1 SAMUEL 2

1Chanta Ana Dioswan parlarikuspa, kay jinata nerqa: Tata Diosníy, tukuy sonqoymanta kusikushani, imaraykuchus Qanllamin mosoj kallpata qowanki. Chejnikuwajkunaman kutichikuyta atini. Qan qhespichiwasqaykirayku kusisqa kashani. 2Tata Diosníy, Qan jina llimphu llimphu mana pipis kanchu. Qanmanta jawaqa, mana waj kanchu, mana pipis qan jina waqaychaj kanchu. 3Ama ni pi runaykachaspa parlachunchu, amataj pipis chhikata jatunchakuchunchu, imaraykuchus Tata Diosllamin tukuy imata yachaj Diosqa. Paymin yachan runaj ruwasqan allinchus manachus kasqanta. 4Payllamin kallpasapakunaj armankuta p'akiran, mana kallpayojkunatapis kallpachan. 5Ñawpajta ashkha mikhunayojkunaqa, kunan uj chhika mikhunarayku vendekunku. Yarqhasqa kajkunataj, kunan sumaj mikhusqa kanku. Mana wawayoj kayta atej warmeqa, qanchis kutitaña wawata rejsin. Ashkha wawayoj warmirí, kunan manaña wawayojchu. 6Tata Diosmin kawsaytaqa qhechun, Payllataj kawsayta qon; Pay wañusqakunatawan khuska churawanchej, Payllataj chaymanta kawsarichiwanchej. 7Tata Diosmin wajchayachin, Payllataj qhapajyachin; k'umuykuchintaj, umata oqharichintaj. 8Dioslla wajchata pampamanta aysarin. Mañakoj runatapis q'opa wijch'unamanta orqhospa wiraqochikunawan khuska tiyachin, maypaj qhawasqa cheqapi, imaraykuchus jallp'aj tijsinkunamanta Tata Diosllamin dueñoqa; Paymin kay pachata chay patapi sayacherqa. 9Diosqa payta kasojkunamanta qhawan, mana kasukojkunatajrí llakiywan ñit'isqa wañunku, imaraykuchus mana pipis kallpanraykullaqa atipanqachu. 10Tata Diosqa enemigonkunata phirenqa; janaj pachamantapacha paykunaj patankuman qhonqhonkunata kachaykamonqa. Tata Dioslla tukuy kay pachata juzganqa; jatun kamachejninta kallpachanqa, ajllakusqantataj aswan atiyniyojta ruwanqa, nispa. 11Chanta Elcaná ayllunwan ima Ramapi wasinman kutiporqanku. Wawatajrí Eli sacerdotej kamachisqanman jina, Tata Diosta sirvispa qhepakorqa. 12Elijpa churinkunanqa millay puriyniyoj runakuna karqanku, Diosta mana kasorqankuchu, nitaj manchachikorqankuchu. 13Paykunaqa israelitakunaj rikunankuta sacerdote jina imachus ruwanankuta nillataj allintachu ruwaj kanku. Pichus uywata ñak'aspa Diosman jaywashajtin, aycha t'impushajtillanraj sacerdotej kamachin uj trinche jap'irisqa jamoj. 14Payqa mankaman, jinallataj paylamampis, chantá calderaman trincheta sat'ej. Mashkhatachari trinchewan orqhosqanqa sacerdotepaj karqa. Ajinata Siloman tukuy jamoj israelitakunawan ruwaj kanku. 15Ajinallataj manaraj wiranta altarpi q'olachishajtinku, sacerdotej kamachin jamuspa, pichá uywa wañuchisqata jaywashaj runaman nej: “Sacerdotepaj kankarqamunaypaj aychata qoway; payqa chayasqa aychata mana jap'isonqachu, manachayqa chawatapuni,” nispa. 16Sichus uywa ñak'asqata Diosman jaywaj nej: “Mana, wirantaraj q'olachisaj, chantaqa munasqaykita apallanki, nispa chayqa, sacerdotej kamachin kutichej: “Mana, kunampachapuni qonawayki tiyan. Manachus qowanki chayqa, munaypis, amapis qhechusqayki,” nispa. 17Ajinaqa Elijpa churinkunaj juchallikusqankoqa Tata Diospa ñawpaqempi jatun juchapuni karqa, imaraykuchus Tata Diosman qosqa jaywanata mana kajpaj qhawarqanku. 18Chaykama Samuelqa linomanta ruwasqa unkuyoj Tata Diosta sirvisharqa. 19Sapa watalla mamanqa tatanwan khuska Diosman uywa ñak'asqata jaywanankupaj riyta yachaj, rej jinataj paypaj ruwapusqan p'achata apapoj. 20Chaypacha Elí sacerdoteqa Elcanata, jinataj warmintapis kay jinata bendicej: Tata Dios munachun kay warmipi ashkha wawakunata rejsinaykita, pay chay wawanta Tata Diosman qopusqanrayku, nispa. Chaymantataj wasinkuman kutipoj kanku. 