1 SAMUEL 30

1Minchhantenqa Davidwan, soldadonkunanwan ima Siclag llajtaman chayarqanku. Chanta rikorqanku amalecitakuna Neguevman, jinataj Siclag llajtaman yaykuykamuspa tukuyta phirispa, ninawan jap'iykuchisqankuta. 2Jinataj warmikunata, wawakunata chanta machu runakunata, wata runa jina apasqankuta rikullarqankutaj. Manataj pitapis wañuchisqankuchu. 3Davidwan runankunapiwan chayaspa, llajtata ninawan ruphaykuchisqankuta rikorqanku, jinallataj warmikunata, churinkunata, jinataj ususinkunatapis apakapusqankuta rikullarqankutaj. 4Chanta jatunmanta qhaparispa, manaña atinankukama waqarqanku. 5Davidpa iskaynin warminkunatapis apallasqankutaj, Jezreelmanta Ahinoam sutiyoj warminta, jinataj Carmelmanta Nabalpa viudan Abigail warmintapis. 6Davidqa sinch'i phutisqa kasharqa, imaraykuchus soldadonkunaqa payta rumiwan ch'anqaykuyta munarqanku. Tukuyninku wawankukunamanta manchay llakisqa kasharqanku. Chaywampis Davidqa Tata Diosninmanta jap'ikuspa, kallpachakorqa. 7Chantá Davidqa Ahimelecpa churin sacerdote Abiatarta nerqa: –Ama jinachu kay, Diospa munayninta tapuna unkuta aparimuway, nispa. Abiatartaj unkuta Davidman jaywarqa. 8Davidtaj Tata Diosta taporqa: –¿Chay suwa runakunata qhatiykuymanchu? ¿Taripayta atiymanchu? nispa. Tata Diostaj kuticherqa: –Qhatiykullay, taripankiraj, apasqanku runakunatapis qhechukampunki, nispa. 9Chaypachapacha Davidqa, sojta pachaj runankunanwan khuska kachaykukorqa, chayarqankutaj Besor Wayq'oman. Chaypitaj wakin qhepakorqanku. 10Chay wayq'opi iskay pachaj soldadokuna qhepakorqanku, sinch'i sayk'usqa kaspa wayq'ota mana chimpayta atisqankurayku. Tawa pachaj runakunawantaj Davidqa amalecitakunata qhatiykuspa rillarqapuni. 11Pampanejman chayaspa, Egipto llajtayoj uj runata tarerqanku. Chantá Davidman pusarqanku, chaypitaj payman mikhunata, yakutawan jaywarqanku. 12Qollarqankutaj higo k'isamanta t'antita, jinataj uvas k'isamanta iskay tortata. Chayta mikhuykuytawan, Egipto llajtayojqa kutirerqa. Payqa kinsa p'unchayta, kinsa ch'isitawan mana imatapis mikhusqachu, nitaj ujyasqachu. 13Chantá Davidqa payta taporqa: –Pitaj patronniykiri? Maymantataj kankiri? nispa. Waynataj kuticherqa: –Egiptomanta kani, uj amalecitaj uywasqan; patronneyqa kinsa p'unchayta jinaña saqerpariwan, onqoykusqayrayku. 14Noqaykoqa cereteokunajpa jap'iyninkumanta uranejman, Judaman chanta Calebpa jap'iyninmampis qhechuramoj rerqayku. Siclag llajtamampis ninata jap'iykuchillarqaykutaj, nispa. 15Davidtaj taporqa: –¿Pusarqowankimanchu, chay suwakuna maypichus kashanku, chayman? nispa. Egipto llajtayojtaj kuticherqa: –Sichus Diosniykej sutinrayku jurawanki mana wañuchinawaykita, nitaj patronniymampis jaywanawaykita chayqa, paykunakama pusasqayki, nispa. 16Chantá paykunata, maypichus suwakuna kasharqanku, chaykama pusarqa. Suwakunaqa tukuy pampapi ch'eqerasqa kusirikuspa kasharqanku, mikhusharqanku, ujyasharqankutaj filisteokunamanta, jinataj Judamanta tukuy imata suwasqankumanta. 17Chantá Davidqa tutamantapacha inti yaykunankama paykunawan maqanakorqa, tukuyninkutataj wañuracherqa. Amalecitakunamantaqa tawa pachaj waynakunalla camellokunaman lloq'aykuspa, ayqerikaporqanku. 18Davidqa amalecitakunajpa tukuy suwasqankuta qhechukamporqa, iskaynin warminkunatapis pusakampullarqataj. 19Amalecitakuna qhechuspa apakapusqankumantaqa mana imapis qhepakorqachu, ni juch'uy kajmanta, ni qhari wawakunamanta, nitaj warmi wawakunamantapis, ni kuraj runakunamantapis. Davidqa tukuyninta apakamporqa. 20Chantá Davidqa tukuy ovejakunata, wakakunatapis jap'ikapullarqataj. Jap'isqanku uywakunata qhatejkunataj nisharqanku: “Kayqa Davidpa qhechusqanmin,” nispa. 21Davidqa, chay iskay pachaj runankunan Besor wayq'opi qhepakorqanku, chaykunaman chayarqa. Paykunaqa ancha sayk'usqa kasqankurayku mana Davidwan khuska riyta atisqankuchu. Paykunataj Davidta, runankunantawan taripaj llojsimorqanku. Davidtaj paykunaman chayaspa, sumajta napaykorqa. 22Wakinkunatajrí sajra sonqoyoj kasqankurayku, qhepakojkunapaj rimarqanku: “Paykunaqa mana noqaykuwan rerqankuchu. Chayrayku qhechusqaykumanta paykunaman mana imatapis qoykumanchu, manachayqa warminkuta, wawankutawan jap'ikapuchunku, chanta ripuchunku,” nispa. 23Davidtajrí nerqa: –Munasqa wawqeykunáy ama chayta ruwaychejchu; Tata Diosmin kay tukuy imata qowarqanchej. Paymin waqaychawarqanchej, suwaspa qhechuwarqanchej chaykunatapis atipaykuyta yanapawarqanchej. 24Jinaqa, ¿pitaj imatachus nisqaykichejta allillan kasqanta ninmanri? Jap'ispa apamusqanchejta rak'inakupeqa maqanakuman rejkuna, q'epita qhawaspa qhepakojkunapis kikillantapuni jap'enqanku, nispa. 25Chaymantapacha kunankama Israel suyupi ajinata ruwanku. 26Chanta David Siclag llajtaman chayaytawan, Judá suyupi kurajkunaman, enemigomanta qhechusqanmanta wakinta apacherqa: “Kay t'inkata qankunaman apachimuykichej, Tata Diospa enemigonkunamanta qhechusqaykumanta uj chhikanta,” nispa. 27Ajinallatataj Betel llajtayojkunaman, Neguevpi Ramot llajtayojkunaman, Jatir llajtayojkunaman ima t'inkata apacherqa. 28Apachillarqataj Aroerpi kajkunaman, Sifmotpi kajkunaman, Estemoapi kajkunaman, 29Racalpi kajkunamampis. Apachillarqataj Jerameelpi kajkunaman, chantá quenitakunaman ima; 30Hormapi kajkunaman, Corasanpi kajkunaman, Atacpi kajkunaman, 31Hebronpi kajkunaman, chay tukuy maykunapichus paywan runankunapiwan ima purisqanku chaykunaman apacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\