1 SAMUEL 14

1Uj kuti Saúlpa churin Jonatan armanta apaykachapoj kamachinta nerqa: –Jaku, jaqay chimpapi filisteo soldadokuna kashanku, chayman rinachej, nispa. Jonatanrí mana imatapis tatanman willarqachu. 2Tatanrí uj orqo k'uchupi, granada sach'a urapi, jarasqa kasharqa, maynejpichus trigota trillaj kanku, chaypi. Payqa sojta pachaj soldadonkunanwan khuska kasharqa. 3Unkuta apaykachaj Ahiaspis chaypi kashallarqataj. Payqa Ahitubpa churin karqa, Icabodpa wawqentaj. Ahitubqa Fineespa churin karqa, chantá Elíj allchhintaj. Eliqa Silopi Tata Diospa sacerdoten unay kasqa. Chaypacha runakunaqa Jonatán llojsisqanta mana yacharqankuchu. 4Chaykama Jonatanqa, chimpapi filisteokuna kasharqanku chayman chayasharqaña. Chimpana q'asaqa iskay jatuchaj qaqa chawpipi kasharqa, chay qaqakunaj sutinkutaj ujnimpata Boses, ujnimpatataj Sene karqa. 5Ujnenqa wichaynejpi Micmás chimpaman qhawarisqa karqa, ujnintaj uranejpi Guebeá chimpanejman qhawarisqa. 6Chanta Jonatanqa armanta apaykachapoj kamachinta nerqa: –Jaku, Diosta mana manchachikoj runakunaman rinachej. Ichapis Tata Diosqa noqanchejnejta imatapis ruwanman. Paypajqa ashkha runawampis, chayrí pisiwampis atipachinawanchej atikullan, nispa. 7Armanta apaykachapoj kamachintaj nerqa: –Imatachus yuyashasqaykita ruway, noqataj kaypi kashani, imatachus ruwayta munasqaykipi yanapasunaypaj, nispa. 8Jonatantaj kuticherqa: –Jaku rina jaqay runakuna kashanku chayman, paykuna rikunawanchejpaj. 9Sichus niwasunchej: “Chayllapi sayaychej qankunaman jamunaykukama,” nispa chayqa, kayllapi suyasunchis, manataj chimpasunchejchu. 10Sitajchus niwasunchej: “Jamuychej,” nispa chayqa, risunchej; ajinapi yachasun Tata Dios paykunata atipaykunanchejpaj jaywaykuwasqanchejta, nispa. 11Ajinaqa iskayninku filisteo soldadokunawan rikuchikorqanku. Filisteokuna soldadokunataj paykunata rikuytawankama, nerqanku: “Qhawaychej ma, israelitakuna pakakusharqanku chaymanta llojsiramushanku,” nispa. 12Filisteokunarí Jonatanta, kamachintawan rikuytawankama qhaparimorqanku: –Kayman wicharimuychej; imatachá qankunaman yachachisqayku, nispa. Chantá Jonatanqa kamachinta nerqa: –Qhepayta wicharimuy, imaraykuchus Tata Diosqa filisteokunata atipaykuyta yanapawasunchej, nispa. 13Chanta Jonatanqa ch'ipakuspa wicharerqa, qhepantataj kamachin wicharillarqataj. Chantá soldadokunawan maqanakuspa parti wañusqata wijch'urarqa, kamachintaj paykunata wañucherqa. 14Maqanakoj yaykusqankupi, Jonatanwan kamachinwan ima uj katupi jina, iskay chunka soldadokunata wañucherqanku. 15Chayrayku filisteokuna ukhupi, jarapi kashajkuna, jinataj jawapi kashajkunapis mayta mancharikorqanku, ajinallatataj jatun tropamanta kaj soldadokunapis, wateqaj llojserqanku chaykunapis mancharillarqankutaj. Chantá chaypachapuni jallp'apis ikhakorqa, chayraykutaj filisteokunaqa manchay mancharisqa kasharqanku. 16Benjamín jap'iypi Guibeá llajtapi Saúlpa qhawaj soldadonkunan rikorqanku, filisteokunaqa qhollpilla kayman jaqayman ayqeykachashasqankuta. 17Chaypacha Saúlqa paywan kashaj soldadonkunata nerqa: –Watuychej, noqanchej ukhumanta pichus mana kaypichu kasqanta yachanapaj, nispa. Chanta watuspa yacharqanku Jonatán, armanta apaykachapoj kamachin ima mana chaypichu kasqankuta. 