1 REYES 6

1Israelitakuna, Egipto suyumanta llojsimpusqankumanta tawa pachaj pusaj chunkayoj watakunaña kashajtin, Salomontaj Israel suyupi tawa watakunataña kamachishajtin, Ziv nisqa iskay kaj killapi Salomonqa Tata Diospa Templonta ruwachiyta qallarerqa. 2Salomonqa chay Templota Tata Diospaj ruwacherqa, chaytaj kay jina karqa: Sayt'unman iskay chunka qanchisniyoj metro, anchonman jisq'on metro, sayayninmantaj chunka kinsayoj metro khuskannin. 3Diospa Templompa ñawpaqempi corredorqa anchonman jisq'on metroyoj karqa, Temploj anchon kikillantaj. Chay Temploj ñawpaqenqa anchonman tawa metro khuskannin karqa. 4Temploj ventanakunata rejillayojta ruwacherqa. 5Temploj puraj lado muyuynimpi, Diospaj t'aqasqa aswan santo cheqapiwan cuartokunata muyurisqata ruwacherqa, Temploj perqallanmantaj k'askasqata. 6Ura kaj pisoqa iskay metros uj cuarta kurajniyoj anchonman karqa; chawpi pisotaj iskay metros kinsa cuarta kurajniyoj karqa, pata kaj pisotaj kinsa metros iskay t'ajlluyoj karqa. Chayqa jawannejman juch'uyachisqa karqa, Temploj perqanta jatuchaj k'aspista churaspa ama jusk'uranankupaj. 7Chay wasita ruwashajtinku, fierromanta mana ima herramientaj sonajllapis uyarikorqachu, ni martillokuna, ni hachakuna, imaraykuchus chay tukuy rumikunata ruwasqallataña apamorqanku, churaykunatapacha. 8Ura kaj pisoj punkonqa Temploj paña ladompi karqa; chaymanta iskay kaj, kinsa kaj pisomampis wicharinapajqa muyu escalera karqa. 9Salomonqa Temploj perqakunanta tukuychaytawan, chay wasi ukhoj patanta warawakunayoj cedro tablakunawan qhataykorqa. 10Ruwallarqataj cuartokunata, Temploj tukuynin muyurisqata. Chay cuartokunajpa sayaynin iskay metro uj cuarta kurajniyoj karqa, chaykunataj cedro k'aspikuwan Temploj perqanman jap'ichisqa karqanku. 11Chaymantaqa Tata Diosqa Salomonman parlaspa, nerqa: 12“Kunanqa qan kay wasita ruwashanki; sichus yachachisqayman jina purinki, nisqayniyman jinataj ruwanki, kamachisqaytataj kasunki chayqa, Noqapis junt'allasqaykitaj tatayki Davidman qosaj nisqayta. 13Israelitakunajpa chawpinkupi tiyakusaj, manataj Israel aylluytaqa saqerpayasajchu,” nispa. 14Ajinata Salomonqa Templota ruwayta tukucherqa. 15Temploj ukhuntataj cedro tablaswan tablayaykucherqa tukuynin perqakunanta, pampamanta pata k'aspikunaman taripanankama. Pampantapis pinomanta tablaswan mast'aykorqa. 16Ajinallatataj Temploj ukhu k'uchu ladota t'aqarqa cedro tablaswan pampamanta patakama, chaytaj jisq'on metroyoj karqa; chayqa karqa Diospaj t'aqasqa Aswan Santo nisqa cheqa. 17Diospaj t'aqasqa santo cheqaqa sayt'unman chunka pusajniyoj metroyoj karqa; chay kasharqa Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqaj ñawpaqempi. 18Chay wasi ukhuqa cedro tablawan tableasqa k'acha llajllasqa karqa, k'ita lakayoteman rijch'asqa, chanta t'ika muk'ituman rijch'asqa warawakunawan ima. Tukuynin cedro tablawan tableasqa kaspaqa, mana ima rumipis rikukorqachu. 19Temploj ukhumpitaj wakicherqa Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqata, Diospa trato ruwasqan arcata chayman churanampaj. 20Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqaqa sayayninman, anchonman, sayt'unmampis jisq'on metroyoj karqa, chaypa ñawpaqempitaj Salomonqa ruwarqa cedromanta uj altarta, chaytataj sumaj qoriwan lluch'iykorqa. 21Ajinata Salomonqa Temploj tukuy ukhunta qoriwan lluch'iykorqa. Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqajpa ñawpaqenmantaj qorimanta cadenaswan telaykorqa. 22Tukuynin Templota patamanta urakama qoriwan lluch'iykorqa. Ajinallatataj ruwarqa Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqajpa ñawpaqempi kaj altartapis. 23Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqapaj ruwachillarqataj iskay querubin nisqa kawsashaj lijrayojkunata olivo k'aspimanta, sapa ujtaj sayayninman tawa metro khuskanniyoj karqa. 24Querubinpa sapa uj lijrantaj iskay metros cuarta kurajniyoj karqa; ajinamanta ujnin kaj puntanmanta ujnin kajpa puntankamaqa lijranqa tawa metro khuskanniyoj karqa. 25Ajinallatataj chay ujnin kaj querubinpis tawa metros khuskanniyoj karqa; chaykunapis kikinkamallataj ruwasqa karqanku. 26Ajinaqa iskaynimpa sayayninku tawa metro khuskanniyoj karqa. 27Chaykunata Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqa ukhuman churarqa. Lijrankunatataj sapa ujnimpata aysarparisqa karqanku. Ujnimpata uj lado lijranqa perqaman chayarqa, chay ujnimpa lijrantaj uj lado perqaman chayarqa. Ajinamanta iskayninkoj lijrankunaqa khuskan wasipi tinkunakorqanku lijrapura. 28Chay querubinkunataqa qorillawantaj lluch'iykorqa. 29Chay tukuy perqankunapi muyurisqata t'illmirarqa querubinkunata, palmerakunata, t'ika muk'ukunatawan. Ukhu kaj cuartopi, jawa kaj cuartopipis ajinallatataj ruwarqa. 30Temploj pampantataj qoriwan lluch'erqa jawannejta ukhunnejtapis. 31Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqapajqa olivo k'aspimanta ruwarqa punkunta; punku pata k'aspinkuna, sayantankunapis phishqa esquinayoj karqa. 32Iskaynin punkuqa olivo maderamanta karqa, chaykunapitaj t'illmerqa querubinkunaman rijch'akojta, palmerakunata, t'ikakunatawan, chay tukuynintataj qoriwan lluch'iykorqa. 33Jinallatataj olivo k'aspimanta tawa esquinayoj sayantasta Temploj punkunman yaykunapaj ruwacherqa. 34Chantá iskaynin punkukuna pino maderamanta karqa, chay punkukunataj kikillampi muyurej kanku mayqen ladomampis. 35Kikin punkukunapitaj t'illmerqa querubinkunaman rijch'asqakunata, palmerakunata, t'ika muk'ukunatawan, chaykunatapis sillp'a qoriwan lluch'iykorqa. 36Ruwallarqataj ukhu patiopi uj perqata kinsa sinruta ch'eqosqa rumikunawan, chay patanmantaj uj sinruta cedro tablawan muyuykucherqa. 37Tawa watataña Salomón kamachishajtin, Zif nisqa chay killapi, Temploj ñawpaj kaj cimientonkunata churayta qallarerqanku. 38Chunka ujniyoj watastaña kamachishajtintaj, Bul nisqa pusaj kaj killapi, tukuy imakunanta ruwayta tukorqanku. Salomonqa qanchis watapi chay Templota ruwacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\