1 SAMUEL 28

1Chaypachallataj filisteokunaqa israelitakunawan maqanakunankupaj soldadonkunata tantaykorqanku. Chantá Aquisqa Davidta nerqa: –Yachanki jina, qanwan runaykikunawan ima, noqawan khuska maqanakoj llojsinaykichej tiyan, nispa. 2Davidtaj kuticherqa: –Imarayku mana. Kamachejníy, kunan rikunki, kay kamachiyki imapajchus sumaj kasqanta, nispa. Chantá Aquis nerqa: –Jina kajtenqa, kawsaynakama noqata qhawaj soldadoy kanaykipaj churasqayki, nispa. 3Samuelqa ña wañupusqaña, tukuy israelitakunataj wañupusqanmanta waqasqanku. Chanta Ramá llajtampi ayanta p'ampamusqanku. Jinallataj Saúlqa Israel suyumanta tukuy yatirikunata, aysirikunata ima wijch'usqaña. 4Chay qhepatataj filisteokuna tantakuspa, Sunem chaynejpi jarakorqanku. Saúltajrí tukuy israelitakunata tantaykuspa, Guilboa cheqanejpi jarakorqanku. 5Saul, filisteo soldadokunata rikuspa, sinch'ita manchharikuspa kharkatitisharqa. 6Chantá Tata Diosta taporqa, Tata Diostajrí mana ni mosqoypi, nitaj Urimnejtapis, nillataj Diosmanta willajkunanejtapis kuticherqachu. 7Chayrayku Saúlqa yanapajkunanta nerqa: –Mask'aychej ari uj aysiri warmita, payman rispa tapurikamunaypaj, nispa. Yanapajninkunataj nerqanku: –Endorpi uj aysiri warmi tiyan, nispa. 8Chantá Saúlqa ama rejsinampaj wajina p'achata churaykukuspa, iskay runakunatawan pusariykukuspa ch'isillan chay warmita watoj rerqa. Chayaspataj, nerqa: –Ama jinachu kay, waturipuway chantá chayachimuway, pejpa almantachus chayachimunaykita munasaj, chayta, nispa. 9Chay warmitajrí kuticherqa: –Qan allinta yachanki, Saúlqa Israel suyumanta yatirikunata, aysirikunatawan wijch'uchisqanta. ¿Imamantaj churashawankiri? ¿Wañuchichiytachu munashawanki? nispa. 10Saúltaj Tata Diospa sutinrayku juraspa, nerqa: –Tata Diospa sutinrayku jurayki, nisqayta ruwasqaykirayku mana pipis imanasonqachu, nispa. 11Chantá aysiri warmi taporqa: –Pitataj munanki wajyapunasuytari? nispa. Saúltaj kuticherqa: –Samuelta wajyaripuway, nispa. 12Warmitaj Samuelta rikuytawan, sinch'ita qhaparispa, Saúlta nerqa: –¿Imapajtaj llullakuwankiri? Qanqa Saúl kasqankeqa, nispa. 13Chantá jatun kamachej nerqa: –Ama mancharikuychu. ¿Imatataj rikunkiri? nispa. Chay warmitaj kuticherqa: –Uj diosta jina jallp'amanta llojsimushajta rikuni, nispa. 14Saúltaj taporqa: –Imayna rijch'ayniyojtajri? nispa. Warmitaj kuticherqa: –Uj machu runaman rijch'akun, uj ponchowan ponchuykusqa, nispa. Saúltaj chaypachapacha Samuel kasqanta yacharqa, pampakamataj k'umuykorqa. 15Chantá Samuel nerqa: –Samarikushajtiy, ¿imapajtaj wajyawankiri? nispa. Saúltaj kuticherqa: Sinch'i llakisqa kashani, imaraykuchus filisteokuna junt'aykamushawanku, Diosrí qonqarpariwan. Manaña parlawanchu, ni Diosmanta willajkunanejta, nitaj mosqoynejtapis. Chayrayku wajyacherqayki imatachus ruwanayta ninawaykipaj, nispa. 16Samueltaj kuticherqa: –Tata Diosqa saqerparisunkiña, jinataj enemigoykiña. ¿Imaraykutaj noqata tapuwankiri? 17Tata Diosqa imatachus noqanejta nisusqanta junt'anña. Jatun kamachej kanaykita qhechususpa, kawsaqeyki Davidman qopun. 18Imaraykuchus Tata Diospa kamachisqanta mana kasorqankichu. Payqa sinchi phiñakuynimpi amalecitakunata tukuchinaykita kamachisorqa. Chayrayku Tata Diosqa kayta ruwashasunki. 19Chay jawataj Tata Diosqa qanta, jinataj israelitakunata filisteokunaj makinkuman jaywaykusonqachej. Q'aya qan, jinataj churiykikuna ima noqawan khuska kankichej. Ajinallatataj Tata Diosqa israelitakunata qantawan khuska filisteokunawan atipaykuchisonqachej, nispa. 20Samuelpa nisqanta uyarispa, Saúlqa sinch'ita mancharikusqanrayku pampaman wijch'ukorqa, yuyaynintaj chinkarqa. Payqa llawch'ipacha kasharqa, uj p'unchayta, uj tutatawan mana mikhusqa kasqanrayku. 21Warmitaj Saúlta sinch'i mancharisqata rikuspa, payman qayllaykuspa nerqa: –Noqaqa niwasqaykiman jina ruwarqani. Wañuyta mana manchachikuspa kamachiwasqaykita junt'ani. 22Ajinaqa, ama jina kaspa, kasunawaykita munani: Uj chhika mikhunata qorisqayki, tumpata kallpacharikuspa, ripunaykipaj, nispa. 23Saúlqa mana mikhuyta munarqachu; chay warmi, jinataj yanapajninkuna ima anchatapuni nejtinku mikhunata jap'ikorqa. Chanta pampamanta sayarispa, puñuna pataman tiyaykorqa. 24Chaykamataj warmeqa, paypata kaj wira torillonta ñak'acherqa, chanta jak'uta puñaspa mana levadurayoj t'antata ruwarqa. 25Chanta Saulman, jinataj yanapajninkunaman ima jaywarqa, paykunataj mikhuytawankama, chay ch'isipacha riporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\