1 PEDRO 3

1Ajinallatataj, qankunapis warmis, sapa ujpis qosaykichejwan k'umuykukoj sonqoyoj kaychej. Ajinamanta Diospa Simi Nisqampi mana creejkunapis, warmisninkoj sumaj kawsayninta rikuspa, mana parlasqalla Señorman kutirikunkuman kawsayniykichejta, 2k'umuykukoj kasqaykichejtapis rikusqankurayku. 3K'achita kasqaykichejqa ama jawallamanta k'achanchakuypichu kachun, ama ancha sumajtapuni ñajch'akuywanchu, nitaj qori k'achanchanasta churakuywanchu, nitaj may valorniyoj p'achaswanchu. 4Manachayqa, k'achanchakuyniykichejqa sonqoykichej ukhupi kachun. Chay mana t'ojrayaj k'achanchakoyqa rikuchikun llamp'u sonqoyoj k'acha kaypi. Chayqa Diospa ñawpaqempi may jatumpaj qhawasqa. 5Ñawpa tiempospipis Diospi atienekoj warmisqa ajinata k'achanchakoj kanku, sapa ujpis qosankuman k'umuykukuspa. 6Sarapis Abrahamta kasoj: Wiraqochíy, nispa. Sichus qankuna mana manchachikuspa allin kajta ruwankichej chayqa, rikuchinkichej cheqamanta Saraj ususisnin kasqaykichejta. 7Kikillantataj qosas sapa ujpis warmiykichejwan kawsakuychej, warmi kasqampi yuyaspa. Paykunata sumajpaj qhawaychej, p'akikoj vaso jina kasqankurayku, qankunawan khuska wiñay kawsay herenciayoj kasqankuraykutaj. Ajinaqa Diosmanta mañakusqaykichejpis mana jark'asqachu kanqa. 8Kunanqa tukuyniykichej uj sonqolla kaychej, wajkunapaj sumaj sonqoyoj, hermanospura munanakuspa, khuyakuyniyoj, llamp'u sonqostaj. 9Ama sajramanta sajrallatataj ruwaychejchu, nitaj maldicionmantapis maldicionllatataj kutichiychejchu. Manachayqa bendeciychej, imaraykuchus Diosqa wajyasorqachej bendicionta herenciata jina jap'inaykichejpaj. 10Diosmanta Qhelqasqapi nin: Sichus pipis kawsayninta munakun, sumaj p'unchaykunatataj rikuyta munan chayqa, ama ima sajratapis parlarparillachunchu, simintaj ama llullata parlachunchu. 11Sajra kajmanta t'aqakuchun, allin kajtataj ruwachun. Wajkunawan allin kawsayta mask'achun, chaytataj tukuy sonqo qhatichun. 12Señorpa ñawisnenqa cheqan kawsayniyoj runasta qhawashan, ninrisnimpis paykunaj mañakusqankuta uyarishan. Astawampis Señorqa sajrata ruwajkunaj contrampi kashan. 13Sichus tukuy sonqo allin kajta ruwayta munankichej chayqa, ni pi imanasonqachejchu. 14Sichus cheqanta ruwasqaykichejrayku ñak'arichisqa kankichej chayqa, kusikuyniyojmin kankichej. Chayrayku, ama paykunata manchachikuychejchu, nitaj phutikuychejchu. 15Sonqosniykichejpi Cristota Señorniykichejta jina jatumpaj qhawaychej. Wakichisqapuni kaychej, Diospi atienekuspa imatachus suyakusqaykichejmanta sut'ita kutichinaykichejpaj. Yachayta munajkunaman kutichiychej tapusqankuman jina llamp'u sonqowan, paykunata sumajpaj qhawaspa. 16Mana juchachana kaychej sonqoykichejpa yuyaynimpi. Ajinamanta pikunachus qankunapaj thutunku sajratapis ruwawajchej jina, paykunallataj p'enqachisqa kanqanku, Cristopi allin kawsayniykichejmanta qhasimanta sajrata parlasqankurayku. 17Aswan walej kanman, allinta ruwasqaykichejrayku ñak'arinaykichejqa, Diospa munaynin ajina kajtenqa, manataj sajrata ruwasqaykichejraykuchu. 18Cristopis juchasrayku uj kutillata ñak'arerqa; cheqan kajqa juchasapasrayku wañorqa, Dios Tataman pusanasuykichejpaj. Cheqamanta cuerpompi wañuchisqa karqa, Espiritunejtataj kawsarichisqa karqa. 19Chay Espiritupitaj rispa, presochasqa espiritusman willamorqa. 20Chaykunaqa ñawpa tiempopi mana kasukoj karqanku, maypachachus Diosqa jatun pacienciawan suyasharqa Noé arcata ruwashajtin, chaypacha. Chay arcapitaj pisi runaslla, pusajlla yakunejta salvasqa karqanku. 21Chay yakoqa bautismowan ninakun, chay bautismotaj kunan salvawanchej. Chayqa mana llimphuchanchu cuerpoj ch'ichinta, astawanqa Diospa ñawpaqempi llimphu sonqo yuyayta rikuchin. Salvasqa kankichej Jesucristoj kawsarimpusqannejta. 22Jesucristotaj janaj pachaman riporqa, chaypitaj Diospa pañampi tiyasqa kashan. Chantá tukuy ángeles, kamachejkuna, atiyniyojkuna ima Paypa kamachiynimpi kashanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\