1 REYES 9

1Salomonqa Tata Diospa Templonta, kamachinan wasitapis, tukuy imakunatachus munarqa chaykunata ruwayta tukuychasqantawan, 2Tata Diosqa Salomonman uj kutitawan rikhurerqa, imaynatachus ñawpajpi Gabaonpi rikhurerqa, ajinallatataj. 3Tata Diostaj payta nerqa: May jinata mañakuwasqaykita uyariykiña. Kay ruwapuwasqayki Templotapis Noqapaj t'aqakuniña, chaypi sutiyqa wiñaypaj yupaychasqa kanqa. Chay wasita waqaychasajpuni manataj qonqasajchu. 4Sichus qan ñawpaqeypi purinki tatayki David jina cheqan sonqowan, mana k'aminataj, tukuy ima nisqayta ruwaspa, kamachisqayta, nisqaytawan kasuspa chayqa, 5Israel suyupeqa jatun kamachiqa mirayniykimanta wiñajpaj kanqapuni, imaynatachus tatayki Davidman nerqani: Mirayniykimanta Israel suyupi jatun kamachiqa kallanqapuni, nispa. 6Sichus qankuna, wawakunaykichejpis Noqamanta karunchakuwajchej, mana kasuspa kamachisqayta, yachachisqayta ima, sitajchus waj dioskunaman rispa sirviwajchej, qonqorikuwajchejtaj chayqa, 7Noqaqa qharqosqaykichej, kay jallp'ata qorqaykichej, chaymanta. Kay Templota Noqapaj t'aqakusqaytapis qhesachallasajtaj; Israel suyuqa, tukuy suyus nejta asipayaqa kanqa. 8Kay Templotaj chhika sumaj qhawasqa kashajtimpis, chayninta tukuy rejkuna t'ukuspa, asikonqanku: ¿Imajtintaj Tata Diosqa kay Templota, Israel suyutapis kay jinata ruwanri? nispa. 9Chantá kutichenqanku: Paykunaqa, ñawpa tatankunata Egiptomanta orqhomorqa, chay Tata Diosninkuta saqerparerqanku; waj dioskunaman makisninkuta oqharispa, qonqorikuspataj, yupaycharqanku. Chaymantamá Tata Diosqa paykunaman kay tukuy sajra imakunata apachimun. 10Salomonqa iskay chunka watapi tukucherqa, Tata Diospa Templonta, paypa wasintawan ima, 11chaykunapaj Tiromanta jatun kamachej Hiramqa apachimusqa kurkusta cedromanta, pinomantawan, qoritapis mashkhatachus munasqanta. Chaymanta jatun kamachej Salomonqa Hiramman iskay chunka llajtata Galilea chaynejpi qorqa. 12Tiromanta jatun kamachej Hiramqa, chay llajtakunata qhawarej rerqa, manataj payman allinchu rijch'arqa. 13Chantá nerqa: ¿Imapaj kay jina mana valej llajtakunata noqaman qowankiri, wawqéy? nispa. Suticharqataj Cabul Jallp'akuna nispa; chay sutiwampuni kunankama qhepakunku. 14Hiramtaj jatun kamachejman apachimusqa kinsa waranqa jisq'on pachaj sojta chunkayoj kilo qorita. 15Jatun kamachej Salomonqa runakunata mit'api llank'acherqa Tata Diospa Templonta, paypa wasintawan, Jerusalenpa perqakunantawan ruwanankupaj; chantá Hazorta, Meguidota, Gezer llajtakunatapis ruwachillarqataj. 16Jatun kamachej Egipto suyumanta Guézer llajtata maqanakupi jap'ispa, ninawan khanaykusqa, tukuynin cananeo chay llajtapi tiyakojkunatataj wañurachisqa. Chay llajtatataj chayaqeta jina qoporqa ususinman, pichus Salomonpa warmin kajman. 17Salomontaj Guézer llajatata, ura kaj Bet-horón llajtatawan watejmanta oqharicherqa, 18jinallataj Judá suyupi ch'in pampapi Baalat llajtata, Tamartawan. 19Ajinallatataj maypichá Salomón cosechata waqaychachej, chay llajtakunata jallch'acherqa; chantá carreta waqaychana llajtakunata, caballo uywana llajtakunatawan watejmanta oqharicherqa. Imastachá Salomón ruwayta munarqa, chay tukuyninta ruwacherqa Jerusalenpi, Libanopipis, maykunapichá kamacherqa, chay tukuynimpipuni. 20Chay llajtakunamanta qhepakojkuna karqanku amorreokuna, heteokuna, ferezeokuna, heveokuna, jebuseokuna; paykunaqa mana israelitakunachu karqanku. 21Chaykunaj mirayninkumanta chay jallp'api qhepakojkuna, mayqenkunatachus israelitakunaqa mana tukuchiyta atisqankuchu, chay tukuyninkuta Salomonqa sinch'i ruway wata runaman churarqa, kunankamataj ajinallapuni kashan. 22Israelitakunajpa mirayninkumantarí Salomonqa mana mayqenninkutapis wata runamanta churarqachu. Paykunaqa karqanku soldadokuna, kurajkuna, soldadokunata kamachikuna, carretakunata apaykachajkuna caballopi purej soldadokuna ima. 23Llak'ajkunata kamachikunaqa, phishqa pachaj phishqa chunkayoj karqanku; chaykunaqa llank'ajkunata qhawaj kanku chay tukuynin ruwanapi. 24Faraonpa ususenqa Davidpa llajtanmanta astakamporqa, Salomón ruwachiporqa chay wasinman. Chantá Salomonqa llajtaj inti llojsimoj cheqa wayk'ota jallp'awan junt'acherqa. 25Tata Diospa templon tukukusqanmanta; Salomonqa watapi kinsa kutita Tata Diosman jaywaj allinyakuy jaywana ñak'asqa uywakunata; jinataj q'olachinatawan jaywaj Tata Diospaj altarta ruwasqan patapi. Chay patallapitaj inciensota q'oshñichej Tata Diospa ñawpaqempi. 26Salomonqa jatuchaj barcokukunatapis ruwachillarqataj Esión-gueberpi Puka Qocha nisqa kantupi, Elat nisqa chaypi, chaytaj Edom jallp'api kashan. 27Hiramtaj chay jatuchaj barcokukunapi wakin kamachinkunata kacharqa, qochata sumaj rejsejkunata, Salomonpa kamachinkunatawan khuska. 28Paykunataj Ofirman chayaspa, chunka tawayoj waranqa kilo qorita jatun kamachej Salomonpaj apamorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\