1 SAMUEL 15

1Uj kuti Samuelqa Saúlta nerqa: –Tata Diosqa kachamuwarqa Israel suyupi jatun kamachej kanaykipaj churasunaypaj. Chayrayku kunan uyariy Tata Dios imatachus nisunanta. 2Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa, ajinata nin: “Amalecitakunata ñak'arichisaj, israelitakuna Egiptomanta llojsimushajtinku ñanta mana pasajta saqesqankurayku. 3Chayrayku paykunawan maqanakoj riy; tukuy paykunata wañuchimuy, jinataj tukuy kapuyninkutapis phiriy, ama ni uj chhikanta paykunamanta khuyarikuspa. Wañurachiy qharikunata, warmikunata, wawakunasta, ñuñoj wawakunatapis; ajinallatataj wañuchiy tukuy wakankuta, ovejankuta, camellonkuta, burronkuta ima,” nispa. 4Saúlqa tukuy israelitakunata wajyachispa, Telaimpi paykunata yuparqa. Tukuyninkupi karqanku iskay pachaj waranqa soldadokuna, Judá ayllumantataj chunka waranqa soldadokuna. 5Chanta Saúlqa soldadonkunawan Amalec suyoj jatun llajtanman kachaykukorqa, chayaspataj mayu chaynejpi soldadonkunata pakaykurarqa. 6Chaynejmantapacha Saúlqa quenitakunaman willachimorqa: –Chay llajtamanta llojsiychej, ama qankunatapis paykunatawan khuskata wañuchinaypaj. Israelitakuna Egiptomanta llojsimushajtinku, qankunaqa allinta paykunapaj ruwarqankichej, nispa. Quenitakunataj amalecitakunaj llajtankumanta riporqanku. 7Chanta Saúlqa maqanakuspa amalecitakunata atipaykorqa, Havilá llajtamantapacha Sur nisqa ch'in pampakama, chayqa Egiptowan tinkuypiña kashan. 8Amalecitakunaj jatun kamachejninku Agagta jap'erqa, tukuy runakunatataj wañucherqa. 9Chaywampis Saúl, jinataj soldadonkuna ima jatun kamachej Agagta mana wañucherqankuchu, nillataj allichaj ovejakunata, torokunata, wira torillokunata, nitaj corderokunatapis wañucherqankuchu, nillataj sumachaj kaj imakunatapis phirerqankuchu. Imatachus phirirarqanku chaykunaqa mana walej, mana valorniyoj karqanku. 10Chanta Tata Diosqa Samuelta nerqa: 11–Saúlta jatun kamachej kanampaj churasqaymanta sonqoy ukhupi sinchita llakikuni, imaraykuchus payqa Noqamanta karunchakun, manataj nisqayta junt'anchu, nispa. Chantá Samuelqa sinch'i llakisqa qhepakorqa, tukuy tutantintaj Tata Diosmanta mañakorqa. 12Q'ayantintaj chhapu chhaputa Saúlwan tinkoj rerqa, willarqankutaj Saúlqa Carmelman risqanta, chaypitaj yuyarikuna rumi qotuta sutimpi sayarichisqanta, chaymanta kutirispataj Guilgalman ripusqanta. 13Chantá Samuelqa maypichus Saúl kasharqa, chayman rerqa. Saúltaj nerqa: –Tata Dios qanta saminchasuchun. Noqaqa Tata Diospa kamachiwasqanta junt'aniña, nispa. 14Samueltajrí taporqa: – ¿Chantá ima niytataj munan ovejakunajpa, chanta torokunajpa waqashasqankuri? nispa. 15Saúltaj kuticherqa: –Soldadokuna Amalecmanta apamunku, allichaj ovejakunata, jinataj allichaj torokunata Tata Diosniykiman q'olachispa jaywanapaj. Wakintatajrí tukuyninta wañucherqayku, nispa. 16Samueltaj kuticherqa: –Ch'in kay, noqa willasqayki, ch'isi imatachus Tata Dios niwasqanta, nispa. Saúltaj kuticherqa: –Parlallay, nispa. 17Chantá Samuel nerqa: –Qan kikiyki pisipaj qhawarikorqanki; chaywampis Tata Diosqa Israel suyuta kamachinaykipaj churasorqa. 18Tata Diosqa sut'ita kamachisorqa, juchasapa amalecitakunata chinkachinaykita, mana uj puchoyojtataj wañuchinaykita. 