1 SAMUEL 20

1Chaymanta Davidqa Ramapi Naiotmanta ayqespa, Jonatán kasharqa chayman chayarqa. Chantá payman nerqa: –¿Imatataj noqa ruwasqaniri? ¿Imataj juchay kasqari? ¿Imapitaj tataykej contranta juchallisqani wañuchiwayta munaspa mask'anawampajri? nispa. 2Chantá Jonatan kuticherqa: –Chayqa mana jinachu kanqa. Mana wañuchisonqachu. Yachanayki tiyan, tatayqa mana imatapis ruwanchu mana willawaspaqa, juch'uypis kachun, chayrí jatumpis kachun. ¿Imaraykutaj tatayqa kayta pakawanmanri? Chayqa mana jinachu kanqa, nispa. 3Davidtajrí nillarqapuni: –Tataykeqa yachan qanwan noqawan sumajta kawsakusqanchejta; chaymin mana willasunkichu ama qan llakikunaykipaj. Tata Diospa sutinrayku, qampa sutiykiraykupis jurani, wañuy patapi kashasqayta, nispa. 4Chantá Jonatán taporqa: –¿Imatataj munanki qampaj ruwapusunaytari? nispa. 5Davidtaj kuticherqa: –Q'aya p'unchayqa mosoj killa raymi kanqa, noqarí jatun kamachejwan khuska mikhunay kashan. Ama jinachu kay, saqeriway ch'inman rispa, minchha tardekama pakakamunayta. 6Tatayki noqata watukuwajtenqa, ninki: –Nirikuwarqa saqenayta Belén llajtanman usqhayllata rinampaj, chaypi tukuy ayllun sapa wata jaywanata Diosman jaywananku kasqanrayku, nispa. 7Sichus, walej, nisonqa chayqa, niyta munan walejlla kanayta. Phiñarikonqa chayrí, qan yachanki wañuchiwaytapuni munashasqanta. 8Ajinaqa khuyaspa yanapaway kamachiyki kasqayrayku, Tata Diospa ñawpaqempi noqawan qanwan tratota ruwasqanchejrayku. Noqajtapunichus juchay kashan chayrí, qan kikiyki wañuchiway; ama tataykimanrajchu apaway, nispa. 9Jonatantaj payman kuticherqa: –Ama chaytaqa yuyallaypischu. Sichus tatay wañuchisuytapuni munashasqanta yachasaj chayqa, willasqayki, nispa. 10Chantá David taporqa: –Pitaj willawanqa, tatayki phiñasqa parlasojtinri? nispa. 11Jonatantaj kuticherqa: –Jaku, ch'innejman llojsina, nispa. Iskayninkutaj ch'innejman llojserqanku. 12Chaypitaj Jonatanqa Davidta nerqa: –Israelpa Tata Diosnimpa uyarinanta jurayki: Q'aya minchha kunanta jina willasqayki; tatayta tapuspa, yachasajña imatachus ruwayta yuyashasqanta. Sichus qampaj walejllata parlanqa chayqa, willachisqayki. 13Sitajchus tatay wañuchisuytapuni munasqanta yachaspa, mana willaykimanchu, nitaj ayqeyta yanapaykimanchu chayqa, Tata Diosqa mana khuyarikuwaspa ñak'arichiwachun. Tata Diostaj yanapasuchun, imaynatachus tatayta yanaparqa, ajinata. 14Chaykama kawsasajraj chayqa, imaynatachus qanta Tata Dios khuyasunki, ajinallatataj qampis khuyarikuwanki. Wañupusaj chayrí, 15wawaykunata khuyallankipuni. Tata Dios tukuynin enemigoykikunata kay pachamanta chinkachinman chaypis, aylluyta ama qhawarparinkichu, nispa. 16Ajinata payqa Davidwan tratota ruwarqa: Tata Diosqa Davidpa tukuy enemigonkunamanta cuentata mañachun, nispa. 17Chantá Jonatanwan Davidwan ima watej trato ruwarqanku, imaraykuchus payta manchaytapuni k'ayachakorqa. 18Jonatan nillarqataj: –Q'ayaqa mosoj killa raymi kanqa; qampa tiyanaykitaj ch'usajlla kajtin, watukusonqanku. 19Kinsa kaj p'unchaypiraj astawan watukusonqanku. Chayrayku ripuy, qayna maypichus pakakorqanki, chayman. Q'aya minchhataj Ezel rumi qayllapi suyawanki. 20Noqataj kinsa kutita flechata chay ladonejman wach'isaj, imatapis jap'ichiyta munashayman jina. 21Chantá uywasqayta nisaj: “Riy, flechata mask'amuy,” nispa. Sitajchus noqa niyman: “Qanmanta aswan kaynejllapi kashan, oqharispa apamuway”, nispa chayqa, ama manchachikuspa jamunki, imaraykuchus mana ni imata manchachikunayki kanchu. Kaytaqa Tata Diospa sutinrayku jurayki. 