1 REYES 8

1Chantá Salomonqa tukuynin Israelmanta kurajkunata, sapa ayllumanta kurajkunata, israelita familiakunamanta kurajkunatawan ima, Jerusalenpi tantacherqa Tata Diospa arcanta apachimunampaj Davidpa llajtan Sionmanta. 2Tukuynin Israelmanta runakunataj jatun kamachej Salomonwan tantaykukorqanku, Etanim nisqa chay killapi; chayqa qanchis kaj killa karqa. Chaypacha may jatun fiestata ruwarqanku. 3Israel ayllumanta tukuynin kurajkuna chayamojtinku, sacerdotekunaqa Diospa arcanta oqhariytawan lijrariykukuspa, aparqanku chay arcata, 4Dioswan Tinkukuna Toldota, chaypi imakunachus karqa, chaykunata ima. Chay apajkunaqa sacerdotekuna, levitakunawan karqanku. 5RJatun kamachej Salomon, tukuynin Israelmanta runakunapiwan Diospa arcampa ñawpaqempi tantasqa kasharqanku. Paykunaqa ovejakunata, torokunatawan ñak'aspa, Diosman jaywasharqanku, jaywanapaj chay chhika kasqanraykutaj mana yupaytapis atikorqachu. 6Sacerdotekunataj apaykorqanku Tata Diospa arcanta Templo ukhuman, churarqankutaj Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqaman, querubinkunajpa lijranku uraman. 7Chay querubinkunajpa lijrankuqa aysarparisqa kasharqanku chay arca patapi; ajinamanta lijrankunawan pakaykorqanku arcata, k'aspinkunatawan. 8Chay k'aspinkunampa puntanqa jatuchaj kasqankurayku rikukoj kanku Diospaj t'aqasqa cheqamantapacha, mayqenchus Diospaj t'aqasqa Aswan Santo cheqaj ñawpaqempi karqa, chaymanta; chaywampis aswan jawamantaqa mana rikukorqachu. Chaypi kunankama chay k'aspikunapis kakushan. 9Chay arcapeqa iskay p'alta rumikunalla kasharqa Horebpi Moisespa churasqan. Chayqa karqa israelitakunawan Diospa trato ruwasqan Egiptomanta llojsimushajtinku. 10Sacerdotekunaqa Diospaj t'aqasqa cheqamanta llojsimojtinkukama, Tata Diospa Templonman phuyu junt'aykorqa. 11Sacerdotekunataj manaña chaypi yupaychanankupaj qhepakuyta aterqankuchu phuyu kasqanrayku, imaraykuchus Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynin Temploman junt'aykorqa. 12Chantá Salomonqa nerqa: Qan, Tata Dios, nerqanki laqhayay phuyupi tiyakusqaykita. 13Noqataj ruwapuyki may sumaj templota, wiñaypaj tiyakunaykipaj, nispa. 14Chantá jatun kamacheqa, tukuynin israelitakuna sayasharqanku, chaykunaman kutirikuspa, samincharqa. 15Pay nerqa: “Jatunchasqa kachun Israelpa Tata Diosnin, pichus tatay Davidman parlasqanta kunan junt'an kay jinata nisqanta: 16‘Israel aylluyta Egiptomanta orqhomorqani, chay p'unchaymantapacha mana ajllakorqanichu ni mayqen llajtata tukuynin Israel ayllukunamanta, mayqempichus templota ruwapunawankupaj Noqaj sutiy chaypi kanampaj. Chaywampis Davidta ajllakorqani Israel aylluyta kamachinampaj,’ nispa. 17Tatay Davidtaj sonqompi yuyarqa uj templota ruwayta Israelpa Tata Diosninpa sutimpaj. 18Chantá Tata Diosqa tatay Davidta nerqa: ‘Sonqoykipi qan yuyarqanki uj templota ruwapunawaykita; chay yuyasqaykeqa allin. 