1 REYES 3

1Salomonqa Egiptomanta jatun kamachej Faraonwan aylluchakorqa, Faraonpa ususinwan casarakuspa. Chantá payta pusamorqa Davidpa llajtanman kamachinan wasi ruwayta tukuchinankama, Tata Diospa templonta, jinataj Jerusalenpa tukuynin perqakunantawan muyuykuchinankama. 2Chaykama israelitakunaqa loma pata chay altarkunallapiraj uywa ñak'askata jaywaj kanku, imaraykuchus manaraj karqachu Tata Diospa sutimpi uj templo ruwasqa chay p'unchaykunakamaqa. 3Salomonqa Tata Diosta munakoj, tatan Davidpa kamachisqanman jina purispa; chaywampis payqa loma pata altarkunapi uywa ñ'akasqata jaywajraj, inciensotapis q'oshñichej. 4Salomontaj Gabaón lomaman rerqa, imaraykuchus chaypi jatun kaj altar kasharqa, chaypitaj uywakunata ñak'aspa Tata Diosman jaywaj. Salomonqa waranqa uywakunata ñak'aspa, chay altar patapi q'olacherqa. 5Uj ch'isi Tata Diosqa Gabaonpi, Salomonman mosqoypi rikhurerqa, Diostaj payta nerqa: “Mañakuway imatachus munasqaykita, Noqataj qosqayki,” nispa. 6Chantá Salomón nerqa: “Qanqa khuyarqanki jatun khuyakuyniykiwan tatay David kamachiykita, imaraykuchus payqa cheqanta purerqa Qampa ñawpaqeykipi, cheqantapuni ruwaspa, cheqan sonqowantaj; Qantaj mayta khuyaspa, uj wawantapis qorqanki kamachina tiyanampi tiyakunampaj, imaynachus kunan p'unchay kashan jina. 7Kunantaj, Tata Diosníy, Qanllataj churawanki noqa kamachiykita jatun kamachej jina kamachinaypaj tatay Davidpa cuentampi. Noqarí waynallaraj kani; mana yachanirajchu imaynatachus kamachinayta. 8Noqa kamachiykitaj kay ajllakusqayki aylloj chawpimpi kashani, runakunaqa may chhika mana yupay atina, nitaj mashkhachus kasqankupis yachana jinachu, ashkha kasqankurayku. 9Chayrayku noqa kamachiykimanqa jatun sonqota qoway, jatun yachaytawan, aylluykita allinta kamachinaypaj jina, sajra kajta allin kajtapis reparanaypaj. Manachayqa, pitaj kay chhikan aylluykita kamachiyta atenqari?” nispa. 10Salomonpa mañakusqanqa Tata Diospaj may allimpuni karqa. 11Tata Diostaj nerqa: “Qanqa mana mañakuwankichu unay kawsayta, nitaj qhapaj kaytachu, ni enemigoykikuna wañuchisqa kanantachu, manachayrí jatun yachayllata mañakuwanki, kay aylluyta sumajta kamachinaykipaj. 12Chayrayku imatachus mañakuwasqaykita ruwashajpuni; qosqayki jatun yachayta, jatun sonqotawan, yuyayniyoj kaytapis. Ajinaqa mana ujpis karqachu qan jinaqa, nitaj qanmanta qhepamampis kanqañachu. 13Chaywampis mana mañakuwasqaykitapis qollaykitaj qhapajyayta, atiytawan. Ajinamanta mana uj jatun kamachipis qan jinaqa kanqachu tukuy kawsayniykipi. 14Sitajchus ñankunaypi purinki, yachachisqaykunata, kamachisqaykunatapis kasuspa, imaynatachus tatayki David purerqa, ajinata chayqa, ashkha watakunata kawsachisqayki,” nispa. 15Chantá Salomonqa puñuyninmanta rijch'arispa, repararqa mosqoylla kasqanta. Jerusalenman kutimuspataj, Diospa trato ruwasqan arca kasharqa, chayman rerqa, chaypitaj uywakunata ñak'aspa, Tata Diosman q'olacherqa, jaywallarqataj allinyakuy nisqa uywa ñak'aqatapis. Jinaspataj, tukuynin kamachinkunanman uj sumaj mikhuyta mikhuracherqa. 16Chay p'unchaykunapeqa iskay khuchi warmikuna jatun kamachiman jamuspa, paypa ñawpaqenman chimpaapa. 17Ujnin kaj warmeqa nerqa: –Uyariway, wiraqochíy: Noqawan, kay warmiwan uj wasillapi tiyakuyku; chantá noqaqa wawayta paqarikorqani, pay noqawan wasipi kashajtin. 18Paqarikusqaymanta kinsa p'unchayninman kay warmipis uj wawitata paqarikullarqataj. Iskaynillayku kasharqayku, manataj pipis chay wasipeqa karqachu, manachayqa noqaykulla. 19Uj ch'isitaj kay warmej wawan wañuporqa, imaraykuchus wawan pataman puñuykusqa. 20Chantá chawpi tutata jatarispa, noqa puñunaykama, noqaj wawayta puñunanman apakapusqa, chay wañusqa wawantataj puñunayman churaykamusqa. 21Tutamanta rijch'ariytawan, wawayta ñuñuchej churakujtiy, wañusqallataña tarerqani. Allin sut'iyamojtintaj qhawaykorqani, manataj chay paqarikorqani, chay wawachu kasqa, nispa. 22Chay ujnin kaj warmitajrí nerqa: –Mana, noqaj wawayqa chay kawsaj, qampatataj chay wañusqa kaj, nispa. Ñawpaj kaj warmitaj kuticherqa: –Mana, qampata wañusqa wawaqa, noqajtataj chay kawsaj wawa, nispa. Ajinata churanakorqanku jatun kamachej ñawpaqempi. 23Chantá jatun kamacheqa nerqa: Kay warmeqa nin: “Noqajta kawsaj wawaqa, qampatataj wañusqa wawaqa, nispa; chay ujnimpis kikillantataj nin: Mana, qampata wañusqa wawaqa, noqajtataj kawsaj wawaqa,” nispa. 24Chantá jatun kamacheqa nerqa: –Apamuychej uj espadata, nispa. Jatun kamachimantaj uj espadata apamorqanku. 25Espadata apamojtinkutaj, jatun kamacheqa, nerqa: –Chay kawsaj wawata iskayman khuchuychej, sapa ujninmantaj khuskantakama qopuychej, nispa. 26Chantá chay kawsaj wawaj mamanqa wawanrayku maytapuni llakikuspa, jatun kamachita nerqa: Wiraqochi jatun kamachiy, ama wañuchiychejchu chay kawsashaj wawata; kay warmiman qopuychej, nispa. Chay uj warmitajrí nerqa: –Wañuchiychej, ni paypaj ni noqapaj kachunchu; iskayman khuchurpariychej, nispa. 27Chaymantá jatun kamacheqa kuticherqa: –Jaqay warmiman chay kawsaj wawata qopuychej, imaraykuchus paypuni mamanqa, nispa. 28Israelmanta tukuynin runakunaqa may jatumpaj jatun kamachej Salomonta qhawarqanku, jatun kamachej chay jina k'achatapuni cheqan ruwasqanta uyarispa, imaraykuchus paykuna rikorqanku Diospa yachaynin paypi kasqanta cheqanta ruwanampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\