22Sichus uywasqayta nisaj: “Flechakunaqa aswan jaqaypi kashanku,” nispa chayqa, sayarispa ripunki, imaraykuchus ripunaykita Tata Diospuni munan. 23Kay tratota ruwasqanchejmantaqa wiñaypaj Tata Diospuni testigo kachun, nispa. 24Chantá Davidqa ch'inman pakakoj rerqa. Mosoj killa raymi chayamojtintaj, jatun kamchejqa mikhunampaj tiyaykorqa. 25Jatun kamachejqa perqa qayllanejpi, maypichus tiyayta yachaj chaypi tiyaykukorqa. Jonatanrí jatun kamachejpa chimpannejpi tiyaykorqa, Abnertaj Saúlpa ladompi tiyaykorqa. Davidpa tiyanantajrí ch'usajpacha karqa. 26Chay p'unchaypi Saúlqa mana imatapis nerqachu; jinapis sonqompi nisharqa: “Ichapis juchallin, manataj llimphupaj qhawasqa kaspa mana jamunchu,” nispa. 27Q'ayantin p'unchaypis Davidpa tiyananqa ch'usajllapuni kasharqa. Chaypacha Saúlqa churin Jonatanta taporqa: –¿Imaraykutaj Jesejpa churin David mana qayna mikhoj jamunchu, nitaj kunampisri? nispa. 28Jonatantaj kuticherqa: –Davidqa Belenman rejta saqerinayta maytapuni nirikuwarqa. 29Pay niwarqa: “Ama jinachu kay, Belenman rejta saqeriway, imaraykuchus llajtaypi aylluyqa uywa ñak'asqata ruphachispa jaywayta yachanku, wawqeytaj kamachiwarqa rinayta. Chayrayku kacharinawaykita mañakuyki aylluyta waturikamojta,” nispa. Chayrayku kamachejníy, Davidqa qanwan mikhoj mana jamunchu,” nispa. 30Chaypacha Saúlqa sinch'ita Jonatanpaj phiñarikuspa, nerqa: –Qanqa qhencha warmej wawan kanki. ¿Manachu noqa yachani Jesejpa churinwan manchayta kawsakunaykichejpaj parlasqaykichejta? Chayqa qampaj uj p'enqay, jinataj mamaykipajpis. 31Pay kay pachapi kawsanankamaqa, kawsanayki, jinataj jatun kamachej kanaykipis mana yachakonqachu. Ajinaqa mask'amojta kachaspa kayman pusachimuy, imaraykuchus wañunampuni tiyan, nispa. 32Jonatantajrí tatan Saulman kuticherqa: –Imaraykutaj pay wañonqari? Imatapunitaj ruwasqari? nispa. 33Chantá Saúlqa lanzanta oqharispa, Jonatanman choqaykorqa. Chayta rikuspa Jonatanqa repararqa tatanqa Davidta wañuchiytapuni munashasqanta. 34Chantá Jonatanqa manchay phiñasqa sayarerqa, manataj qhepan kaj raymi p'unchaypi imatapis mikhorqachu, Davidmanta sinch'ita llakikuspa, tatan Saúl Davidpaj millayta rimasqanrayku. 35Q'ayantin paqarintaj Jonatanqa uj majt'illo pusarisqa ch'innejman llojserqa, ima phanitachus Davidwan tinkukunanku karqa, chayta jina. 36Chantá majt'illota kamacherqa: –Arcowan kay flechakunata kacharisqayta; usqhayta phawaspa mask'amunki, nispa. Chanta majt'illo phawitalla rishajtintaj, Jonatan sinch'iwan flechata kacharerqa paymanta aswan karuman rinampaj jina. 37Chantá majt'illo, maypichus flecha kasharqa chayman chayashajtin, Jonatan atisqanta qhaparerqa: –Flechaqa qanmanta aswan jaqaypiraj kashan, nispa. 38Uj kutitawan Jonatanqa majt'illota qhaparillarqataj: –Aswan usqhayta riy, ama sayaychu, nispa. Jonatanpa uywasqanqa flechakunata oqharispa, Jonatanman apamorqa. 39Majt'illoqa mana imatapis repararqachu; Jonatanwan, Davidllawan imachus kashasqanta yacharqanku. 40Chantá Jonatanqa majt'illoman armankunata jaywaspa, nerqa, chaykunata apaspa llajtaman kutipunanta. 41Majt'illo ripojtinkama, Davidqa pakakusharqa, chaymanta llojsimuspa, Jonatanpa ñawpaqempi kinsa kutita pampakama k'umuykukorqa. Chaymantataj ujllanaykukuspa, iskayninku waqanakorqanku; Davidtaj astawan waqarqa. 42Chantá Davidqa riporqa, Jonatantaj llajtaman kutiporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\