18Chaypacha Diospa arcanqa israelitakuna ukhupi kasharqa. Chayrayku Saúlqa Ahiasta nerqa: –Diospa arcanta kayman apamuy, nispa. 19Sacerdotewan Saúl parlanankamaqa, filisteokunajpa jarankupi astawan qhollpikusharqanku. Chayrayku Saúlqa sacerdoteman nerqa: –Amaña apamuychu, nispa. 20Chaypachapacha Saúlqa soldadonkunata tantaspa, maqanakoj kachaykukorqa. Chaykama filisteokuna ukhupeqa sinch'i musphaypuni karqa; paykunapura wañuchinakuspa tukuchinakusharqanku. 21Chay jawa filisteokunawan unayña tiyakoj israelitakuna, filisteokunawan khuska maqanakuman jamojkunaqa, Saulwan, jinataj Jonatanwan kashaj israelitakunaman k'askaporqanku. 22Jinallataj Efraín aylloj orqo cheqanejpi pakakushaj israelitakunaqa, filisteokuna ayqeshasqankuta yachaspa, maqanakoj llojsimullarqankutaj. 23Maqanakoqa Bet-avén llajtakama chayarqa. Ajinata Tata Diosqa israelitakunata kacharicherqa. 24Chay p'unchaypi israelitakunaqa sinch'i sayk'usqa kasharqanku. Mana pipis mikhunata llamillarqapischu, Saúl paykunata jurachisqanrayku: Manaraj ch'isiyashajtin, manaraj enemigoykunawan pagachikushajtiy, pillapis imata mikhojqa ñakaqa kachun, nispa. 25Chanta soldadokuna monteman chayaspa ashkha abeja misk'ita rikorqanku. 26Soldadokuna monteman yaykuspa, abeja misk'ita pampaman sut'ushajta rikorqanku. Chaywampis jurasqankuta manchachikusqankurayku manapuni pipis llamirerqachu . 27Jonatantajrí tatan soldadokunata jurachisqanta mana yachaspa, makimpi jap'isharqa, chay k'aspita abeja misk'iman sat'ispa llajwarqa, chanta chaypachapacha kutiriyta qallarerqa. 28Chantá uj soldado nerqa: Tatayki tukuynin soldadokunata jurachispa, nerqa, pichus imallatapis kunan p'unchay mikhojqa ñakasqa kananta. Chayrayku soldadokunaqa may sayk'usqa llawch'ipachalla kashanku mana mikhusqankurayku, nispa. 29Jonatantaj kuticherqa: –Tatayqa jurachispa runakunata mana allinmanchu churan. Qhawaychej ma, uj chhikan abeja misk'ita llamirisqaywan yuyayninman kutirini. 30Enemigonchejmanta qhechusqankumantachus mikhunkuman karqa chayqa, astawanraj kallpachakunkuman karqa. Jina kanman karqa chayqa, filisteokunata may jinatarajchus t'ustiykusunman karqa, nispa. 31Chay p'unchay israelitakunaqa filisteokunata Micmás llajtamanta Aialón llajtakama qhatiykorqanku. Ajinata chay p'unchay israelitakunaqa filisteokunata atipaykorqanku. Jinapis israelitakunaqa sinch'i sayk'usqaña kasharqanku. 32Chanta israelitakunaqa enemigonkumanta qhechusqanku uywakunata jap'ispa, ovejata, wakata, waka uñakunata ima ñak'arqanku, chantá aychata yawarnintillanta mikhuyta qallarerqanku. 33Wakinkunataj Saulman willamorqanku: –Runakunaqa aychata yawarnintillanta mikhuspa, Tata Diospa contrampi juchallishanku, nispa. –Qankunaqa sajra sonqo runakuna kankichej. Uj jatun rumita tanqaspa, kayman apamuwaychej. 34Chay jawaqa rispa, nimuychej tukuy runakunaman kayman apamunawankuta toronkuta, chayrí ovejankutapis, kaypi ñak'aspa mikhunaykichejpaj, yawarnintillanta aychata mikhuspa Tata Diospa contrampi ama juchallinaykichejpaj, nispa. Chay ch'isipacha sapa ujninku toronkuta aparqanku, chaypitaj ñak'arqanku. 