1 SAMUEL 23

1Uj kutipi filisteokunaqa Queilá llajtaman yaykuykuspa, suwakaporqanku eramanta trigota. Chaytataj Davidman willarqanku. 2Davidtaj Tata Diosta tapurerqa: –¿Filisteokunawan maqanakoj riymanchu? nispa. Tata Diostaj kuticherqa: –Arí, riy; Queilá llajtata kacharichimuy, nispa. 3Davidpa soldadonkunatajrí nerqanku: –Sichus kay Judá jap'iyllapiraj manchachikushanchej chayqa, astawanrajchari Queilaman rispa filisteokunajpa contrankupi maqanakuspa manchachikusunman ari, nispa. 4Chanta Davidqa ujtawan Tata Diosta tapullarqataj, Tata Diostaj kay jinata nerqa: –Rillayña Queilaman, imaraykuchus Noqaqa filisteokunata atipaykuyta yanapasqayki, nispa. 5Davidtaj soldadonkunantin Queilaman purirerqa, chanta filisteokunaj contrankuta maqanakuspa atipaykorqanku, tukuy uywankunankutataj qhechorqanku. Ajinata Davidqa Queilapi tiyakojkunata filisteokunaj makinkumanta kacharicherqa. 6Queilá llajtapi Davidwan ujchakuyta munaspa Ahimelecpa churin Abiatarqa Diospa munaynin tapuna unkuta apariykukuspa rerqa. 7Chaypachallataj Saulman willasqanku Davidqa Queilapi kashasqanta. Chayta uyarispa, Saúlqa sonqompi nerqa: “Davidta jap'inaypaj Dios yanapashawan, imaraykuchus sumaj jatun punkuyoj llajtaman yaykun chayqa, mana chaymanta ayqeyta atenqachu” nispa. 8Chaypachapacha Saúlqa tukuy soldadonkunanta wajyacherqa, paykunataj Queilá llajtaman rerqanku, chaypi Davidta, soldadonkunata ima muyuykuspa jap'inankupaj. 9Chantá Davidqa Saúl payta jap'ej jamunayashasqanta yachaspa, sacerdote Abiatarta kamacherqa Tata Diosta tapunampaj unkuta apamunanta. 10Davidtaj Tata Diosta nerqa: –Tata Dios, Israelpa Diosnin; noqa yachani Saúlqa Queilá llajtaman jamunayashasqanta, noqarayku kay llajtapi tukuy tiyakojkunata wañuchinampaj. 11¿Saúlqa mask'awaj jamonqapunichu? ¿Queilá llajtayojkuna payman jaywaykuwanqankuchu? Tata Dios, Israelpa Diosnin, mañakuyki willarinawaykita, nispa. Tata Diostaj kuticherqa: –Saúlqa jamonqapuni, nispa. 12Chantá Davidqa Tata Diosta ujtawan tapullarqataj: –¿Queilá llajtayojkunaqa, noqata soldadoykunata ima Saulman jaywaykuwasqaykuchu? nispa. Tata Diostaj kuticherqa: –Arí, jaywaykusonqachej, nispa. 13Chaypacha Davidqa tukuy soldadonkunanwan ima, Queilá llajtamanta riporqanku chanta kaynejpi jaqaynejpi pakakuspa purerqanku. Tukuyninku sojta pachaj jina karqanku. David Queilá llajtamanta ayqesqanta Saulman willajtinku, manaña Queilá llajtaman rerqachu. 14Chaymantapacha Davidqa Zif nisqa ch'innejpi, pakakunapaj jina orqo cheqanejpi tiyakorqa. Saúltaj sapa p'unchay payta mask'allarqapuni. Chaywampis Diosqa tarinanta mana munarqachu. 15Davidtajrí Zif nisqa ch'innejpi, Horespi kashaspa yacharqa, Saulqa payta wañuchiyta munaspa mask'aj jamushasqanta. 16Uj kuti Saúlpa churin Jonatan Davidta watukoj Horesman rerqa, Diosllamanta jap'ikuspa kananta yuyaychaj. 17Nerqataj: –Ama manchachikuychu; tatayqa mana tariyta atisonqachu. Qanqa Israel suyupi jatun kamachej kanayki tiyan, noqataj qampa qhepaykipi kasaj. Chaytaqa tatay Saúlpis yachan, nispa. 18Chaypacha iskayninku Diospa uyarinanta ñawpa trato ruwasqankuta junt'ananta ujtawan parlarqanku. Chanta Jonatanqa wasinman kutiporqa, Davidtaj Horespi qhepakorqa. 19Zif llajtayojkunarí Guibea llajtaman rispa, Saúlman willarqanku: –Davidqa noqaykoj jap'iyniyku ukhupi, Haquilá orqopi, Hores chhankapi, ch'in pampamanta uranejpi pakakushan. 20Chayrayku jatun kamachejniyku, sichus qan jamuyta munanki chayqa, jamullay, noqaykutaj Davidta jap'iysiyta yanapasqayku, nispa. 21Saúltaj kuticherqa: Diosmin saminchasonqachej, noqata khuyakuwasqaykichejmanta. 22Kunanqa riychej, allinta yachamuychej maynejpipunichus David pakakushasqanta, pichus payta rikusqantawan ima, imaraykuchus niwanku payqa manchay yuyayniyoj runa kasqanta. 23Tukuy pakakunan jusk'uta sumajta qhawankichej, walejta yachaspa willanawaykichejpaj. Chaymantaraj noqa qankunawan risaj. Chaynejpipunichus kashanman chayqa, jap'inaykama noqaqa tukuy Judá aylloj jap'inimpi mask'asaj, nispa. 24Chantá Zif llajtayojkunaqa Saúlwan parlaytawan, llajtankuman kutiporqanku. Davidtajrí runankunapiwan ima Maón ch'in pampapiña kasharqanku, uranejpi ch'in pampa tiyan chaypi. 25Saúlwan, soldadonkunanwan ima mask'amoj rerqanku. Chayta Davidman willajtinku, payqa Maón ch'in pampapi chhanka kashan, chayman jurayk'orqa. Chayta yachaspataj, Saúlqa Maón ch'in pampaman Davidta mask'aj rerqa. 26Saúlrí soldadonkunanpiwan ima orqoj uj lado kinrayninta risharqanku, chay orqoj wasantataj Davidwan runankunapiwan, usqhay usqhayta rishallarqankutaj Saulmanta karunchakunankupaj. Chaywampis Saúlwan, soldadonkunanwan ima Davidta, jinataj runankunatawan jap'inankupaj muyuykorqankuña. 27Jinallapi uj runa Saulman willaj jamorqa: –Kamachejníy, kunampacha jamunayki tiyan, imaraykuchus filisteokunaqa Israel suyuman yaykuykamushanku, nispa. 28Chanta Saúlqa Davidta qhatiykachayta saqerparispa, filisteokunawan maqanakunampaj kutiporqa. Chayrayku chay chhankaj sutenqa, Pakakuna chhanka, nisqa. 29Chaymanta Davidqa En-gadipi chhankarara cheqaman pakakoj riporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\