1 SAMUEL 12

1Chaymanta Samuelqa tukuy israelitakunaman nerqa: –Noqaqa qankuna mañawasqaykichejta uyarerqaykichej, kunantaj jatun kamachejta churapuykichej. 2Kayqa jatun kamachejniykichej, pichus qankunaj ñawpaqeykichejta purenqa, chay. Noqarí unayniyojña kani, chujchaypis yurajllaña, churiykunataj qankunawan kashanku. Noqaqa wayna kasqaymantapacha kunankama qankunata pusaykacharqaykichej. 3Kunanqa kaypi qankunawan kashani: Sichus pejpa bueyenta, burrontapis jap'ikaporqani chayqa, chayrí pitapis tumparqani, llakicherqani, pimantapis lluk'ita jap'ikorqani chayqa, kunampacha Tata Diospa ñawpaqempi, ajllasqan jatun kamachejpa ñawpaqempipis uyaypi niwachun, noqataj kutichipusaj, nispa. 4Chantá israelitakunaqa kuticherqanku: – Mana jayk'ajpis q'otiyawarqaykuchu, nitaj waqachiwarqaykuchu, nillataj lluk'ita jap'ikorqankichu, nispa. 5Chantá Samuelqa nillarqataj: Tata Dios yachan, jinallataj ajllakusqan jatun kamachejpis yachallantaj, qankuna noqapi ni ima mana allintapis tarisqaykichejmanta, nispa. Israelitakunataj kuticherqanku: –Ajinapuni, nispa. 6Chay jawa Samuelqa israelitakunata nillarqataj: –Tata Diosmin Moisestawan Aarontawan ajllakorqa, paykunanejtataj ñawpa tataykichejkunata Egiptomanta orqhomorqa. Paymin yachan. 7Chayrayku kunanqa uyariwaychej: Tata Diospa ñawpaqempi uyanchasqaykichej, Tata Diosqa sumaj imakunata qankunapaj, jinataj ñawpa tataykichejkunapajpis ruwasqanmanta yuyarichisqaykichej. 8Maypachachus Jacob aylluntin Egiptoman rerqanku chaypacha, Egipciokuna paykunata ñak'aricherqanku, ñawpa tataykichejkunataj llakiyninkupi Tata Diosman qhaparikorqanku. Tata Diostaj Moisesta, Aarontawan kacharqa, paykunataj ñawpa tataykichejkunata Egipto suyumanta orqhomuspa, kay jallp'aman pusamorqanku. 9Ñawpa tataykichejkunatajrí Tata Diosninkumanta qonqaporqanku, Tata Diostaj Hasor llajtamanta soldadokunata kamachej Sísaraj makinman paykunata jaywaykorqa. Chantá filisteokunaman, jinataj Moab suyoj jatun kamachejninmampis paykunata jaywaykullarqataj. Paykunaqa ñawpa tataykichejkunawan maqanakorqanku. 10Chaypacha paykunaqa Tata Diosman qhaparikorqanku: Juchalliyku, imajtinchus Qanta saqerparispa Baal lantikunata, Astarté lantikunatawan yupaycharqayku. Enemigoykukunaj makinkumanta kacharichiwayku, noqaykutaj Qanta sirvisqayku, nispa. 11Chayrayku Tata Diosqa Jerubaalta, Baracta, Jefteta, Samueltapis kachamorqa, enemigoykichejkunajpa makinkumanta kacharichinasuykichejpaj, chayrayku qankunaqa mana imamanta manchachikuspa kawsakorqankichej. 12Chaywampis amonitakunajpa jatun kamachejninku Nahas qankunawan maqanakoj jamushasqanta rikuspa, Tata Diosninchej kamachejninchej kashajtimpis, qankuna jatun kamachejta churapunayta mañakuwarqankichej. 13Mañakusqaykichej jatun kamachejqa kaypi kashan, qankuna ajllakorqankichej. Yachaychej Tata Diosmin payta qosunkichej. 14Sichus Tata Diosta manchachikuspa, Payta sirvinkichej, nisusqaykichejta uyarispataj, kamachisqanta kasunkichej chayqa, chantá sitajchus qankuna, jatun kamachejniykichej ima Tata Diosniykichejpa munayninman jina kawsankichej chayqa, tukuy imapis allillanmin kanqa. 15Sichus qankuna Tata Diosta mana uyarinkichejchu, kamachisqantataj mana kasunkichejchu chayqa, Payqa ñawpa tataykichejkunata jina qankunata ñak'arichisonqachej. 16“Ajinaqa wakichikuychej, rikunaykichejta Tata Dios t'ukunata ruwasqanta. 17Kunan trigo oqharina tiempo kashan, manataj paray tiempochu, icharí. Chaywampis noqa Tata Diosmanta mañasaj, Paytaj kachaykamonqa qhon qhonkunata, paratapis parachimonqa, qankuna yachanaykichejpaj, reparanaykichejpajtaj jatun kamachejta mañakuspa Diospa contrampi juchallisqaykichejta. 18Chaypachapacha Samuelqa Tata Diosmanta mañarqa, Tata Diostaj qhon qhonkunata, paratawan kachaykamorqa. Tukuy runakunataj Tata Diosta, jinataj Samuelta manchachikorqanku. 19Chayrayku tukuyninku Samuelta nerqanku: Diosniykimanta noqaykurayku mañaripuwayku ari, ama wañunaykupaj; jatun kamachejta mañakuspa juchaykuman astawan yapaykukuyku, nispa. 20Samueltaj kuticherqa: –Ama manchachikuychejchu. Cheqamanta qankunaqa jatunta juchallerqankichej; chaywampis Tata Diosmanta ama t'aqakuychejchu, manachayqa tukuy sonqowan Tata Diosta sirviychej. 21Ama qhasi manakaj dioskunata yupaychaychejchu; chaykunaqa mana pitapis yanapayta atinkuchu, nitaj qhespichiytapis qhasi manakajlla kasqankurayku. 22Tata Diosqa sutin yupaychasqa kananrayku mana saqerpasonqachejchu, imaraykuchus Payqa ayllumpuni kanaykichejta munan. 23Noqarí Tata Diosmanta mañapullasqaykichejpuni, mana mañapuykichejmanchu chayqa, juchalliyman. Manachayqa qankunata yachachisqaykichej imaynatachus sumajta, cheqantataj purinaykichejta. 24Qankunaqa Tata Diosta yupaychakuychej. Tukuy sonqowantaj Payllata sirviychej, Tata Dios qankunarayku sumaj imakunata ruwapususqaykichejta yuyarikuspa. 25Sichus mana allinta purispallapuni kawsankichej chayqa, qankuna, chantá jatun kamachejniykichejpis chinkachisqa kankichej, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\