1 SAMUEL 17

1Filisteokunaqa israelitakunawan maqanakunankupaj soldadokunata tantaykorqanku. Socó llajta chaynejpi tantakuspa, Judá aylloj jap'iynimpi, Efes-damim cheqanejpi jarakorqanku; chayqa kashan Socowan, Azecawan tinkuypi. 2Jinallataj Saúlwan israelitakunawan ima tantakullarqankutaj, Elá nisqa vallepitaj jarakorqanku. Chaypi filisteokunajpa contrankupi maqanakunankupaj wakichikorqanku. 3Filisteokunaqa uj orqopi kasharqanku, israelitakunataj chimpan orqopi, chawpinkupitaj uj valle karqa. 4Jinallaman filisteokuna ukhumanta uj jatunkaray runa, Goliat sutiyoj maqanakoj llojsimorqa. Chay runaqa kinsa metro jina sayayniyoj karqa. Payqa Gat llajtamanta karqa. 5Umanpi monteraqa broncemanta ruwasqa karqa, pecherampis broncellamantataj karqa. Chayqa phishqa chunka phishqayoj kilo jina pesarqa. 6Chaki t'usunta jark'anampis broncellamantataj karqa, jinallataj wasampi apaj chay lanzampis. 7Lanzampa k'aspintaj awana khiwina jinapuni karqa, puntantaj fierromanta karqa. Chaytaj sojta kilomanta astawanraj pesarqa. Paypa ñawpaqentataj jark'akunan escudota apaykachapojnin rej. 8Goliattaj sayaykuspa, israelitakunata qhaparerqa: –Imapajtaj maqanakoj sayaykamunkichejri? Noqaqa filisteo kani, qankunataj Saúlpa kamachinkunan kankichej. Qankuna ukhumanta ujta ajllaychej noqawan maqanakoj urayk'amunampaj. 9Sichus noqawan maqanakuspa atipawanqa chayqa, noqayku qankunaj wata runaykichej kasqayku. Noqachus payta atipaykusaj chayrí, qankuna noqaykoj wata runayku kankichej, nispa. 10Chanta filisteoqa nillarqataj: “Israelita soldadokuna, kunan niykichej. Noqawan maqanakunampaj, uj qharita kachamuwaychej,” nispa. 11Goliatpa nisqanta uyarispa, Saúlwan chanta tukuy israelitakunawan q'ewayarparerqanku, sinch'itataj mancharikorqanku. 12Chaypacha Judamanta Belenpi, uj runa Jesé sutiyoj tiyakorqa. Payqa Saúl kawsashajtin unayniyojña karqa. Chay runajta pusaj churinkunan tiyaporqa, ujnin kaj churintaj David karqa. 13Jesejpa kinsa churinkunanqa Saúlwan maqanakuman risqanku. Kuraj kuraj kajpata sutin Eliab karqa, sullk'ampatataj Abinadab, kinsa kajpatataj Sama sutin karqa. 14Davidtaj aswan sullk'a kaj karqa. Ajinaqa kinsantin kurajkunaqa Saúlwan risqanku. 15Davidtajrí Saúl kasharqa chayman, sapa kuti rej, kutimojtaj Belenman tatampa ovejankunata michej. 16Jatunkaray filisteorí tutamanta, tardentaj llojsimoj israelitakunata maqanakuman wajyaspa. Tawa chunka p'unchay junt'ata ajinallatapuni ruwarqa. 17Uj kuti Jeseqa churin Davidta nerqa: –Uj arroba trigo jank'ata, chunka t'antawan apariykukuspa, jarapi kashaj wawqeykikunaman usqhaysitullata aparqoy. 18Kay chunka quesotapis kamachejninkuman apallaytaj. Yachamuytaj wawqeykikuna imaynachus kashasqankuta. Chantá imallankutapis apamuwanki, allillan kashasqankuta yachanaypaj. 19Saúlwan, wawqeykikunawan, chantá tukuy israelitakunawanqa Elá nisqa vallepi filisteokunawan maqanakuspa kashanku, nispa. 20Chay q'ayantintaj Davidqa tutamanta jatarikorqa, ovejankunata wajman mink'arikuspataj rerqa, tatan Jesé mikhunata wakichisqanta apaspa. Maqanaku jaraman chayashajtintaj, soldadokuna manchayta qhaparispa maqanakunankupaj wakichikusharqanku. 21Israelitakunawan, filisteokunawanqa chimpan, chimpampi maqanakunankupaj sayaykorqanku. 