19Chaywampis mana qanchu ruwanki chay templotaqa; manachayqa churiyki, Noqapaj templotaqa ruwapuwanqa,’ nispa. 20»Tata Diosqa kunan nisqanta junt'akun, imaraykuchus noqa tatay Davidpa cuentampi, Israelpa kamachina tiyanampi kashani, Tata Diospa nisqanman jina. Jinataj ruwapuni uj Templota Israelpa Tata Diospa sutimpaj. 21Chaypitaj uj cheqata wakichini Tata Diospa arcampaj, maypichus kashan Egiptomanta llojsimushajtinku Diosqa ñawpa tatakunanchejwan trato ruwarqa, chay p'alta rumis, nispa. 22Chantá Salomonqa Tata Diospa altarnimpa ñawpaqempi, tukuynin Israelmanta runakuna rikushajtinku, sayarikorqa, makinta janaj pachaman oqharispataj, 23nerqa: “Israelpa Tata Diosnin, mana Qan jina Diosqa janaj pachapi kanchu, nitaj kay jallp'a patapipis. Qanqa tratoykita junt'anki, khuyakuyniykitapis kamachiykunaykiman rikuchinki, Qampa ñawpaqeykipi tukuy sonqowan purejkunaman. 24Imatachus tatay Davidman nisqaykita kunan junt'anki, nisqaykiman jina ruwaspa, imaynachus kunan p'unchay kashan jina. 25Kunantaj ari, Israelpa Tata Diosnin, junt'allaytaj imatachus tatay Davidman kay jinata nisqaykita: Noqaj ñawpaqeypi kallanqapuni mirayniykimanta uj runa Israelpa kamachina tiyanampi tiyaykukojqa. Ajina kanqa sichus churikunayki kamachisqayta junt'anqanku, ñankunaypitaj purenqanku, imaynatachus qampis purerqanki Noqaj ñawpaqeypi, ajinata chayqa, nispa. 26Kunantaj, Israelpa Diosnin, kamachiyki tatay Davidman nisqaykita junt'ay ari. 27¿Chaywampis cheqamantapunichu Diosqa kay pachapi tiyakunman? Janaj pacha, aswan patapi janaj pachakunapis mana wakisuyta atisunkichu. ¿Imaynatataj kay wasita ruwapususqaypi tiyakuyta atiwajri? 28Chay tukuywampis, Qanqa uyarillaypuni mañakusqaytaqa, willakususqaytapis. Tata Diosníy, noqaj kamachiykej qhaparisusqayta, mañakususqaytapis uyariway ari. 29Tuta p'unchay kay wasita qhawarillaypuni, mayqenmantachus Qanqa nerqanki: “Chaypi sutiyqa rejsisqa kanqa,” nispa. Uyariy noqa kamachiykej mañakuyniyta. 30Kay temploj qhawarisqa, kay kamachiykej mañakusqanta, Israel aylluykejtapis, uyariy ari. Janaj pachapi tiyakunki, chaymantapacha uyariwayku, perdonawaykutaj. 31»Pillapis runa masimpa contrampi juchallikojtin, sichus juramentotaj kay temploj altarnimpa ñawpaqempi ruwachinkuman chayqa, 32Qanqa janaj pachamantapacha uyarimuspa, kamachiykipaj justiciata ruwanki. Juchayoj kajtaqa juchaman jina castiganki, juchanpis panllamantaj urmachun. Mana juchayojmantajrí cheqan ruwayninman jina qopunki. 33»Sichus kay aylluyki enemigonkunawan atipachikunkuman, contraykipi juchallikusqankurayku, chantá Qanman kutirikuspa, sutiykita jatunchaspa oqharinkuman, kay wasipitaj tukuy sonqo mañakusunkuman chayqa, 34Qanqa janaj pachamanta uyarimuspa, saminchay Israel aylluykej juchanta, ñawpa tatankuman jallp'a qosqaykimantaj paykunata kutichimpunki. 