1 REYES 22

1Israelitaswan sirioswanqa kinsa watasta mana maqanakorqankuchu. 2Jinataj kinsa watanman, Judamanta rey Josafatqa Israelpa reyninta watukoj urayk'orqa. 3Israelmanta reytaj kamachisninta nerqa: Manachu yachankichej Galaadmanta Ramotqa noqanchejpata kasqanta? Noqanchejtajrí mana imatapis ruwashanchejchu siriospa makinkumanta qhechukapunanchejpaj, nispa. 4Chantá Josafatta taporqa: Munariwajchu noqawan jamuyta Galaadmanta Ramotpa contrampi maqanakoj? nispa. Josafattaj Israelpa reyninman kuticherqa: Noqaqa qan jinallataj kani, soldadosniypis soldadosniyki jina, caballosniypis caballosniyki jinallataj, nispa. 5Chay jawataj Josafatqa Israelpa reyninta nerqa: Chaywampis mañarikuyki Tata Diosta ñawpajta tapurinaykita, nispa. 6Chantá Israelpa reynenqa tukuynin profetasta tantaykorqa, tawa pachajta jina, chaykunamantaj nerqa: Galaadmanta Ramotpa contrampi risajchu maqanakoj, amachu? nispa. Paykunataj nerqanku: Rillay, imaraykuchus Señorqa reypa makinman chay llajtata jaywaykonqa, nispa. 7Josafattaj nerqa: Kaypi Tata Diospa waj profetan kanrajchu, paynejta tapurichinapaj? nispa. 8Josafatmantaj Israelpa reynenqa kuticherqa: Arí, uj kanraj, paynejta Tata Diosta tapurinapaj, Imlaj churin Micaías sutiyoj. Chaywampis payta noqaqa chejnini, manapuni jayk'ajpis allin kajta sut'inchawasqanrayku, manachayqa sajrallatapuni, nispa. Josafattaj nerqa: Ama jinata parlaychu, nispa. 9Chantá Israelmanta reyqa ujnin kamachinta wajyaspa, nerqa: Imlaj churin Micaiasta usqhayllata pusamuway, nispa. 10Israelmanta reywan, Judamanta rey Josafatwan sapa ujninku kamachina tiyanankupi tiyasharqanku rey p'achasninkuwan p'achallisqas, Samaria llajtaman yaykuna plazapi, tukuynin profetastaj sut'inchasharqanku paykunaj ñawpaqenkupi. 11Chaypacha Quenaanaj churin Sedequías fierromanta wajrasta ruwakusqa, nerqataj jatunmanta: Tata Diosqa ajinata nin: Kaykunawan siriostaqa wajranki tukuchinaykikama, nispa. 12Tukuynin profetastaj ajinallatapuni sut'inchasharqanku: Galaadmanta Ramotman riy, allintaj risonqa, imaraykuchus Tata Diosqa reypa makinman chay llajtata jaywaykonqa, nispa. 13Pitachus kacharqanku Micaiasta wajyamunampaj, chay runaqa Micaiasta nerqa: Chay tukuynin profetas uj similla reyman sut'inchanku allin imasllatapuni. Qampis paykuna jinallataj allinta sumaj imasta sut'inchay, nispa. 14Micaiastajrí nerqa: Tata Diospa sutinrayku jurani: Imatachá Pay niwanqa, chayllata noqaqa nisaj, nispa. 15Payqa reypaman jamorqa, reytaj payta nerqa: Micaías, Galaadmanta Ramot llajtaj contrampi maqanakoj risqaykuchu, amachu? nispa. Paytaj kutichispa, nerqa: Wichariy, allintaj risonqa. Tata Diosqa reypa makinman chay llajtata jaywaykonqa, nispa. 16Ahabtajrí payta nerqa: Mashkha kutitataj nisqayki Tata Diospa sutimpi cheqa kajllata ninawaykitari? nispa. 17Chantá Micaías nerqa: Noqaqa israelitasta rikorqani orqospi ch'eqerasqasta, mana michejniyoj ovejasta jina. Tata Diostaj nerqa: Kaykunajtaqa mana dueñonku kanchu; sapa ujninku wasinkuman allillanta ripuchunku, nispa. 