1 SAMUEL 24

1Saúl filisteokunata wijch'usqanmanta kutimushajtin, willarqanku Davidqa En-gadi ch'innejpiña kashasqanta. 2Chantá Saúlqa tukuy israelitakunamanta kinsa waranqa soldadokunata ajllaspa, Davidta, chanta runankunantawan mask'aj kachaykukorqa. K'ita cabraj purinan orqopi mask'amorqa. 3Purishaspa oveja puñuchina kanchaman chayarqa, chay qayllanejpitaj uj jatun qaqa jusk'u karqa. Chantá Saúl jisp'arikoj chay jusk'uman yaykuykorqa. Chayllapitaj Davidwan runankunanwan ima pakakusharqanku. 4Chantá Davidpa runankunan payta nerqanku: –Kunan junt'akun enemigoykita jaywaykusqayki nispa Tata Dios nisusqanqa. Kunanqa paywan ruway imatachus munasqaykita, nispa. Davidtaj sayariytawan, misi chakillamanta qayllaykuspa, Saúlpa ponchonmanta uj chhikanta k'uturparerqa. 5Chantá Davidta sonqon juchacharqa, Saulpa p'achanta k'utusqanmanta. 6Runankunatataj nerqa: Tata Diosqa amapuni munachunchu jatun kamachejniypa contrampi oqharikunayta. Payqa jatun kamachej Tata Dios ajllaspa churasqanrayku, nispa. 7Ajinamanta Davidqa Saúlta ama wañuchinankupaj runankunanta jark'arqa. Saúltaj chay jusk'umanta llojsimuspa, ñanninta riporqa. 8Chantá Davidqa Saúlpa qhepampacha llojsimuspa, jatunmanta qhaparerqa: –Wiraqochi kamachejníy, nispa. Saúl qhepaman qhawarejtintaj, Davidqa qonqoriykukuspa pampakama k'umuykorqa. 9Chantá nerqa: –Wiraqochíy, ¿imaraykutaj kasuta ruwanki, Davidqa qanta mana allinta ruwasuyta munaspa mask'ashasunki, nispa nisqankutari? 10Wiraqochíy, qan kikiyki rikunki, Tata Diosqa qanta imaynatachus makiyman churasusqanta. Chay jusk'upi kashajtiyki, noqaqa mana wañuchisuyta munarqanichu, aswampis khuyarqayki: “Jatun kamachejta mana wañuchiymanchu, imaraykuchus Diospa churasqan,” nispa. 11Qhawariy tatáy, ponchoykimanta uj chhikanta k'utusqayta makiypi jap'ishani. Munaspaqa, qanta wañuchiykiman karqa. Kaywan qanqa umachakuy, wiraqochíy, noqaqa mana ima sajratapis ruwasuyta yuyasqayta, nitaj wasanchasusqaytapis, nillataj contraykipi juchallerqanichu. Chaywampis qanqa wañuchinawaykipaj mask'awanki. 12Qanwan noqawan pichus juchayoj kasqanchejta Tata Dioslla nichun; imatachus ruwawasqaykimantaqa Dioslla yachachun. Chaywampis noqaqa mana jayk'ajpis kamachejniypa contranta makiyta oqharisajchu. 13Ñawpa runakuna niyta yachanku: “Sajra kajta ruwanaqa, sajra runakunamanta llojsimun,” nispa. Chayrayku noqaqa qampa contraykipi mana oqharisajchu. 14¿Israel suyoj jatun kamachejnin pejpa qhepantataj llojsimorqari? ¿Pitataj qhatiykachashanri? Uj alqo wañusqatachu? Chayrí uj pikitachu? Chaymin noqa kani. 15Chayrayku Tata Dios iskayninchejmanta yachachun. Nichuntaj pichus juchayoj kasqanchejta. Payllataj qanmanta jark'akuwachun, nispa. 16David parlayta tukojtin, Saúlqa qhaparispa, nerqa: –Qanqa waway Davidsina kankeqa, nispa. Chantá Saúl mayta waqarikorqa. 17Saul nillarqataj: –Qanqa aswan cheqan runa kanki noqamanta nisqaqa; sajra kajta ruwashasojtiypis allin kajwan kutichishawanki. 18Kunan yachayta qowanki noqaj allinniyta mask'asqaykita; Tata Dios makiykiman churashawajtimpis, mana wañuchiwarqankichu. 19Cheqamanta ni pipis kanchu enemigonta taripaspaña mana wañuchejqa. Chayrayku Tata Diosqa allin kajwan kutichipusuchun, noqawan kunan imatachus ruwasqaykimanta. 20Kunan sut'ita yachani qan jatun kamachej kanaykita, qan jatun kamachej jina kashajtiykitaj israelitakunata tukuy imapi allillan rinanta. 21Juraway ari Tata Diospa sutinrayku, wawaykunata, nitaj allchhiykunatapis mana wañuchinaykita, nitaj sutiytapis aylluy ukhumanta chinkachinaykita, nispa. 22Davidtaj jurarqa, chaymantataj Saúlqa wasiman kutiporqa. Davidwan, runankunanwantaj pakakusharqanku chay chhankaman ripullarqankutaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\