1 SAMUEL 18

1David Saúlwan parlayta tukusqantawan, Jonatanqa Davidta mayta q'ayachakuyta qallarerqa. Chayrayku Davidta pay kikinta jinapuni munakorqa. 2Saúltaj chay kikin p'unchaypacha Davidta payta yanapanampaj qhepacherqa, manañataj tatampa wasinman kutipunanta munarqachu. 3Chantá Jonatanwan Davidwan ima uj tratota ruwarqanku, Jonatán Davidta may jinata munakusqanrayku. 4Chay jawa Jonatanqa ponchonta, p'achantawan Davidman qorqa, jinallataj espadanta, flechana arconta, qaramanta chumpintawan qollarqataj. 5Davidqa, Saúl maymanchá kachaj, chayman rej, tukuy imatataj allintapuni ruwaj. Chayrayku Saúlqa Davidta soldadonkunata kamachinampaj churarqa. Davidqa tukuy runakunapaj, jinallataj Saúlpa soldadonkunata kamachejkunapajpis manchay munasqa karqa. 6David jatunkaray filisteota wañuchisqanmanta qhepata soldadokuna kutimpushajtinku, tukuy llajtakunamanta warmikuna Saúlta taripaj lloserqanku, kusiymanta takispa, tususpa, jinataj tukuy imaymana tocanakunata tocarispa tariparqanku. 7Warmikunataj tusoj jina ajinata takerqanku: “Saúlqa waranqa runakunata wañucherqa, Davidtaj chunka waranqata,” nispa. 8Ajinata takejta uyarispa Saúlqa sinch'ita phiñakuspa, nerqa: –Davidta ninku chunka waranqa runakunata wañuchisqanta; noqatarí niwanku waranqallata wañuchisqayta. Jatun kamachejninkuta jina churanallankuña faltan, nispa. 9Chaymantapacha Saúlqa Davidta sajra ñawiwan qhawarqa. 10Q'ayantin Diospa kachamusqan millay espiritoqa Saulman yaykorqa, paytaj kamachinan wasi ukhupi payisqa jina purerqa. David ñawpaj kutipi jina arpata tocasharqa, Saúltaj uj lanzata makimpi jap'isharqa. 11Jinallaman Saúlqa lanzata ujllata choqarqa, Davidta perqaman clavaykuyta yuyaspa. Davidtajrí iskay kutikama Saúlpa choqasqan lanzamanta llusp'erqa. 12Saúltajrí, Dios payta saqerpayasqanta yachakuspa, Davidmanta manchachikorqa, imajtinchus Tata Diosqa Davidta yanapasqanta repararqa. 13Chayrayku mana paywan khuska kananta munaspa, Davidta waranqa soldadokunata kamachinampaj churarqa. Davidqa soldadonkunawan maqanakuman rejtaj, kutimojtaj. 14Tata Dios Davidta yanapasqanrayku, tukuy ima ruwasqampi allillampuni rerqa. 15Chayrayku Saúlqa Davidta astawan manchachikorqa, tukuy imapi allin risqanrayku. 16Chaywampis israelitakuna, jinataj Judamanta kajkuna Davidta munakorqanku, pay kamachejninku jina maqanakuman llojsishajtinku chayrí kutimpushajtinku pusasqanrayku. 17Uj kuti Saúlqa Davidta nerqa: –Kuraj kaj ususiy Merabwan casarachisqayki. Chaypajqa qan maqanakupaj wapu kanayki tiyan, Tata Diospa sutimpi maqanakupipis sumajta maqanakoj kanayki tiyan, nispa. Ajinata nispa Saúlqa yuyasharqa maqanakupi Davidta filisteokuna wañuchinankuta, manataj paychu. 18Davidtaj Saulman kuticherqa: –Jatun kamachejpa tolqan kanaypajqa, noqaqa mana imachu kani, nitaj tataypa ayllumpis Israel suyupi ancha rejsisqachu, nispa. 19Chaywampis mayk'ajchus Merabta Davidtawan casarachinan p'unchay chayamojtin, Saúlqa ususinta Meholá llajtamanta Adrieltawan casaracherqa. 20Saúlpa ujnin kaj ususin Micaltajrí Davidta munakorqa. Chayta Saulman willajtinku, payqa mayta kusikorqa. 21Saúl yuyasharqa ususintawan casarachejtin, Davidqa filisteokunawan maqanakojtin wañuchisqa kananta. Chayrayku Saúlqa ujtawan Davidta nerqa: Kunanqa tolqaypuni kanki, nispa. 22Chayrayku Saúlqa kamachinkunanta nerqa: –Qankuna sapallampi Davidta niychej: Jatun kamachejqa maytapuni munakusunki, jinallataj tukuy kamachinkunampis. Jatun kamachejpa tolqan kayta munallayña, nispa. 23Saúlpa kamachinkunan Davidman kay tukuyta willajtinku, David kuticherqa: –¿Yuyankichejchu jatun kamachejpa tolqan kayqa pujllakunalla kasqanta? Noqaqa pisi tiyapuyniyoj mana kasu ruwana kani, nispa. 24Chanta Saúlpa kamachinkunanqa, David imatachus nisqanta payman willamorqanku. 25Saúl munasharqa filisteokuna Davidta wañuchinankuta, chayrayku nerqa: Willaychej ususiymanta mañaqata apamunawantaqa, apamuwachun pachaj filisteokunata wañuchisqanmanta jisp'anankoj umanmanta qaritan kuchusqata, chaywan enemigoykunamanta pagachikunaypaj, nispa. 26Saúlta yanapajkuna imatachus nisqanta Davidman willamorqanku. Davidtaj umachakorqa, ajinamanta jatun kamachejpa tolqan kanaqa walej kasqanta. Chantá manaraj jatun kamachejpa nisqan p'unchay chayamushajtin, 27Davidqa soldadonkunata pusariykukuspa, iskay pachaj filisteokunata wañurachimorqa. Jinaspataj jisp'anankoj umitanpa qaranta khuchuspa, jatun kamachejman aparqa, jaywarqataj tolqan kanampaj. Chanta Saúlqa ususin Micalta Davidtawan casaracherqa. 28Saúlqa repararqa Davidwan Tata Dios kasqanta, ususin Micaltaj sinch'ita munakusqanta ima. 29Chayrayku Davidta astawan manchachikorqa. Saúlqa wañunankama wiñaypaj Davidta enemigompaj qhawarqa. 30Filisteokunaj kurajninkukuna sapa kuti maqanakoj llojsimojtinku, Saúlpa waj kamachinkunamanta nisqaqa Davidpuni astawan paykunata atipaj. Chayrayku Davidqa tukuypaj manchay respetowan qhawanan karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\