhechusqaykirayku, maynejpichus Nabotpa yawarninta alqokuna llajwarqanku, chayllapitaj yawarniykitapis alqokuna llajwanqanku, nispa. 20Eliasqa Ahabman chimpaykojtin, Ahabqa nerqa: –¿Qan, enemigoy kashaspapis mask'awaschu jamuwanki? nispa. Eliastaj kuticherqa: Arí noqa mask'ashayki, imaraykuchus Tata Diospa ñawpaqempi, qanqa sajra ruwayllapi purinki. 21Chayrayku Tata Diosqa nisunki: Jatun llakiyta qanman chayachimusqayki, qhepamantaj tukuy aylluykej mirayniykita chinkachisaj. Israel ukhumanta tukuy churinkunata, kachun kamachiskunajta, mana kamachiskunajtapis tukuchisaj. 22Israel suyuta juchallichispa phiñachiwasqaykirayku, Nabatpa churin Jeroboampa mirayninta, Ahiaspa churin Baasaj miraynintawan jina, qampa mirayniykitaqa chikachisaj, nispa. 23Jezabelmantapis Tata Diosqa nin: Jezabeltaqa Jezreel perqa k'uchupi alqokuna mikhonqanku. 24Ahabpa wasinmanta pikunachus llajtapi wañojkunataqa alqokuna mikhonqanku, pikunachus campopi wañojkunatataj suwintus mikhuranqanku, nispa. 25Cheqamantapuni mana ujpis karqachu Ahab jina Tata Diospa ñawpaqempi sajraman qokojqa, imaraykuchus Jezabel warmin paytaqa chayman tanqaykorqa. 26Payqa millaytapuni ruwarqa, lantikunata yupaychaspa, amorreokunaj ruwaj kanku ajinata, mayqenkunatachus israelitaspa ñawpaqenkumanta Tata Dios qharqosqa, chaykuna jina. 27Chay profetaj nisqanta uyarikuspa, Ahabqa p'achasninta llik'ikorqa, qhashqa p'achasta churakuspataj, mana mikhorqachu. Ajina qhashqa p'achayoj puñorqa, phutisqataj purerqa. 28Jinapi Tisbemanta Eliasman Tata Diosqa nerqa: 29Rikunkichu Ahabqa ñawpaqeypi k'umuykukusqanta? Ñawpaqeypi k'umuykachasqanrayku, mana chay sajrataqa pay kawsanankama apachimusajchu, manachayqa churimpa p'unchaynimpi chay sajrataqa tukuy mirayninman apachimusaj, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\