1 SAMUEL 25

1Samuelqa wañupusqanrayku. tukuy israelitakuna wañusqanmanta waqanankupaj tantakorqanku. Ayantataj Ramá llajtapi kikin wasillampitaj p'amparqanku. Chaymantataj Davidqa Parán nisqa ch'innejman riporqa. 2Maón llajtapi uj manchay qhapaj runa tiyakorqa, kinsa waranqa ovejayoj, waranqa cabrayoj, jallp'anqa Carmel llajtapi karqa. Chaypachataj Carmelpi ovejankunaj millamanta ruthuchisharqa. 3Kay runaqa Calebpa ayllunmanta karqa, sutintaj Nabal karqa. Payqa mana sonqoyoj runa karqa, sajrataj. Warmin Abigailtajrí, allin yuyayniyoj, alajita warmi karqa. 4David ch'in pampapi kashaspa, uyarerqa Nabalqa Carmel llajtapi ovejankunanta ruthuchishasqanta. 5Chanta Davidqa kamachinkunamanta chunkata kacharqa, paypa sutimpi Nabalta napaykamunankupaj. 6Kay jinatataj nicherqa: “Kawsaqéy, allillan risuchun. Jinallataj qan, aylluyki, wasiykipi tukuy kaj chhikapis allillanta kawsakuychej. 7Yachani millma ruthuypi kashasqaykita. Qanrí yachankiñachá michejniykikuna Carmelpi noqaykuwan kashajtinkoqa, mana imapi paykunata llakichisqaykuta, nitaj imatapis qhechusqaykuta. 8Munaspaqa michijniykikunata tapuriy; paykuna astawan sut'inta willasonqanku. Chayrayku kunanqa kay waynakunamanta khuyarikunaykita mañarikuyki, imajtinchus allin p'unchaypi chayamushasunku. Ama jina kaspa, kamachiykikunaman, jinataj noqa wawayki jina Davidmampis sonqoykej munasqanman jina qorinawaykuta,” nispa. 9Davidpa kamachinkunanqa Nabalman chayaspa, willarqanku Davidpa nisqanta, suyarqankutaj imatachus kutichinanta. 10Nabaltajrí kuticherqa: –¿Pitaj kasqa Davidri? ¿Pitaj kasqa Jesejpa churinri? Kunan tiempoqa ashkha wata runakuna patronninkumanta ayqerashanku. 11¿Imaynatataj qoyman ruthojkunaypaj wakichisqay mikhunata, yakuta, aychata ima, maymantachus kasqankuta mana yachasqay runakunmanri? nispa. 12Davidpa kamachinkunanqa, ch'usaj makilla kutiporqanku. Davidman chayaspataj, Nabal imatachus nisqanta willarqanku. 13Chantá Davidqa tukuynin runankunanta kamacherqa: –Tukuyniykichej armaykichejta oqharikuychej, nispa. Chay runakunataj David jina espadankuta chumpinkuman churakorqanku. Ajinamanta tawa pachaj runakuna paywan rerqanku, iskay pachajtaj q'epita qhawankupaj qhepakorqanku. 14Nabalpa ujnin kaj kamachintajrí rispa, Nabalpa warmin Abigailman willamorqa: –Ch'in pampamantapacha Davidqa patronniyta napaykunankupaj kachamorqa, paytaj manchay phiña simiwan paykunata kuticherqa. 15Chay runakunaqa noqaykuwan manchay k'acha karqanku. Ch'in pampapi kashajtiyku mana jayk'ajpis ima llakiyta qowarqaykuchu, nitaj imatapis qhechuwarqaykuchu. 16Paykunaqa tutapis p'unchaypis noqaykuta, jinataj ovejaykukunatapis waqaychawaj kayku. 17Qosaykirí ancha millay runa, mana ima nirina. Chayta qan umacharikuy, qhawaytaj imatachus ruwanaykita, manachayqa cheqamanta mana allin kaj payta, jinataj aylluntapis qhatirenqa, nispa. 18Chantá usqhayllata Abigailqa iskay pachaj t'antata, iskay bota vinota, phishqa oveja aycha kankata, phishqa arroba trigo jank'ata, pachaj chhullchu uva k'isata, higo k'isamanta iskay pachaj tortillata ima q'epichakorqa. Chaykunatataj burrokunaman chajnaykucherqa. 19Chanta kamachinkunata nerqa: –Qankunaqa ñawpaykushaychej, noqataj aswan qhepata jamullasaj, nispa. Imatachus ruwashasqantarí qosanman mana willarqachu. 20Chantá Abigailqa uj burroman lloq'aykuspa, orqoj wasallanta pakaymanta urayk'orqa. Chanta Davidta, runankunantawan ima jamushajta rikorqa, Abigailtaj paykunata tariparqa. 21David jamushaspa, sonqompi nisharqa: “Qhasita Nabalpa tukuy kapuyninta ch'in pampapi waqaycharqayku, tiyapusqanmanta mana ni imata qhechuspa. Payqa allinta ruwasqayman sajrata kutichiwan,” nispa. 22Chayrayku jurani: “Tata Dios sinchita ñak'arichiwachun, sichus q'aya sut'iyanankama Nabalta chanta ayllunmanta tukuy qharikunata mana wañuchisaj chayqa,” nispa. 23Abigailtaj Davidta rikuytawankama, burronmanta jurayk'uspa, pampakama k'umuykorqa. 