1 SAMUEL 10

1Kamachi ripojtinkama Samuelqa Saúlpa umanman aceitewan jich'aykorqa, much'aykuspataj nerqa: –Kunanmanta Tata Diosqa Israel suyumpi jatun kamachejnin kanaykipaj ajllasunki. Paykunata kamachispa, muyuyninkupi kaj enemigonkukunaj makinkumanta kacharichinki. Tata Diosqa qanta jatun kamachej kanaykipaj ajllasusqanmanta kaymin señal kanqa: 2Kunanqa kaymanta ripushaspa, Raquelpa sepulturan chaynejpi, Selsa llajta qayllapi, iskay runakunawan tinkukunki. Chayqa Benjamín aylloj jap'inimpi kashan. Paykunataj nisonqanku mask'asharqanki chay burrokunata tarisqankutaña; chantá nillasonqankutaj tataykeqa manaña burrokunamantachu llakisqa kashasqanta, manachayqa qankunamanta: ¿Wawayta tarinaypaj, imatataj ruwaymanri? nispa. 3Aswan jaqaymantaj, Taborpi encina sach'a chayman chayaspa, Betelman Diosta yupaychaj rejkunamanta kinsa runawan tinkunki. Ujnenqa kinsa chivokunata apashanqa, ujnintaj kinsa t'antata, ujnintaj uj qara bota vinota. 4Paykunaqa qanta napaykuytawan, iskay t'antata jaywarisonqanku. Qantaj jap'ikullanki. 5Chaymantaqa Guebeapi Diospa orqon nisqaman chayanki, maypichus filisteokunajta soldadonkunanku kashanku, chayman. Llajtaman yaykushaspataj, Diosmanta willajkunamanta uj t'aqawan tinkukunki; paykunaqa Diosmanta sut'inchaspa orqopi Diosta yupaychana cheqamanta jurayk'amushanqanku. Paykunaj ñawpaqenkutataj runakuna rishanqanku tamborankuta tocaspa, chantá panderokunata, qenakunata, arpakunata ima tocaspa. 6Chaypacha Tata Diospa Espíritun qanman jamuspa kallpachasonqa, qantaj paykuna jinallataj Diosmanta willanki. Chanta mosoj sonqoyoj runa kanki. 7Chay imakuna qhatirisusqanta rikuspa, imatachus munasqaykita ruway, imajtinchus Dios Tata yanapasonqa. 8Chantá Guilgal llajtaman ñawparishay; chayamunaykama chaypi qanchis p'unchayta suyawanki. Noqataj jamusaj uywa ñak'asqata ruphachispa chanta allinyakuna jaywanatawan Tata Diosman jaywanaypaj. Chantá jatun kamachej jina imatachus ruwanaykita nisqayki, nispa. 9Saúlqa ripunampaj Samuelmanta t'aqakapojtinkama, Diosqa Saúlpa sonqonta waj jinaman tukucherqa. Chay p'unchaypachataj Samuelpa tukuy nisqan junt'akorqa. 10Saúlwan, kamachinwan ima Guibeá llajtaman chayajtinku, Diosmanta willajkuna paykunawan tinkukorqanku. Chaypacha Tata Diospa Espíritun Saulman jamorqa, Saúltaj Diosmanta willajkuna jina paykunawan khuska Diosmanta willarqa. 11Pischus payta rejsejkuna Diosmanta willajkunatawan khuska rikuspa, ninakorqanku: “Quispa churin, ¿imanakuntajri? ¿Saúlpis Diosmanta willajllatajchu tukupun?” nispa. 12Paykunamanta ujnin nillarqataj: "¿Pitaj paykunaj tatankuri? nispa. Chaymantapacha runa nej kanku: Saúlpis Diosmanta willajman tukupusqa, nispa. 13Chanta Diosmanta willaj jina ruwananta tukuspa, Saúlqa wasinman chayarqa. 14Chantá ujnin juch'uy tatan payta, chanta kamachinta ima taporqa: –¿Maymantaj rerqankichejri? nispa. Saúltaj kuticherqa: –Burrokunata mask'aj rerqayku; mana tariyta atispataj, Diosmanta willaj Samuelta tapurikoj rerqayku, nispa. 15Chanta juch'uy tatan tapullarqataj: –Ima nisorqachejtaj Samuelri? Willariway ari, nispa. 16Saúltaj juch'uy tatanman kuticherqa: –Chinkaj burrokunata tarisqankutaña willawarqayku, nispa. Saulrí, Samuel payman jatun kamachej kananta nisqanmanta mana imatapis willarqachu. 17Chay qhepata Samuelqa tukuy israelitakunata wajyacherqa, Mispá llajtapi Tata Diospa ñawpaqempi tantakunankupaj. 18Chaypitaj paykunata nerqa: –Israelpa Tata Diosnin nin: Noqaqa qankunata Egiptomanta orqhomorqaykichej, paykunamantataj kacharicherqaykichej, jinataj tukuy ñak'arichisojkunamantapis. 19Kunantajrí Diosniykichejta mana kajpaj qhawankichej; kamachinasuykichejpaj jatun kamachejta mañakuspa, tukuy imaymana llakiykunapi, yanapasoj Diosta qhesachankichej. Chayrayku kunanqa Tata Diospa ñawpaqenman qayllamuychej, sapa ayllu, jinataj sapa wasi ayllu ima, nispa. 20Chaymanta Samuelqa kamacherqa Israelmanta tukuynin ayllukuna chimpaykunankuta. Chantá Benjamín ayllu ajllasqa karqa. 21Jinaspataj kamacherqa Benjamín ayllumanta kajkuna qayllanankuta. Chaypitaj Matrij wasi ayllun ajllasqa karqa, chay wasi ayllumantataj Quispa churin Saúl ajllasqa karqa. Chantá payta mask'arqanku, nitaj tarerqankuchu. 22Chayrayku Tata Diosta ujtawan taporqanku, chaypi paykunawanchus manachus Saúl kashasqanta. Tata Diostaj paykunaman kuticherqa: “Saúlqa q'epi chawpipi pakasqa karishan,” nispa. 23Chaypacha usqhayta rispa, Saulta q'epi chawpimanta aysarqamuytawan, pusamorqanku. Paykuna chawpipi kajtintaj, jatun karay runa kasqanta rikorqanku. Paykunaqa lijrankamalla chayarqanku. 24Jinapi Samuelqa tukuyta nerqa: –Diospa ajllakusqanta rikuychej. Mana mayqempis paymanqa jap'ikunchu, nispa. Chanta Israelitakuna qhaparerqanku: –Jallalla, jallalla jatun kamachejqa, nispa. 25Chanta chaypachapacha Samuelqa, jatun kamachej imaynachus kananmanta chanta imachus ruwananmanta israelitakunaman yachacherqa. Chaytataj uj qhelqaman qhelqaykuspa, Tata Diosta yupaychana toldopi jallch'arqa. Chaymantataj Samuelqa, tukuyninku wasinkuman kutipunankuta kamacherqa. 26Saúlpis Guibeapi wasinman ripullarqataj, paywantaj wapu runakuna rillarqankutaj, pikunatachus Tata Dios sonqomanta qhatinankuta munachisqa, chaykuna. 27Wakin sajra sonqoyoj runakunarí alqorakuspa jina nerqanku: “¿Kaychu noqanchejta yanapawayta atiwasunman?” nispa. Paykunaqa Saúlta mana kajpaj qhawasqankurayku, mana ima waqellatapis aparimporqankuchu. Chaywampis Saúlqa paykunata mana rikoj tukorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\