21Chantá Tata Diosqa Anamanta yuyarikorqa, paytaj wijsallikorqa. Jinamanta Anaqa kinsa qhari wawakunata, iskay warmi wawakunatawan rejserqa. Samueltajrí Tata Diosta sirvispa wiñashallarqapuni. 22Elí allin unayniyojña karqa, yacharqataj churinkunan israelitakunata imakunatachus ruwashasqankuta, Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi sirvej warmikunawan puñuykakapusqankutapis yachallarqataj. 23Chayrayku paykunata nerqa: “Tukuylla qankuna millayta ruwasqaykichejmanta parlashanku: “¿Imaraykutaj chay jinata ruwankichejri? 24Wawaykunáy, manapuni walejchu Tata Diospa ayllun ukhupi chay jinata qankunamanta parlasqankoqa. 25Sichus uj runa wajpa contrampi juchallin chayqa, Tata Diosqa payrayku parlayta atin. Tata Diospa contrampi juchallejtinrí, ¿pitaj kutikuspa paypaj mañaponqari?” nispa. Chaywampis paykunaqa tatankoj nisqanta mana kasorqankuchu, imaraykuchus Tata Diosqa wañuchisqa kanankuta nisqaña. 26Chaykama Samuelqa wiñashallarqapuni, ruwasqantaj Tata Diospaj, runakunapajpis allin karqa. 27Chaypacha uj Diosmanta willaj Elita watukoj jamorqa, nerqataj: Tata Diosqa kay jinata nin: Ñawpa tataykikuna, aylluntin ima Egiptopi Faraonpa wata runan kashajtinku, sut'imanta paykunaman rikhurerqani. 28Israelpa tukuynin ayllun ukhumanta sacerdotekunay kanankupaj paykunata ajllakorqani, uywa ñak'asqa jaywanata altarniy patapi q'olachinankupaj, jinataj inciensota q'oshñichinankupaj, chantá unkuta ñawpaqeypi churakunankupaj ima. Chay jawa ñawpa tataykichejkunaman qollarqanitaj, israelitakuna Tata Diospaj apamunku, chaymanta mikhunankupaj. 29Noqa kamacherqani uywa ñak'asqata jaywanawankuta, jinataj ofrenda apamunawankuta. ?Imaraykutaj chaykunata mana kajpaj qhawarqankichejri? ¿Imaraykutaj churiykikunata Noqamanta nisqa aswan jatumpaj qhawanki, tukuy Israel aylluypa aswan sumaj ofrenda apamuwasqankuwan paykunata wirayachispari? 30Chayrayku Israelpa Diosnin Tata Diosqa nin: “Noqa nerqani qanwan aylluykiwan ima ñawpaqeypi wiñaypaj sacerdotekunay kanaykichej tiyan,” nispa. Kunanrí niykichej: “Manapuni jinachu kanqa, manachayqa jatunchawajkunata jatunchallasajtaj; qhesachawajkunatapis p'enqaypi rikhurichisaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 31Ñawpa tataykejpata chanta qampata may uyarisqa kanaykita phirinay p'unchay qayllamushanña. Aylluykimantaqa mana mayqempis machuyanankama kawsanqachu. 32Israel aylluyta ima munay kawsaywan samichasqayta rikuspa, paykunamanta inviadakunki. Aylluykimantataj mana mayqempis machuyanankama kawsanqachu. 33Chaywampis saqesaj aylluykimanta wakinta altarniy qayllanejpi sirvishajta, ñawinku waqaywan tukukunankupaj, sonqonkutaj nanaywan. Chantá tukuy mirayniykimanta kajkunapis kallpallankupiraj kashaspa, wañuchisqa kanqanku. 34Iskaynin churiykikuna Ofniwan, Fineeswan ima, paykunata imachus qhatirenqa chayqa, qampaj uj señal jina kanqa: Iskayninku uj p'unchayllapi wañonqanku. 35Chaywampis Noqaqa uj sacerdoteta ajllakusaj, payqa sonqoypa munasqayman jina, ruwanqa. Paypa mirayninta mana chinkananta saqesajchu, jinataj ajllakusqay jatun kamachejta sirvenqa. 36Aylluykimanta kawsashajraj qhepakojkunaqa, ajllakusqay sacerdoteman k'umuykonqanku uj pisi qolqeta, chayrí uj chhikan mikhunata mañarikunankupaj: “Mikhunaykupaj sacerdotekuna ukhupi imallatapis ruwarichiwayku ari,” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\