24Chantá Davidpa chakinnejman qonqoriykukuspa, nerqa: –Qosaypa juchallisqanqa noqaj pataypi kachun, wiraqochíy. Ama jina kaspa, imatachus parlasqasuyta uyaririway ari. 25Nabalta ama kasuta ruwaychu. Payqa ancha sajra runa, sutinman jina. Ancha wampu runapuni. Imatapis payqa wampu jinapuni ruwan. Noqaqa kachamusqayki kamachiykikunata mana rikorqanichu. 26Chaywampis Tata Diosqa mana munarqachu qan makiykiwan justiciata ruwayta munaspa wañuchej jamunaykita. Tata Dios munachun tukuy qampa enemigoykikuna, mana allinta ruwayta munasojkunapis, Nabal jina ñak'arichisqa kanankuta. 27Ama jina kaspa, kay apamususqay mikhunata jap'ikunawaykita, runaykikunamantaj rak'iykunaykita nirikuyki. 28Pantaykusqayta qhespirichiway ari. Tata Diosqa jatun kamachej jina kanaykita sinchita sayachichun, Tata Diospa sutimpi maqanakushasqaykirayku. Mayk'ajkamachus kawsanki chaykama ama ima sajrapis qhatirisuchunchu. 29Pillapis qanta qhatiykachasojtin, chayrí wañuchiyta munasojtenqa, Tata Dios qanta waqaychasuchun. Enemigoykikunatarí imaynatachus warak'awan rumita karuman wijch'unku, ajinata Tata Diosqa wijch'onqa. 30Ajinaqa, sichus Tata Dios qanman tukuy nisusqanta junt'anqa chayqa, sitajchus Israel suyuta kamachinaykipaj churasonqa chayqa, 31mana llakikunkichu, nitaj sonqoykitapis nanachikunkichu mana juchayojkunata wañuchisqaykimanta, nitaj sajramanta sajrallatataj kutichisqaykimanta. Tata Diospa nisqan tukuy junt'akojtin, noqamanta ama qonqakuwankichu, nispa. 32Chanta David kuticherqa: –Israelpa Tata Diosnin yupaychasqa kachun, Pay noqata taripanawaykipaj kachamususqanmanta. 33Qampa yuyaychakusqaykipis saminchasqallataj kachun. Imaraykuchus mana juchayojkunata wañuchinaymanta, noqa kikin sajramanta sajrallawantaj kutichispa pagachikunaymanta, qanmin jark'awarqanki. 34Israelitakunaj Diosninrayku jurayki, pichus mana munarqachu ni ima sajratapis ruwasunayta. Manachus qan noqata taripawaj usqhayta jamuwaj karqa chayqa, q'ayakama mana uj qharillapis Nabalpa runankunanmanta kawsashaj kanmanchu karqa, nispa. 35Chantá Davidqa Abigailpa apamusqanta jap'ispa, nerqa: –Kunanqa wasiykiman allillanta ripuy. Noqaqa niwasqaykita, mañarikuwasqaykitapis, uyariykiña, nispa. 36Chantá Abigail kutiporqa, maypichus Nabal kasharqa, chayman. Rikorqataj wasimpi sumaj raymita jatun kamachejpaj jinapuni ruwashasqanta. Nabalqa may kusisqa, phiri machasqataj kasharqa. Chayrayku Abigailqa q'ayantinkama mana imatapis nerqachu. 37Q'ayantin paqarintaj Nabal machasqa kasqanmanta yuyayninman kutirejtinña, Abigailqa qosanman tukuy imachus kasqanta sut'inta willarqa. Nabaltaj uyarispa, wayraj jap'isqan jina mana kuyurej rikhurerqa. 38Chunka p'unchayninmantaj Tata Dios Nabalta wañuchiporqa. 39Davidqa Nabal wañusqanta yachaspa, nerqa: –Tata Dios yupaychasqa kachun, imaraykuchus Diosqa Nabalta sonqoyta nanaykuchiwasqanmanta jasut'in. Payqa sajrata ruwaynamanta jark'awarqa; Nabal mana allinta ruwawasqantaqa payllanmantaj kuticherqa, nispa. Chantá Davidqa yanapajkunanmanta wakinta Abigailman kacharqa, paywan casarakuyta munasqanta willachispa. 40Davidpa kachasqankuna Carmelman Abigailta parlapayaj chayaspa, nerqanku: –David qanta pusajta kachamuwayku, qanwan casarayta munan, nispa. 41Abigailtaj pampakama k'umuykukuspa, nerqa: –Noqaqa paypa kamachin kani, kamachinkunampa chakinkunata mayllanayta niwanqa chayqa, mayllasaj, nispa. 42Chayta niytawan, Abigailqa usqhayta oqharikorqa; phishqa warmi kamachinkunanta pusariykukuspa, uj burropi Davidpa kachasqankunaj qhepankuta rerqa. Chantá Davidwan casarakaporqa. 43Davidqa casarakullarqataj Jezreel llajtamanta Ahinoam sutiyoj warmiwampis, iskayninkutaj Davidpa warminkunan karqanku. 44Saultajrí ususin Micalta, Davidpa warmin karqa chayta, Galim llajtapi Laispa churin Paltitawan casaracherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\