1 SAMUEL 11

1Amón suyoj jatun kamachejnin Nahasqa soldadonkunanwan ima Galaadpi Jabes llajtaman rerqa, jap'inampajtaj chay llajtata muyuykorqa. Jabes llajtayojkunarí nerqanku: –Noqaykuwan uj tratota ruwana, noqaykutaj qanta sirvisqayku, nispa. 2Chantá Amon suyumanta Nahas kuticherqa: –Ya, qankunawan uj tratota ruwasaj; chayta ruwanaypajqa sapa ujmanta paña kaj ñawiykichejtaraj orqhosaj, jinamanta Israel aylluta p'enqaypi rikhurichinaypaj, nispa. 3Chanta Jabes llajtamanta kurajkunaqa kay jinata kuticherqanku: –Qanchis p'unchayta suyariwayku tukuy Israel jap'iyman willajkunata kachanaykupaj. Manachus pipis yanapayta munawasqayku chayqa, qanman k'umuykusqayku, nispa. 4Kachasqakuna Saúlpa llajtan Guibeaman chayaspa, imachus kashasqanta tukuyman willarqanku, chayrayku llajtayojkunaqa llakikuymanta sinchita qhaparispa waqarqanku. 5Chaypacha Saúlqa bueykunan qhatirisqa llank'asqanmanta chayamusharqa, chanta taporqa: –Imataj tiyan, runa kay jinata waqanankupajri? nispa. Chantá Jabesmanta jamojkuna imatachus nisqankuta payman willarqanku. 6Chayta uyarejtinkama, Diospa Espiritonqa Saulman jamorqa, Saúltaj may sinch'itapuni phiñarikorqa. 7Chantaqa iskay bueykunata ñak'aspa, chhikan chhikanta khuchurarqa. Chaytataj tukuynin Israel jap'iyman kachakunawan apacherqa. Kachakuna kay jinata nerqanku: “Pikunachus Saúlwan, Samuelwan ima mana rejkunaj bueyninkoqa ajina khuchurasqa kanqanku,” nispa. Ajinata nejta uyarispa, Tata Diosmanta uj sinch'i manchachikuy paykunaman junt'aykorqa, chanta uj runa jinalla Saúlwan ujchakoj rerqanku. 8Chanta Saúlqa Bezecpi tantakoj runakunata yuparqa; Israel jap'iymanta kinsa pachaj waranqa karqanku. Juda jap'iymantataj kinsa chunka waranqa karqanku. 9Chaymantataj Jabesmanta jamoj kachasqakunaman nerqa: –Nimuychej, Jabespi tiyakojkunaman, q'aya chawpi p'unchayta jina kacharichimunaykuta, nispa. Kachasqakunataj kutispa, Jabespi tiyakojkunaman willamorqanku, paykunataj mayta kusikorqanku. 10Paykunataj Nahasman nerqanku: – Q'aya qanman k'umuykoj jamusqayku, noqaykuwan munasqaykita ruwanaykipaj, nispa. 11Chay q'ayantenqa Saúl soldadonkunanta kinsaman t'aqarqa, manaraj sut'iyamushajtintaj, enemigonkoj jarankuman yaykuykorqanku. Chawpi p'unchaykama amonitakunawan maqanakuspa ashkhatapuni wañuracherqanku. Mana wañorqankuchu chaykunarí tukuynejman ch'eqerarqanku, mana iskayllapis khuskaqa qhepakorqachu. 12Chantá israelitakunamanta wakinkuna Samuelman nerqanku: – Pikunachus Saúl jatun kamachejninchej kananta mana munaspa alqochakojkunata, kayman apamuwayku wañuchinaykupaj, nispa. 13Saultajrí nerqa: –Kunan mana pipis wañuchisqa kanqachu, Israel suyuta Tata Dios kacharichisqanrayku, nispa. 14Chanta Samuel tukuyninkuman nerqa: –Guilgalman rinachej; chaypi jatun kamachejniyoj kasqanchejmanta raymicharikamusunchej, nispa. 15Chayrayku tukuynin israelitakuna Guilgal llajtaman kachaykukorqanku, chaypitaj Tata Diospa ñawpaqempi Saúlta jatun kamachejninkuta jina watej tiyaykucherqanku. Chantá Tata Diosman allinyakuy jaywanata jaywarqanku. Saúlwan, israelitakunawantaj mayta kusikorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\