22Chayaspataj Davidqa q'epinta q'epi qhawaj soldadoman saqerikuspa, usqhayta soldadokuna ukhuman yaykuykorqa, wawqenkunan imaynachus kashasqankuta tapunampaj. 23Paykunawan parlashajtintaj, Gat llajtamanta Goliat filisteokunaj chawpinkumanta llojsimorqa. Ñawpajta jina, wapulla sayaspa israelitakunata paywan maqanakunankupaj wajyarqa. Davidtaj chayta uyarerqa. 24Chay runata rikuspa, israelitakunaqa manchayta mancharikorqanku, ayqerqankutaj. 25Chantá israelitakuna nerqanku: ¿Rikunkichejchu chay llojsimoj runata? Payqa, wapulla sayaspa israelitakunajpa contrampi sayaykun. Jatun kamachejqa, pichus jaqay runata atipajman, ashkha qolqeta qonqa, ususintawan casarachenqa, chantá tukuy ayllumpis impuestota mana paganqankuchu, nispa. 26Chaypacha David qayllampi kajkunata tapurerqa: –Jaqay filisteo runata wañuchejman, ¿imatataj qonqankuri? ¿Imatataj qonqanku Israelta k'umuykachachejta chinkachejmanri? ¿Pitaj kasqa chay mana diosniyoj runa, kawsaj Diospa soldadonkunampa contrankupi sayaykunampajri? nispa. 27Paykunataj, ñawpajta imatachus nisqankuta kikillantataj nerqanku, pichus Goliatta wañuchejman jatun kamachej imatachus qonanta nisqanta. 28Davidpa kuraj kaj wawqen Eliabtajrí soldadokunawan parlasqanta uyarispa phiñarikorqa, nerqataj: –¿Imamantaj kayman jamorqankiri? Pimantaj pisi ovejakunata ch'in pampapi saqerqankiri? Noqa rejsiyki machu machu kasqaykita, sajra sonqo kasqaykitapis. Qanqa maqanakuta qhawanaykiraykulla jamunki, nispa. 29Davidtaj kuticherqa: –¿Kunan imatataj noqa ruwasqaniri? ¿Manañachu parlarikullaytapis atiyman? nispa. 30Chanta kurajninmanta ithirispa, wajkunatañataj tapurerqa. Chay soldadopis, ujkuna imatachus nisqankuta, kikillantataj nerqa. 31Davidpa parlasqanta uyarejkunaqa Saulman rispa willamorqanku, Saúltaj payta wajyacherqa. 32Chantá Davidqa Saulta nerqa: –Ama jaqay filisteoraykoqa pipis manchachikuchunchu. Noqa jaqay runawan maqanakoj risaj, nispa. 33Saúltaj Davidta nerqa: –Jaqay filisteowan maqanakoj mana riyta atiwajchu. Qanqa majt'illollaraj kanki, payrí wayna kasqanmantapacha maqanakuyman yachasqa kashan, nispa. 34Chantá David kuticherqa: –Noqa kamachiykeqa, tataypa ovejankunata michishajtiy, sichus león, chayrí onsapis ovejata jap'ispa apashaj chayqa, 35qhepanta rispa, siminmanta ovejitata qhechoj kani; noqaman phinkiykamuwajtintaj, k'akinmanta jap'ispa wañuchinaykama wajtaj kani. 36Ajinata noqaqa leontapis, jinallataj onsatapis wañucherqani. Kay mana diosniyoj filisteotapis kikillantataj ruwasaj, Tata Diospa soldadonkunaj contrankupi sayaykusqanrayku. 37Tata Diosqa leonpa siminmanta, jinataj onsaj siminmantapis qhechuwarqa; jinallatataj kay filisteoj makinmantapis qhechuwanqa, nispa. Chanta Saúl nerqa: –Riy ari, Tata Diostaj yanapasuchun, nispa. 38Chantá Saúlqa paypa maqanakunan p'achata Davidman p'achallichinankuta kamacherqa. Umanman broncemanta ruwasqa monterata churarqanku, uj unkutawan ima. 39Chanta Davidqa chumpinman uj espadata wataykukorqa. Ajina p'achallisqa kaspa, thaskiyta munarqa. Mana chayman yachasqa kasqanrayku chaypachapacha Saulta nerqa: –Kay jina p'achawan mana puriyta atinichu, mana chayman yachasqa kasqayrayku, nispa. Chanta Davidqa churasqanku p'achata lluch'ukaporqa. 