1 REYES 4

1Salomonqa jatun kamachej karqa tukuynin Israel suyupi. 2Kuraj yanapajninkunataj kaykuna karqanku: Sacerdoteqa Sadocpa churin Azarías karqa; 3Sisaj churikunan Elihorefwan, Ahiaswan qhelqerikuna karqanku; Ahiludpa churin Josafat jatun kamachijpa kuraj kaj yanapajnin karqa. 4Joiadaj churin Benaías soldadonkunajpa kurajninku karqa; Sadoctaj, Abiatarwan sacerdotekuna karqanku. 5Natanpa churin Azarías kurajkunajpa jilaqatanku karqa, sacerdote Natanpa churin Zabudtaj jatun kamachipata yuyaychajnin karqa. 6Ahisarqa jatun kamachijpa kamachinan wasipi mayordomo karqa, Abdaj churin Adoniramtaj mit'api trabajajkunaj jilaqatanku karqa. 7Jatun kamachej Salomonqa chunka iskayniyoj jilaqatakunata churarqa tukuynin Israel suyupi, chaykunataj tukuy ima mikhunata jatun kamachipaj, familiampaj, paywan kajkunapajwan churachimoj kanku. Sapa ujtaj sapa watapi uj killata churaj kanku. 8Chunka iskayniyoj jilaqatakunaj sutinku kaykuna karqa: Ben-Hurqa Efraín orqospi churasqa karqa. 9Ben-Decarqa Macazpi, Saalbimpi, Bet-semespi, Elonpi, Bet-hananpiwan churasqa karqa. 10Ben-Hesedqa Harubotpi, Socopi tukuynin Hefer suyupiwan churasqa karqa. 11Ben-Abinadabqa tukuynin Dor jallp'aspi churasqa karqa. Paypa warmenqa Salomonpa ususin Tafat karqa. 12Ahiludpa churin Baanaqa Taanacpi, Meguidopiwan, tukuynin Bet-seanpi, Saretán qayllapi, Jezreelmanta aswan urapi, Bet-seanmanta Abel-meholá chaykama, Jocmeammanta chay uj ladonkama churasqa karqa. 13Ben-Gueberqa Galaadmanta Ramotpi churasqa karqa. Paypa kamachiynillampitaj karqa Galaadpi Manasespa churin Jairpa llajtankunapis, Basanmanta Argob cheqapis. Chaypeqa karqanku sojta chunka jatuchaj llajtakuna, sumaj perqakunawan muyuykusqa, punkukunanpis broncemanta aldabayoj karqa. 14Idoj churin Ahinadabqa Mahanaimpi churasqa karqa. 15Neftalipitaj churasqa karqa Ahimaas, pichus casarakusqa Salomonpa ususin Basematwan, chay. 16Husaijpa churin Baanaqa Aserpi, Alotpiwan churasqa karqa. 17Paruahjpa churin Josafatqa Isacarpi churasqa karqa. 18Elajpa churin Simeiqa Benjaminpi churasqa karqa. 19Urijpa churin Gueberqa Galaad jallp'api churasqa karqa, mayqenchus karqa amorreokunajpa jatun kamachinku Sehonpa suyun, jinataj Basanmanta jatun kamachej Ogpa suyumpiwan. Kallarqataj uj jilaqata tukuy Israel suyupi kamachi. 20Judapi, Israelpiwan ima ashkha runakunapuni karqanku, mama qochaj kantumpi t'iyu jina, may chhika. Paykunajtaqa mana piserqachu, mikhuna nitaj ujyana, kusikuspataj chhika patapi kawsakusharqanku. 21Salomontaj chay tukuynin waj suyukunatapis kamachillarqataj, Éufrates Mayumantapacha filisteokunajpa jallp'ankukama; mojonkunapis Egipto chaykama karqa. Payman pagarqanku impuestokunata, jatun kamachej Salomontataj sirverqanku kawsanankama. 22Salomonpa wasimpi kajkuna mikhunankupaj sapa p'unchay kay imakunata churamoj kanku: sujta waranqa sujta pachaj kilo yuraj ñut'u jak'uta, chunka kinyoj waranqa iskay pachaj kilo trigo jak'utawan. 23Sumaj wirayachisqa chunka torokunata, iskay chunka torokuna pastowan uywasqata, pachaj ovejakunatawan, tukuy laya tarukakunata mana yupaspalla, aswan wirachisqa wallpakunatawan. 24Ajinata churaj kanku, imaraykuchus Salomonqa chay tukuynin suyukunata kamacherqa, Eufratesmanta inti yaykuynej cheqapi, Tifsahmanta Gaza chaynejkama, chay tukuy suyukunapitaj allin kawsaylla karqa. 25Judapi, Israelpiwan runakunapis allin kawsayllapitaj tiyakorqanku Salomón kawsanankama, sapa ujninku uva sach'anku urapi, higo sach'anku urapipis, Danmantapacha Beerseba chaynejkama. 26Chay jawataj Salomonpata tiyaporqa tawa waranqa 27Chay jilaqatakunaqa jatun kamachej Salomonpaj tukuy mikhunata churamoj kanku, Salomonpa wasimpi kajkunapajwan, sapa jilaqata sapa wata uj killatakama, mana imata pisichispa. 28Apachimullajtaj kanku cebadata, pajatawan caballokunapaj, cargata chajnana uywakunapajwan; maymanchus apananku karqa chayman, sapa ujninku mit'ankupi. 29Diosqa jatun yachayta, yuyayta, jatun sonqotawan Salomonman qorqa, imaynachus mama qocha kantupi mana yupay kashan, ajinatapuni. 30Salomonpa yachaynenqa inti llojsimuy ladomanta yachayniyojkunajmanta, egipciokunamantapis aswampuni karqa. 31Tukuy yachaysapakunamantapis aswan yachayniyoj karqa: Etán Zerahmanta, Maholpa churinkunamantapis: Hemán, Calcol, Darda ima. Tukuy muyuynin suyukunapi yachaynenqa may uyarisqapuni karqa. 32Jinataj wakicherqa kinsa waranqa allin yachaywan nisqakunata, waranqa phishqayoj yarawi takiykunatawan. 33Jinallatataj parlarqa sach'akunamantapis, Libanopi cedro sach'amanta qallarispa, chay juch'uy qhoras perqaspi wiñanku, chaykunapi tukuspa. Parlallarqataj tukuy animalkunamanta, p'isqokunamanta, pampata qhatatakojkunamanta, challwakunamantawan ima. 34Salomonpa yachayninmanta uyarinankupaj tukuy llajtakunamanta, tukuy suyukunamanta ima jamoj kanku, maykamachus Salomonpa yachaynin uyarikoj, chaymantapacha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\