1 PEDRO 2

1Chayrayku kay imasta kawsayniykichejmanta wijch'uychej: Tukuy laya sajra yuyayta, tukuy laya ch'awkiyayta, puraj uya kayta, envidiakuyta, runaj contrampi rimakuytawan. 2Imaynatachus ñuñoj wawaqa lecheta munan, ajinallatataj qankunapis munaychej mana imawan chhapusqa Diospa ch'uwa Simi Nisqanta, salvasqa kayniykichejpi sumajta wiñanaykichejpaj, 3imaraykuchus Señorpa k'acha kayninwan misk'ichikorqankichejña. 4Qankunaqa Señorman qayllaykunkichej, kawsaj rumiman jina. Paytaqa runas qhesachanku, Diospajtajrí Payqa ajllasqa, may valorniyoj rumi jina. 5Qankunapis kawsaj rumis jina kaspa, Espirituman jina temploj perqasnimpi perqachasqa kankichej, juchamanta t'aqasqa santo sacerdotes kanaykichejpaj. Ajinaqa Dios Tataman jaywankichej Espirituman jina jaywanasta, chaykunataj Jesucristonejta allimpaj qhawasqa kanku Diospa ñawpaqempi. 6Diosmanta Qhelqasqapi nin: Noqaqa Sionpi churani may valorniyoj ajllasqa esquina rumita. Chaypi creejqa mana p'enqachisqachu kanqa, nispa. 7Qankuna creejkunapaj chay rumeqa may valorniyojmin; mana creejkunapajtajrí Diosmanta Qhelqasqapi nin: Chay wasichajkunaj qhesachasqanku rumeqa sumaj esquina rumiman tukupun, nispa. 8Wajnejpi nillantaj: Chay rumeqa misk'achej rumiman tukupun, urmachej rumimantaj, nispa. Chay rumipi misk'anku, imaraykuchus Diospa nisqanta mana creeyta munankuchu, chaypajtaj churasqa karqanku. 9Qankunaqa Diospa ajllakusqan ayllu kankichej, Reypa sacerdotesnin, juchamanta t'aqasqa nación, Diospa rantikusqan ayllu, willanaykichejpaj t'ukuna may sumaj ruwasqasninmanta, pichus laqhamanta wajyasorqachej sumaj k'anchayninman, chaypata. 10Ñawpataqa mana aylluchu karqankichej, kunanrí Diospa ayllunña kankichej. Jinallataj, ñawpataqa mana khuyakusqasninchu karqankichej, kunantajrí Diospa khuyakusqasnin kankichej. 11Munasqa hermanos, waj llajtayojkuna, kay pachapi forasteros kasqaykichejrayku, tukuy sonqo mañakuykichej ama aychaj sajra munasqasninta kasunaykichejta, imaraykuchus chaykunaqa almanchejpa contranta sayaykuspa, atipaytapuni munanku. 12Allinta kawsakuychej mana creejkuna ukhupi. Paykunaqa kunan sajrata qankunapaj rimanku, sajra runaspis kawajchej jina. Chaywampis Diospa watukunan p'unchaypi Payta jatunchanqanku, allin ruwasqasniykichejta rikuspa. 13Señorninchejrayku runas ukhupi kamachejkunata k'umuykukoj sonqowan kasuychej, reypis 14chayrí waj kamachejkunapis kachun, Señorpa churasqasninta jina sajra ruwajkunata castiganankupaj, allinta ruwajkunatataj jatunchanankupaj. 15Kaymin Diospa munaynenqa: Payqa munan qankuna allin imasta ruwaspa, wampu runaspa thawtisqankuta ch'inyachinaykichejta. 16Kacharichisqa runas kaspapis, ama kacharisqa kasqaykichejrayku sajrata ruwaychejchu; manachayqa Diospa kamachisnin jina kawsaychej. 17Tukuy runasta sumajpaj qhawaychej. Hermanosta munakuychej. Diosta manchachikuychej. Reytataj jatumpaj qhawaychej. 18Wata runas, patronesniykichejta tukuy sonqo kasuychej; mana k'acha llamp'u sonqoyoj kajkunallatachu kasuychej, manachayqa mana k'acha sonqoyoj kajkunatapis. 19Sichus pillapis yanqhallamanta ñak'arichisqa kaspa llamp'u sonqowan ch'inlla kakun Diospata kasqanta yachasqanrayku chayqa, chay ruwasqanqa may allinmin. 20Sichus ima sajrata ruwasqaykichejmanta castigasqa kaspa ch'inlla kakuwajchej chayqa, ni pipis jatunchanmanchu chaytaqa. Astawanqa sichus allinta ruwasqaykichejrayku ñak'arichisqa kaspa llamp'u sonqowan ch'inlla kankichej chayqa, chaymá Diospa ñawpaqempeqa allin. 21Diosqa chaypajmin wajyasorqachej, imaraykuchus Cristopis qankunarayku ñak'arerqa, chayta yachaspa qankunapis kikillantataj ruwanaykichejpaj. 22Cristoqa mana jayk'ajpis juchallerqachu, nitaj llulla parlaypis simimpi tarikorqachu. 23Cristota runas maldecejtinku, Payqa mana maldecillarqatajchu. Ñak'arichisqa kashaspapis, mana nerqachu chaymanta pagachikunanta. Astawanqa cheqanta juzgaj Juezpa makisninman churakorqa. 24Pay kikin cuerpompi juchasninchejta k'aspi cruzpi aparqa, noqanchejqa juchapaj wañusqa jina kaspa, cheqanta kawsananchejpaj. Paypa cuerpon khallarasqa kasqannejtataj sanoyachisqa kankichej. 25Ñawpajtaqa chinkasqa ovejas jina karqankichej; kunantajrí kutiripunkichejña almaykichejpa Michejnin, Qhawajnintaj Cristoman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\