40Waranta oqhariykukuspataj, wayq'omanta phishqa llosq'o rumikunata ajllakuspa, wayaqanman churaykorqa. Chanta makimpi warak'an jap'irisqa filisteowan maqanakoj rerqa. 41Jinallataj Goliatpis pisimanta pisi Davidwan maqanakoj qayllaykamullarqataj, jark'akuna escudonta apaykachapojnintaj paywan risharqa. 42Goliattajrí, David waynallaraj chanta alajitu kasqanta rikuspa, mana kajpaj qhawarqa. 43Chanta Davidta nerqa: –Noqaqa alqochu kani k'aspiwan jamunawaykipaj? nispa. Jinata niytawantaj filisteoqa diosnimpa sutimpi Davidta ñakarqa. 44Nillarqataj: –Jamuy kayman; noqaqa aychaykita suwintukunaman, jinataj aycha mikhu animalkunaman qaraykusaj, nispa. 45Davidtajrí payman kuticherqa: –Qanqa espadawan, lanzawan, juch'uy lanzawan ima jamushawanki; noqatajrí Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa sutimpi jamushayki. Payqa Israelpa soldadokunampa Diosnin, Paypajmá qanqa sajrata rimarqanki. 46Kunampacha Tata Diosqa qanta atipayta yanapawanqa, noqataj wañuchisqayki, umaykitataj qholurparisaj. Jinataj tukuy filisteokunajpa ayankuta suwintukunaman, aycha mikhu animalkunamanwan qarasaj. Jinamanta tukuy yachanqanku Israel ukhupi Dios kasqanta. 47Kaypi tukuy tantasqa runakunapis yachallanqankutaj Tata Diosqa mana espadawanchu, nitaj lanzawanchu atipachisqanta. Kay maqanakoyqa Tata Diospatamin, Paytaj qankunata atipaykuchiwasqayku, nispa. 48Chanta filisteoqa Davidwan maqanakoj qayllaykorqa. Davidpis usqhayllata filisteowan maqanakoj phawarerqa. 49Chantá Davidqa wayaqanmanta uj rumita orqhorqa, chay rumiwan warak'aspataj, filisteoj frentempi jap'irparicherqa. Chay rumi frentempi sat'ikojtin, filisteoqa uyamanta pampaman choqakorqa. 50Ajinata Davidqa Goliatta atiparqa. Uj warak'allawan, uj rumillawan Davidqa payta wañurparicherqa. Mana espadayoj kaspari, 51Davidqa filisteoj patanman phinkiykuspa, Goliatpa espadanta orqhoytawan wañuyta tukuycharparispa, umanta qholurparerqa. Filisteokunarí sumaj maqanakoj runankuta wañusqata rikuspa, ayqerikaporqanku. 52Chaypacha Juda ayllumanta, jinataj Israel suyumanta kajkunapis qhaparispa, Gat llajtaman yaykunakama chanta Ecronman yaykuna chaynejkama filisteokunata qhatiykorqanku. Saaraimmantapacha, Gatman, chanta Ecronman rina ñan patapi filisteokunaj ayanku wijch'u wijch'ulla kasharqanku. 53Chantá israelitakunaqa filisteokunata qhatiykusqankumanta kutirimuspa, filisteokunajpa jarankupi tukuy imankuta apakaporqanku. 54Chantá Davidqa Goliatpa umanta Jerusalenman aparqa, armankunatataj David jap'ikaporqa. 55David filisteowan maqanakoj rishajtin, Saúlqa soldadokunata kamachej Abnerta tapusqa: –Abner, ¿pitaj jaqay waynaj tatanri? nispa. 56Abnertaj kutichisqa: –Jurayki kamachejniy, mana yachanichu, nispa. Jatun kamachejtaj nisqa: –Mana yachaspaqa, tapurakamuy pejpa churinchus kasqanta yachanaykipaj, nispa. 57David filisteota wañuchiytawankama chay runaj uman aysarisqa kutimushajtin, Abnerqa Davidta Saúlman pusarqa. 58Saúltaj taporqa: –Waynuchitu, pejpa churintaj kankiri? nispa. Davidtaj kuticherqa: –Belenpi tiyakoj kamachiyki Jesejpa churin kani, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\