19¿Imaraykutaj Tata Diospa kamachisusqanta mana kasorqankichuri? ¿Imaraykutaj amalecitakunajpa allichaj uywakunanta apakamporqankiri? Ajinata ruwaspa Diospa ñawpaqempi nipuni allintachu ruwarqanki, nispa. 20Saultajrí kuticherqa: –Noqaqa Tata Diospa kamachisqanta kasorqani, Paypa niwasqantataj junt'arqani. Apamorqani presota Amalec suyoj jatun kamachejnin Agagta, amalecitakunatatajrí tukuyninkuta wañucherqani. 21Soldadokunatajrí wañuchisqa kananku karqa, chaymanta aswan allichajnin ovejakunata, torokunata apamorqanku, Guilgalpi Tata Diosniykiman q'olachispa jaywanankupaj. 22Chantá Samuel kuticherqa: “¿Imataj astawan Tata Diospa sonqonta kusichinri? Uywata ñak'aspa q'olachinachu, chayrí Paypa kamachisqanta kasunachu? Cheqamanta aswan allin Payta kasuna, uywata ñak'aspa q'olachinamanta nisqaqa, jinataj nisqanta uyarina aswan allin, corderoj wiranta jaywanamanta nisqaqa. 23Tata Diospa contrampi oqharikoyqa layqerío juchawan ninakun, Tata Diosta mana kasuytaj lanti yupaychana juchawan ninakullantaj. Imaynatachus qan Diospa kamachisqanta qhesacharqanki, ajinallatataj Paypis qanta amaña rey kanaykipaj qhesachasunki,” nispa. 24Chanta Saúlqa Samuelta nerqa: –Arí juchallini, Tata Diospa kamachisqanta, niwasqaykitawan mana kasuta ruwaspa. Chaytaqa ruwarqani runata manchachikuspa, imatachus mañawasqankuta uyarisqayrayku. 25Chaywampis, ama jina kaspa juchallisqayta qhespichiway ari, noqawantaj Tata Diosta yupaychaj kutiriy a, nispa. 26Samueltajrí kuticherqa: –Mana qanwanqa risajchu, Tata Diospa kamachisqanta qhesachasqaykirayku. Kunanqa Pay qhesachasunkiña, amaña Israelpa jatun kamachejnin kanaykipaj, nispa. 27Jinapi Samuel ripunayashajtinña, Saúlqa Samuelpa ponchompa kantunmanta ch'ipakorqa, ponchontaj llik'irparikorqa. 28Chantá Samuel Saúlta nerqa: –Ajinallatataj Tata Diospis qanmanta Israel suyupi jatun kamachej kanaykita qhechusonqa, qanmanta aswan allin llajta masiykiman qopunampaj. 29Israelpa Tukuy Atiyniyoj Diosnenqa mana llullakunchu, nitaj sonqonta nanachikunchu; mana Payqa nisqanmanta kutirinchu, nispa. 30Chanta Saúl ujtawan nerqa: –Noqa juchallini. Chaywampis, ama jina kaspa, tukuy israelitakunajpa ñawpaqenkupi, jinataj kurajkunajpa ñawpaqenkupipis jatun kamachejta jinallapuni qhawariway ari. Kutinalla, Tata Diosniykita noqawan yupaychamuna, nispa. 31Chantá Samuelqa Saúlwan rerqa. Saultaj Tata Diosta yupaycharqa. 32Chaymanta Samuel kamacherqa: –Amalec suyoj jatun kamachejnin Agagta kayman pusamuway, nispa. Agagtaj may kusisqa Samuelpa ñawpaqenman jamorqa, manaña wañuchisqa kananta yuyaspa. 33Samueltajrí Agagta nerqa: –Qanqa ashkha warmikunata mana wawayojta saqerqanki. Kunanqa ajinallataj mamaykipis qhepakonqa, nispa. Chayta niytawantaj, Samuelqa Tata Diospa ñawpaqempi jatun kamachej Agagta wañuchispa Guilgal llajtapi chhikan chhikanta khuchurarqa. 34Chaymanta Samuelqa Ramá llajtaman riporqa. Saúltaj Guibeá llajtapi wasinman kutiporqa. 35Chanta Samuelqa ujtawan manaña Saulta rikorqañachu. Mayta llakikuspa, Saulmanta waqarqa. Tata Diostajrí, Israel suyupi jatun kamachej kanampaj Saúlta churasqanmanta, sinchita llakikorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\