1 SAMUEL 19

1Chantá Saúlqa churin Jonatanta, tukuy yanapajninkunatawan kamacherqa Davidta wañuchinankuta. Jonatanrí Davidta mayta munakusqanrayku, 2chayta payman willamorqa: –Tatay Saúlqa wañuchisuyta munan. Q'ayaqa allinta qhawakuspa purinki. Maynejllapipis sumajta pakakuy. 3Noqataj tataywan khuska, maynejpichus qan kashanki, chaynejta puriykacharej jamusqayku. Chantá qanmanta paywan parlasaj, imachus kasqantataj qanman willasqayki, nispa. 4Jinataj Jonatanqa Davidmanta allinta Saulman parlaspa, nerqa: –Jatun kamachejníy, kamachiyki Davidtaqa ama ima sajratapis ruwaychu; imaraykuchus payqa mana ima mana allintapis qantaqa ruwasunkichu, astawampis tukuy ruwasqanqa allimpuni qampaj karqa. 5Payqa wañuyta mana manchachikuspa, chay jatunkaray filisteota wañucherqa, chay jinamanta Tata Diosqa tukuy israelitakuna filisteokunata atipananchejpaj yanapawarqanchej. Chayta rikuspa, mayta kusikorqanki. Chantá, ¿imaraykutaj mana juchayoj Davidta wañuchiyta munashankiri? nispa. 6Chantá Saúlqa churin Jonatanpa nisqanta uyarispa, qhaparerqa: –Tata Diospa sutinrayku jurani, Davidta mana wañuchisajchu, nispa. 7Chaypacha Jonatanqa Davidta wajyaspa, imatachus parlasqankuta willarqa. Chaymantaqa Saulman payta pusarqa. Ajinamanta ñawpajta jina Davidqa Saúlta yanapaspallapuni karqa. 8Ujtawan maqanaku qallarejtin, Davidqa filisteokunajpa contrankuta maqanakoj llojserqa, paykunatataj atipaykorqa. Filisteokunaqa maytapuni atipaykuchikuspa, Davidmanta ayqerqanku. 9Chantá Diospa kachamusqan uj millay espíritu Saulman watej jamullarqataj. Saúlqa wasimpi tiyasqa kasharqa, makimpi lanza jap'irisqa, Davidtaj arpata tocapusharqa. 10Chantá Saúlqa ujtawan Davidta lanzawan perqaman clavaykuyta munarqa, Davidtajrí uj ladoman polqarqa. Lanzataj perqallaman sat'ikorqa. Chay kikin ch'isipachataj Davidqa ayqekorqa. 11Chantá chaypachapacha Saúlqa kamachinkunata nerqa, Davidpa wasinman rispa, sumajta wateqamunankuta, q'ayantin paqarin payta wañuchinankupaj. Warmin Micaltajrí Davidman willarqa: –Manachus kunan ch'isi ayqekunki chayqa, q'ayapaj wañusqa rikhurinki, nispa. 12Chantá usqhayllata Micalqa Davidta ventananejta urayk'ucherqa; jinamanta ayqerqa. 13Chaymantataj Micalqa Davidpa puñunanman uj lantita churaykorqa, sawnananmantaj cabra millmamanta ruwasqata churaykorqa, chanta uj qhatanawan qhataykorqa. 14Maypachachus Saúlpa kamachinkunan Davidta jap'inankupaj wasinman chayarqanku chaypacha, Mical nerqa, Davidqa onqosqa kashasqanta. 15Chantá Saúlqa runankunata watej kachallarqataj: –Onqosqapis kachun, kayman apamuwaychej, kunampacha wañuchinaypaj, nispa. 16Saúlpa kachasqan runakunaqa Davidpa wasinman yaykuspa, puñunampi uj lantillata tarerqanku, cabra millmamanta awasqawan uman chaypi sawnaykuchisqata. 17Chantá Saúlqa Micalta nerqa: –¿Imaraykutaj kay jinata q'otiyawankiri? ¿Imajtintaj enemigoyta ayqeyta yanaparqankiri? nispa. Micaltaj kuticherqa: –Pay niwarqa: Ayqeyta yanapaway, manachayqa qanta wañuchisqayki, nispa. 18Ajinata Davidqa Ramá llajtapi Samuelpajman ayqerqa, chanta Saúl payta imatachus ruwasqanta payman willakorqa. Chay qhepantataj Davidwan Samuelwanqa Naiotman tiyakoj rerqanku. 19Chantá Saulman willarqanku Davidqa Naiotpi Ramá llajtapi kashasqanta. 20Chaypacha Saúlqa Davidta jap'imunankupaj runakunata kacharqa. Saúlpa kachasqankunatajrí Ramaman chayaspa, Diosmanta sut'inchashajta uj t'aqa willajkunata rikorqanku, chaykunatataj Samuel pusaykachashajta. Jinallaman Saulpa kachasqankunamampis Diospa Espíritun jamorqa. Chantá paykunapis Diosmanta willajkuna jina sut'inchashallarqankutaj. 21Saúl chayta yachaspa, wajkunatañataj kacharqa. Paykunapis Diosmanta willajkuna jinallataj sut'incharqanku. Kinsa kaj kutipi Saúlqa waj runakunanta kachallarqataj. Paykunapis Diosmanta willajkuna jinallataj sut'incharqanku. 22Chaymantaqa kikin Saulñataj Ramá llajtaman kachaykukorqa. Secupi jatun pujyu chaynejpi Saúlqa tapurikorqa: –¿Samuelman, Davidwan ima, maypitaj kashankuri? nispa. Chanta nerqanku: –Ramá llajta qayllapi, Naiotpi kashanku, nispa. 23Chantá Saúlqa Ramá llajtapi Naiotman kachaykukorqa. Paymampis Diospa Espíritun jamullarqataj. Chantá Saúlqa Diosmanta willaj jina sut'inchaspa, Ramá llajtapi Naiotman chayanankama rillarqapuni. 24Samuel kashara chayman chayaspa, Saulqa p'achanta lluch'ukuspa, ukhu p'achallanwan qhepakorqa, tukuy p'unchaynintin, jinataj ch'isimpis Samuelpa ñawpaqempi Diosmanta willaj jina sut'inchaspa karqa. Chaymantapacha kay jina nisqa karqa: “Saúlpis Diosmanta willajllatajchu tukupusqa?” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\