1 SAMUEL 13

1Saúlqa Israel suyuta iskay watataña kamachishaspa, 2israelitakunamanta kinsa waranqa runakunata soldadonkunan kanankupaj ajllakorqa. Iskay waranqa Micmaspi chanta Betel orqo cheqapi paywan qhepakorqanku, Benjamín suyupi Guibeá llajtapitaj uj waranqa churin Jonatanwan qhepakorqanku. Puchoj runakunatataj wasinkuman kutipunankuta kamacherqa. 3Chantá Jonatanqa, Guebeapi qhawasharqanku, chay tukuy filisteo soldadoskunata wañuracherqa, chaytataj filisteokuna uyarerqanku. Chaypacha Saúlqa kamacherqa putututa waqachinankuta tukuynin Israel suyupi: Tukuy israelitakuna uyarichunku, nispa. 4Tukuy israelitakuna yacharqanku Saúlqa filisteokunajpa qhawaj soldadonkunawan maqanakoj yaykuykusqanta, chayraykutaj filisteokunaqa israelitakunata manchayta chijnikusqankuta. Chayrayku israelitakunaqa Guilgalpi Saúlwan tantakorqanku. 5Jinallataj filisteokunapis israelitakunawan maqanakunankupaj tantaykukorqanku. Filisteokunajpata kinsa chunka waranqa carretakuna karqa, sojta waranqa caballopi maqanakojkuna; soldadokunataj mama qochaj t'iyun jina may chhikapuni karqanku. Chantá Micmas llajtaman kachaykukorqanku, chaypitaj Bet-avenmanta inti llojsimuynejpi jarakorqanku. 6Filisteokuna tukuynejmanta maqanakoj sayaykusqankurayku, israelitakuna imatachus ruwanankuta mana yachashaj rikhurerqanku, chayraykutaj chhanka jusk'uman, t'oqoman, qaqa k'ajllukunaman, allasqa jusk'ukunaman chanta ch'aki pujyukunaman ima pakakamorqanku. 7Paykunamanta wakinkunataj Jordán Mayuta chimpaspa, Gadman jinataj Galaad chaynejman ayqerqanku. Saúltaj Guilgal llajtapi kasharqa, paywan kashaj soldadokunataj sinch'i mancharisqa kasharqanku. 8Chaypi Saúlqa qanchis p'unchayta suyarqaraj, imaynatachus Samuel nisqanman jina. Samueltajrí Guilgalman mana chayamorqachu, soldadokunataj ripuytaña qallarisharqanku. 9Chantá Saúl kamacherqa: –Uywakunata apamuwaychej wañuchispa q'olachinaypaj, allinyakuna jaywanakunatawan Diosman jaywanaypaj, nispa. Chantá pay kikin uywa ñak'asqata q'olachispa jaywarqa. 10Saúl Diosman jaywanata q'olachiyta tukusqantawankama, Samuel chayamorqa. Chantá Saúlqa, napaykunampaj taripamorqa. 11Samueltajrí Saúlta nerqa: –Imaraykutaj kayta ruwarqankiri? nispa. Saúltaj kuticherqa: –Runa ripurashasqankuta, qampis señalasqa p'unchaypaj mana chayamusqaykita rikuspa. Filisteokunapis Micmaspi tantasqa kashasqankuta yachaspa. 12Yuyarqani Tata Dios yanapanawanta manaraj mañakushajtiy, filesteokuna Guilgalman maqanakoj jamunawankuta. Chayrayku Tata Diosman imachus jaywanata noqa kikiy usqhayllata jaywarqani, nispa. 13Chantá Samuel kuticherqa: –Chaytaqa wampu jina ruwanki. Sichus Tata Diospa kamachisqanta kasuwaj karqa chayqa, Payqa qanta, jinataj wawaykikunata Israelta suyuta kamachinaykichejpaj wiñaypaj qosunkichejman karqa. 14Chayrayku Tata Diospa kamachisusqanta mana kasusqaykirayku, jatun kamachej jina kanaykeqa mana unaypajchu kanqa. Tata Diosqa pitachus munasqanta mask'anña; ayllunta kamachinampaj payta churanqa, nispa. 15Chaypacha Samuelqa Guilgalmanta riporqa, Saúltaj puchoj soldadokunawan Benjamín aylloj jap'iynimpi Guibeá llajtaman riporqa. Chaypitaj Saúlqa paywan kashaj soldadokunata yuparqa. Tukuynimpi sojta pachajlla karqanku. 16Saúlwan, churin Jonatanwan, chanta paykunawan kashaj soldadokunapiwan Benjamín ayllupi Guibeá llajtapi qhepakorqanku. Filisteokunatajrí Micmaspi jarakorqanku. 17Chanta kinsa tropa soldadokuna filisteokunajpa jarankumanta maqanakoj llojsimorqanku; ujnin tropaqa Sual nisqa chaynejpi Ofra llajtaman rerqa. 18Ujnin tropataj Bet-horón chaynejman rerqa, kinsa kaj tropataj Zeboim Valle qhawarisqa orqoman rerqa, chayqa ch'in pampa qayllapi kashan. 19Chaypacha Israel suyupi fierro takajkuna mana ujllapis karqachu; filisteokuna mana munarqankuchu israelitakuna fierro takayta yachanankuta, ama espadakunata, lanzakunatapis ruwakunankupaj. 20Chayrayku israelitakunaqa rejankuta, azadonninkuta, hachankuta, chayrí chujchukankutapis awsachikunankupajqa, filisteokunamampuni rinanku karqa. 21Rejakunata, chujchukakunata, azadonkunatawan ausasqankumanta, pusaj gramo qolqeta pagananku karqa; hachakunata, ayjonkunata awsasqankumantataj tawa gramo qolqeta pagananku karqa. 22Chayrayku, pischus Saúlwan rerqanku, chaykunamantaqa ni mayqempis espadayoj, nitaj lanzayojchu karqanku; Saulpata, Jonatanpata imalla kaporqa. 23sChaykamataj filisteokunamanta uj tropa soldadokuna Micmas q'asaman chayamusharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\