35»Qampa contraykipi juchallikusqankurayku, mana paramunmanchu, janaj pachataj wisq'akusqan; sitajchus Templo qhawarisqa mañakusunkuman, juchankumanta kutirikuspa kay sutiykita oqharispa Qan llakichisqaykirayku chayqa, 36janaj pachamanta uyarimuspa, Israel kamachiykej juchanta pampachay. Chantá paykunata yachachiy allin ñanniykipi purinankupaj; paratapis jallp'aykiman apachimunki, mayqentachus aylluykiman chayagueta qorqanki, chayman. 37»Ichapis kay jallp'aman jamunman yarqhay, onqoy, chajraspi towaña onqoy, t'una khuruspis; chantá enemigonku llajtankuta muyuykuspa, atipaj sayaykunkuman jinataj ima llakiy, onqoypis jamojman, chayqa. 38Mayqen israelitakunapis, chayrí tukuynin Israel aylluyki mañakusunkuman, sapa uj sonqompi phutisqa kasqanman jina, makinta kay Templo cheqakojman aysarispa. Ajina kajtenqa, Qan janaj pachamanta uyariy, maypichus tiyakunki chaymantapacha, saminchay, sapa ujninkuman ruwasqankuman jina qospa, imaraykuchus Qanllamin tukuy runakunaj sonqonta, tukuy yuyasqankutapis rejsinki. 40Ajinamanta Qanllata jatunchasonqanku, ima jallp'atachus ñawpa tatasniykuman qorqanki, chaypi kawsanankukama. 41»Ajinallatataj forasterokunapis jamusunkuman karu suyumanta, sutiykimanta uyarispa, 42imaraykuchus uyarenqanku sutiyki, atiyniykipis manchay jatun kasqanta; sichus kay temploykiman mañakusoj jamusunkuman chayqa, 43Qanqa janaj pachamanta uyarimuy, maypichus tiyakunki, chaymantapacha, ruwaytaj forasteroj mañakususqanman jina, chay jinamanta tukuy naciones rejsisunankupaj, sutiykitataj manchachikunankupaj Israel aylluyki jina. Ajinamanta yachanqanku sutiyki oqharisqa kasqanta kay ruwapususqay templopi. 44»Sichus aylluyki maqanakuman llojsinman enemigonpaj contranpi, ima ñantachus Qan niwaj rinankuta chaynejta, kay ajllakusqayki llajta qhawarisqa sutiykipi kay Templo ruwapususqaymampis Qanmanta mañakunkumantaj chayqa, 45Qanqa janaj pachamantapacha may llakiwan mañakuyninkuta uyarispa, paykunata khuyaywan yanapariy. 46Mana kanchu uj runallapis mana juchallejqa. Chayrayku ichapis contraykipi juchallikunkuman, paykunaj contrankupi phiñakuspataj enemigonkoj makinman paykunata jaywaykuwaj, presota waj llajtaman apanankupaj, karuman chayrí qayllamampis. 47Paykunataj maypichus presos kaspa, yuyayninkuman churakunkuman, chantá Qanman kutirikamusunkuman, chaypitaj mañakuspa nisunkuman: “Noqayku juchalliyku, mana allin kajta ruwaspa; juchayojpuni kayku, nispa.” 48Chantá tukuy sonqonkuwan, tukuy almankuwan Qanman kutirikamusunkuman, maymanchus enemigonku presosta aparqanku, chaypi. Qanmanta mañakamusunkuman, ñawpa tatakunaman qorqanki, chay jallp'aman kutirisqa, ajllakorqanki chay llajtaman, sutiykipi noqa ruwaporqayki chay Templo cheqakojman qhawarisqa. Ajina kajtenqa, 49Qanqa janaj pachamanta uyarimuy, maypichus tiyakunki, chaymantapacha, mayta mañakusqankuta, Qantaj paykunata khuyaspa, yanapariy. 50Qampa contraykita aylluyki juchallikusqanta, tukuy imaymana pantasqankuta saminchay, Qantaj sonqonkuman churay, pikunachus presota apajkuna paykunata khuyarinankupaj. 