18Israelmanta reytaj Josafatta nerqa: Manachu noqaqa nerqaykipuni, ni ima allintapis noqapajqa pay sut'inchananta, manachayqa sajrallatapuni? nispa. 19Micaiasqa nillarqataj: Tata Diospa nisqanta uyariy ari: Noqaqa Tata Diosta rikorqani kamachina tiyanampi tiyasqata, janaj pachamanta tukuynin angelestataj Paywan khuska kashajta, paña makinnejpi, lloq'e makinnejpipis. 20Tata Diostaj nerqa: Pitaj Ahabta ch'awkiyaspa, pusanman Galaadmanta Ramotpa contrampi maqanakoj rispa urmanampaj? nispa. Ujnin uj jinamanta nerqa, ujtaj uj jinamantañataj nerqa. 21Chantá uj espíritu Tata Diospa ñawpaqempi sayaykuspa, nerqa: Noqa payta pusarisaj, nispa. Tata Diostaj tapurerqa: Imaynapitaj pusawajri? nispa. 22Chay espiritutaj nerqa: Noqaqa rispa, reypa tukuynin profetasnimpa siminkupi llullata sut'inchasaj, nispa. Tata Diostaj nerqa: Qanqa atinki pusayta; rispa, ajinata ruwamuy, nispa. 23Kunantaj Tata Diosqa llulla espirituta tukuynin profetasniykej siminman churan, Paytaj ninña qampaj mana allin kananta, nispa nerqa Micaiasqa. 24Chantaqa Quenaanaj churin Sedequiasqa chimpaykuytawan, Micaiasta uj lado uyampi laq'aspa nerqa: Maynejtataj Tata Diospa Espíritun noqamanta llojserqa qanman parlasunampajri? nispa. 25Micaiastaj kuticherqa: Chayta yachanki jaqay p'unchaypi, maypachachus wasimanta wasi pakakuspa ayqeykachanki chaypacha, nispa. 26Chantá Israelmanta reyqa nerqa: Micaiasta jap'ispa, presota apaychej llajtata kamachi Amonpaman, reypa churin Joaspamanwan. 27Ninkitaj: Reyqa ajinata nisunki: Kaytaqa carcelman churaykuychej, chaypitaj pisi t'antawan, pisi yakuwantaj kachiychej, allimpi noqa kutimunaykama, nispa. 28Micaiastajrí nerqa: Sichus allimpi kutimunki chayqa, Tata Dios manamin noqaj simiynejtachu parlarqa, nispa. 29Chantá Israelmanta reyqa Judamanta rey Josafatwan khuska rerqanku Galaadpi Ramot llajtaj contrampi maqanakoj. 30Israelmanta rey Ahabqa Josafatta nerqa: Noqaqa waj p'achata churakuspa maqanakuman yaykusaj; qantajrí kikin rey p'achallaykiwan yaykuy, nispa. Israelpa reynintaj waj p'achata churaykukuspa, maqanakuman yaykorqa. 31Chaypacha Siriamanta reyqa chay maqanakupaj carretaspa kinsa chunka iskayniyoj kurajninkunata kamachisqa: Ama jatunwampis juch'uywampis maqanakunkichejchu, manachayqa Israelmanta reypa contrallampipuni, nispa. 32Chayrayku carretasta kamachikunaqa Josafatta rikuspa, nerqanku: Israelmanta reyqa kaypunichá kanqa, nispa. Chayrayku paypa contrampipuni maqanakoj chimpaykorqanku; chantá rey Josafatqa qhaparikorqa. 33Chay carretasta kamachikunaqa mana Israelpa reyninchu kasqanta reparaspa, waj ladoman riporqanku. 34Ujnin soldadotaj wayrallaman flechanta kacharerqa, chaytaj Israelpa reyninta jap'irparerqa maqanakuna p'achasnimpa tinkuynin cheqapi. Reytaj carretanta apajta nerqa: Kutirichiway, orqhowaytaj kaymanta, imaraykuchus wañuy patapiña kashani, nispa. 