35Saúltaj Tata Diospaj uj altarta ruwaporqa. Chayqa ñawpaj kaj ruwasqan altar karqa. 36Chaymantataj Saúlqa nerqa: –Kunan ch'isi urayk'uspa, filisteokunamanta tukuy imankuta qhechuykamunachej, tukuyta wañurachispa, nispa. Chanta tukuy kuticherqanku: –Ruwallay imatachus munasqaykita, nispa. Sacerdotetajrí nerqa: –Manaraj imata ruwashaspa, Diostaraj tapurinachej, nispa. 37Chaypacha Saúlqa Diosta tapurerqa: – Filisteokunata qhatiykuymanchu? ¿Ujtawan atipaykunaykupaj yanapawasqaykuchu? nispa. Chay p'unchaypirí Tata Diosqa mana imatapis kuticherqachu. 38Chanta Saúl nerqa: –Kayman soldadokunata tukuy kamachejkuna qayllamuychej, waturiychejtaj pichus kunan juchallisqanta. 39Israelitakunata qhespichej Tata Dios yachan: Juchallejqa waway Jonatanpis kachun wañonqapuni, nispa. Soldadokunamantarí mana imatapis kuticherqachu. 40Chayrayku Saúlqa tukuy israelitakunata nerqa: –Kay ladoman qankuna sayaychej, kay ladomantaj waway Jonatanwan, noqawan ima sayasqayku, nispa. Chantá tukuy soldadokuna kuticherqanku: –Ruwallay imatachus munasqaykita, nispa. 41Chaypacha Saúl nerqa: –Israelpa Tata Diosnin, imaraykutaj tapusojtiy mana imatapis kutichiwarqankichuri? Suertepi llojsichun, pichus cheqamanta juchayoj chay, nispa. Suertetaj Saulpaj chanta Jonatanpajwan llojserqa, Israelitakunataj mana juchachayoj rikhurerqanku. 42Saúltaj nerqa: –Suerteta choqaychej waway Jonatanpajwan, noqapajwan, nispa. Chantá suerteqa Jonatanpaj llojserqa. 43Chayrayku Saúlqa Jonatanta nerqa: –Imatachus ruwasqaykita willaway, nispa. Chanta Jonatan kuticherqa: –Arí, jap'isharqani chay k'aspej puntawan uj chhikan abeja misk'ita llamirerqani. ¿Chayraykuchu wañunay kanqa? nispa. 44Saúltaj kuticherqa: –Manachus qan wañunki chayqa, Tata Dios sinch'ita ñak'arichiwachun, nispa. 45Israelitakunatajrí Saulman kuticherqanku: –¿Imaraykutaj Jonatán wañunman kasqari? Paynejta noqanchej filisteokunata mayta atipaykorqanchej. Mana wañunmanchu. Tata Diosrayku jurayku: Mana uj chujchallampis pampaman urmanqachu, imaraykuchus chay ruwasqampi Dios payta yanaparqa, nispa. Ajinata israelitakunaqa Jonatan wañuchisqa kananmanta jark'akorqanku. 46Saúltaj filisteokunata qhatiykuyta saqerpayarqa, filisteokunataj wasinkuman kutiraporqanku. 47Israel suyuta kamachiyta qallarisqanmantapacha Saulqa, muyuynimpi kaj enimigonkunawan maqanakorqa: Moabwan, Amonwan, Edomwan, Sobaj jatun kamachejninwan, filisteokunawan ima. Mayllapipis maqanakuspaqa, atipallarqapuni. 48Ashkha soldadokunata tantaykuspa, Amalecitakunatapis atipaykullarqataj. Ajinamanta Israelitakunata suwajkunamanta kacharicherqa. 49Saúlpa churinkunan kaykuna karqanku: Jonatán, Isví, Malquisúa ima. Ususinkunantaj iskay karqanku: Kuraj kajpa sutin Merab karqa, sullk'a kajpataj Mical karqa. 50Saúlpa warmenqa Ahimaaspa ususin Ahinóam karqa. Soldadokunata kamachejtaj Nerpa churin Abner karqa. Nertaj Saúlpa tatampa wawqen karqa. 51Saúlpa tatan Cis, chantá Abnerpa tatan Nerpis, iskayninku Abielpa churinkunan karqanku. 52Saúl jatun kamachej jina kanankamaqa, filisteokunawan maqanaku manachay sinch'i karqa. Saúlqa, sumaj wapu qharita rikuspa, soldadon kanampaj churajpacha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\