51Chayta ruwanki, imaraykuchus paykunaqa aylluyki, chayaqeykitaj kanku, mayqentachus Qan orqhomorqanki Egiptomanta, fierro unuyachina hornomanta jina. 52»Uyarillaway noqaj mañakusqayta, jinallataj Israel aylluykej. Uyarillawayku qanman mañakusqankutapis. 53Qanqa paykunata ajllakorqanki chayakeykipaj kay tukuy naciones ukhumanta, kamachiyki Moisesnejta nisqaykiman jina, maypachachus Qan ñawpa tatasniykuta Egiptomanta orqhomorqanki, chaypacha. 54Salomonqa altarpa ñawpaqempi may jinata mañakuytawan, janaj pachaman makinta oqharisqa qonqorikusqanmanta sayarikuspa, 55tukuynin tantasqa israelitakunata jatunmanta parlaspa, samincharqa: 56“Tata Diosqa yupaychasqa kachun allin kawsayta Israel ayllunman qosqanmanta nisqanman jina Moisesnejta; chay nisqanmantaqa mana ujpis mana junt'asqaqa karqachu. 57»Tata Diosninchejqa noqanchejwampuni kachun, imaynatachus ñawpa tatakunanchejwan karqa, ajinata, amataj noqanchejta saqerparichunchu nitaj qhesachachunchu. 58Tata Diosqa kasukoj sonqota ruwachu, ñankunampi purinanchejpaj, kamachiyninta chanta nisqanta ima, kasuspa, ñawpa tatasninchejman kamacherqa, chaykunata. 59Kunan kay mañakusqayqa Tata Diospa ñawpaqempi ama qonqayman churasqachu kachun, noqa kamachinta, Israel aylluntawan sapa ujta maychus tiempompi Pay waqaychanampaj. 60Ajinamanta kay pachapi tukuynin naciones yachanqanku Tata Dioslla Dios kasqanta, manataj waj kanchu. 61Tata Diosninchejwan sonqoykichej cheqampuni kachun, nisqampi purispa, tukuy kamachisqanta kasuspataj kunan jina, nispa. 62Chantá jatun kamacheqa, tukuynin israelitakunapiwan uywa ñak'asqata Tata Diosman jaywarqanku. 63Salomontaj Tata Diosman allinyakuy jaywanatapis qollarqataj, iskay chunka iskayniyoj waranqa torota, pachaj iskay chunkayoj waranqa ovejatawan. Ajinata jatun kamachi, tukuy israelitakunapiwan Tata Diospa Templonta Payman jaywaporqanku. 64Chayllapitaj jatun kamacheqa, Tata Diospa Templompa ñawpaqempi kasharqa, chay patioj chawpinta Tata Diospaj t'aqarqa, imaraykuchus chaypi uywa ñ'akasqata ruphachispa jaywarqa, ch'aki mikhuy jaywanatawan, allinyakuy jaywana wirakunatawan. Tata Diospa ñawpaqempi broncemanta chay altarqa juch'uy rikhurisqanrayku, chayman mana yaykuyta aterqachu chay q'olachina, ch'aki mikhuy jaywana, allinyakuy jaywana wirakunapis. 65Chay p'unchaykunapi Salomonqa tukuy israelitakunawan khuska jatun raymita ruwashaspa, ashkhapuni tantakamorqanku, Hamat chaymantapacha Egipto Mayu chaynejkama. Chay raymeqa Tata Diospa ñawpaqempi qanchis p'unchayta ruwarqanku, chantá uj qanchis p'unchaytawanraj ruwallarqankutaj, tukuynimpi chunka tawayoj p'unchayta. 66Chaypa q'ayantintaj jatun kamacheqa tukuynin runakunata kacharpayaporqa, paykunataj jatun kamachejta saminchaspa wasinkuman riporqanku ancha jatun kusiywampuni, sonqo junt'asqastaj, Tata Diosqa chay jina saminchaykunata kamachin Davidman, Israel ayllunmanwan qosqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\