1 SAMUEL 22

1Davidqa chaymanta ripuspa, Adulam chhanka jusk'uman pakakoj ayqerqa. Wawqenkuna, chantá tukuy ayllumpis chayta yachaspa, rerqanku payta waturikoj. 2Paywan tantakullarqankutaj tukuy ñak'arichisqa kajkuna, manu kajkuna, llakiyniyoj kajkunapiwan. Davidtaj paykunaj kamachejninku karqa. Paywan khuskachakoj runakunaqa tawa pachaj jina karqanku. 3Chaynejmantapacha Davidqa Moab suyupi Mispá llajtaman rispa, Moab suyoj jatun kamachejninta nerqa: – Ama jina kaspa tataywan, mamaywan ima qankunawan tiyarikuchunku ari, imatachus Tata Dios noqawan ruwananta yachanaykama, nispa. 4Ajinamanta Davidqa tatan mamanta Moab suyuta jatun kamachejman pusarqa, paykunataj David chhanka jusk'upi kanankama, chaypi tiyakorqanku. 5Chaypacha Diosmanta willaj Gadqa Davidta yuyaycharqa: –Chay chhanka jusk'upi amaña qhepakuychu. Puririy, ripuytaj Judá aylloj jap'iyninman, nispa. Davidtaj chaymanta ripuspa, chayarqa Héret nisqa monteman. 6Chaykama Saúlqa Guibeapi kashaspa, uyarerqa Davidwan, runankunanwan ima maypichus kashasqankuta. Saúlqa lanzata jap'ispa, moqo patapi, uj sach'a urapi tiyasharqa, muyuynimpitaj kamachinkunan kasharqanku. 7Chantá paykunata nerqa: –¿Benjamin ayllumanta kajkuna, uyariwaychej: Yuyankichejchu Jesejpa churin, tukuy qankunaman jallp'akunata, uva huertakunatapis qonasuykichejta, jinallataj kamachejkunata, capitankunatapis churanasuykichejta? 8Qankunaqa tukuyniykichej contraypi oqharikunkichej, manataj mayqenniykichej willawankichejchu, Jesejpa churinwan wawaywan tratota ruwasqankumanta. Ni mayqenniykichej noqamanta llakinkichejchu, manataj pipis niwanchu wawallaytaj yanapawajniyta contraypi churasqanta, wañuchiwayta munaspa wateqanawampaj, imaynatachus kunan ruwashan, ajinata, nispa. 9Chanta Edom llajtayoj Doeg, Saúlpa kamachinkunamanta ujnin kaj kurajninku, nerqa: –Noqa Jesejpa churinta rikorqani, Nob llajtaman rispa Ahitobpa churin Ahimelecwan parlashajta. 10Ahimelectaj Tata Diosta Davidrayku taporqa. Chantá mikhunata qorqa, qollarqataj filisteo Goliatpa espadantapis, nispa. 11Chantá Saul, Ahitobpa churin sacerdote Ahimelecta, tukuy ayllunta, Nob llajtamanta tukuy sacerdotekunatawan wajyacherqa. Tukuyninku jamojtinkutaj, 12Saúl Ahimelecta nerqa: –Ahitobpa churin, allinta uyariway, nispa. Ahimelectaj kuticherqa: –Wiraqochi kamachejníy nillaway, munasqaykita ruwanaypaj kaypi kashani, nispa. 13Saúltaj taporqa: –¿Imaraykutaj qanwan, chanta Jesejpa churinwan contraypi oqharikorqankichejri? Qanqa t'antata, uj espadatawan payman qosqanki. Davidraykutaj Diosta tapurisqanki, noqaj contraypi oqharikunampaj, wañuchiwayta munaspa wateqanawampaj, imaynatachus kunan ruwashan, ajinata, nispa. 14Ahimelectajrí jatun kamachejman kuticherqa: –¿Mayqentaj tukuy yanapajniykikunamanta David jina mana wasanchaj runari? Payqa tolqayki kampis, chay jawari soldadokunajpa kuraj kamachejninku, kamachinayki wasipitaj manchay respetowan qhawasqari? 15¿Kunallanchu payrayku Diosta tapuriyta yachasqani? Mana jinachu chayqa. Chayrayku wiraqochíy, kay kamachiykita, nitaj aylluytapis ama qhasimanta juchachaychu, imaraykuchus noqaqa mana imatapis chaymanta yachanichu, nispa. 16Chanta Saul nerqa: –Mana Ahimelec. Qanqa wañunkipuni, jinataj tukuy aylluykipis wañullanqankutaj, nispa. 17Chaypachapacha jatun kamachejqa muyuynimpi kaj soldadokunata kamacherqa: –Tata Diospa sacerdotenkunata wañuchiychej. Paykunapis Davidman kutisqa kashanku, imaraykuchus ayqeshasqanta yachashaspapis, mana willawarqankuchu, nispa. Soldadokunatajrí Tata Diospa sacerdotenkunata mana wañuchiyta munarqankuchu. 18Chayraykutaj jatun kamachejqa Edom llajtayoj Doegta kamacherqa: –Paykunata wañuchiy, nispa. Chaypacha Doegqa sacerdotekunaj contrankupi sayaykuspa, pusaj chunka phishqayojta wañucherqa. Paykunaqa linomanta ruwasqa unkuyoj kasharqanku. 19Jinallataj, sacerdotekunajpa llajtanku Nobman rispa, wañuchillarqataj qharikunata, warmikunata, wawakunata chantá ñuñoj wawakunatapis. Wañuchillarqataj bueykunata, burrokunata, ovejakunata ima. 20Ahimelecpa ujnin kaj churin Abiatarlla ayqekorqa, chayarqataj maypichus David kasharqa, chayman. 21Chanta Abiatarqa Davidman willarqa, imaynatachus Saúl Tata Diospa sacerdotenkunata wañuchichisqanta. 22Davidtaj kuticherqa: –Noqa yacharqaniña Doegqa Saulman willaykamunanta. Tukuy aylluyki wañusqankumanta noqamin juchayoj kani. 23Kunanqa noqawan qhepakuy, amataj manchachikuychu. Pichus wañuchisuyta munajqa noqatapis wañuchiwayta munashallantaj. Noqawanqa mana pipis imanasonqachu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\