35Wañuchinaku maqanakoqa chay p'unchaypi may sinch'ipuni karqa, reytajrí carretallampipuni siriospa ñawpaqenkupi karqa. Ch'isiyaykuynejtataj wañorqa, yawarnimpis chay carreta ukhuta purisharqa. 36Inti yaykuytataj uj parlay uyarikorqa soldados ukhupi kay jinata: Sapa uj llajtaykichejman, sapa uj wasiykichejman ripuychej; 37reyqa wañupunña, nispa. Samariaman reypa ayanta apaspataj, chaypi p'amparqanku. 38Jinataj chay carretanta Samaria qochapi mayllarqanku, maypichus phisu warmis mayllakoj kanku, chaypi, yawarnintataj alqos llajwarqanku Tata Diospa nisqanman jina. 39Ahab kamachishaspa waj ruwasqasnin, tukuy ima ruwasqasnimpiwan, marfilmanta wasita ruwasqan, tukuy llajtasta ruwachisqampiwan qhelqasqa kashan Israelmanta reyespa ruwasqasninkumanta willaj libropi. 40Ahab wañupojtintaj, paypa cuentanmanta churin Ocozías kamacherqa. 41Rey Ahabqa Israelpi tawa watastaña kamachishajtin, Asajpa churin Josafatqa Judapi kamachiyta qallarerqa. 42Josafat kamachiyta qallarishaspa, kinsa chunka phishqayoj watayoj karqa, Jerusalenpitaj iskay chunka phishqayoj watasta kamacherqa. Mamanqa Silhijpa ususin Azuba karqa. 43Payqa tatan Asaj tukuy ñankunampi purerqa, mana pantaspa, Tata Diospa ñawpaqempi cheqanta ruwaspa. Chay tukuywampis lomas patapi yupaychana wasista mana chinkacherqachu. Runasqa chaypi uywa wañuchisqasta jaywajraj kanku, inciensotapis q'oshñichej kanku. 44Israelmanta rey Ahabwan Josafatqa uj tratota ruwasqa allinta kawsanankupaj. 45Josafat kamachishaspa tukuy ima ruwasqasnin, waj ruwasqasnimpiwan, may mentasqa kasqan, chay chhika wañuchinaku maqanakupi maqanakusqasnin imaqa qhelqasqa kashan Judamanta reyespa ruwasqasninkumanta willaj libropi. 46Jinallatataj Judá jallp'amanta qharqorqa chay phisu warmi jina qhari masinwan khuchichakojkunata, tatan Asaj tiemponmantapacha qhepakusqanku, chaykunata. 47Chaypacha Edompi mana rey karqachu, uj kuraj kamachilla karqa. 48Josafattaj jatuchaj barcosta ruwacherqa Ofirman rispa qorita apamunampaj; chantá mana rerqankuchu, Ezión-geberpi phirikusqankurayku. 49Chantá Ahabpa churin Ocoziasqa Josafatman nerqa: Munankichu qampa kamachisniyki noqaj kamachisniywan rinankuta barcospi? nispa. Josafattaj mana munarqachu. 50Josafat wañupojtin, ñawpa tatan Davidpa llajtampi p'amparqanku, paypa cuentanmantataj churin Joram kamacherqa. 51Judamanta rey Josafat chunka qanchisniyoj watastaña kamachishajtin, Ahabpa churin Ocoziasqa Israelta kamachiyta qallarerqa Samaria llajtapi. Iskay watasta Israelta kamacherqa. 52Ocoziasqa Tata Diospa ñawpaqempi sajrallatapuni ruwarqa, purispa tatampa ñankunampi, mamampa ñankunampi, Nabatpa churin Jeroboampa ñankunampiwan, israelitasta juchallichispa. 53Baalkunata sirverqa, yupaycharqataj, ajinamanta Israelpa Señornin Tata Diosta phiñachispa, imaynatachus tatampis ruwarqa, ajinata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\