1 SAMUEL 9

1Benjamín ayllupi uj runa karqa Quis sutiyoj; pay karqa Abielpa churin, Abielpa tatantaj karqa Seror, Serorpa tatantaj karqa Becorat, Becoratpa tatantaj karqa Afía. Quis sutiyoj runaqa tukuypaj manchay respetasqa karqa. 2Paypata uj churin tiyaporqa, manchay alajitu waynuchu, sutintaj Saúl karqa. Israelitakuna ukhupi manapuni pipis Saúl jina alajitu karqachu. Payqa jatunkaray runa karqa, tukuypis lijrankamalla chayarqanku. 3Ujpacha Quispa china burronkuna chinkasqanku, paytaj churin Saúlta nerqa: –Ujnin kamachita pusariykukuspa, burrokunata mask'amoj riy, nispa. 4Saúltaj Efraín aylloj jap'iynin orqo cheqanejman rispa, chayarqa Salisa chaynejkama, manataj burrokunata tarerqachu. Chaymanta Saalimkama rillarqataj, chantá Benjamin aylloj jap'iyninkama, nillataj chaypipis tarerqankuchu. 5Zuf chaynejman chayaspaña, Saúlqa kamachinman nerqa: –Jaku kutipunachej, ichapis tatayqa burrokunamanta nisqa noqanchejmanta astawan llakikushan, nispa. 6Kamachitajrí kuticherqa: –Kay llajtapi Diosmanta willaj tiyan; payqa tukuypaj manchay respetasqa, imajtinchus tukuy imatapis nisqanqa junt'akumpuni. Jaku payman rina; ichapis pay mayman mask'aj rinanchejta niwasunman, nispa. 7Saúltaj kuticherqa: –Jaku ari. Chantá imatataj chay runaman apasunmanri? Manaña t'antapis wayaqanchejpi kanchu, nitaj jaywarinapaj imanchejpis kanchu, nispa. 8Chanta kamachin kuticherqa: –Noqajta uj chhika qolqey tiyapuwan; chayta Diosmanta willajman jaywasun, maymanchus mask'aj rinanchejta willanawanchejpaj, nispa. 9Unay sichus mayqen israelita Diosta tapurikuyta munaj chayqa, nej kay jinata: “Jaku rina yachaj runaman,” nispa. Unay sut'inchajkunata, ‘yachaj runa’ nispa nej kanku, chaymantari ‘Diosmanta willajkuna’, nispa nej karqanku. 10Chanta Saúlqa kamachinta nerqa: –Allinta ninki; jaku rina, nispa. Iskayninkutaj, maypichus Diosmanta sut'inchaj tiyakorqa, chay llajtaman rerqanku. 11Chay llajtaman rina wichayta rishaspa, yakuman rejkuna sipaskunawan tinkukorqanku, paykunatataj tapukorqanku: –¿Kaypichu chay yachaj runaqa kashan? nispa. 12Paykunataj kuticherqanku: –Arí, payqa aswan jaqaypiraj kashan. Usqhayllata riychej; kunallan kay llajtaman chayamun, imaraykuchus paykunaqa kunan p'unchay orqo patapi Tata Diosman uywata ñak'aspa q'olachinata jaywanqanku, nispa. 13Jaqayman chayaytawankama, payta mask'aychej, amaraj orqo pataman mikhoj rishajtin. Runakunaqa mikhunankupaj paytaraj suyanqanku, imaraykuchus jaywanataqa paypuni saminchanqa; chaymantaraj wajyasqa kajkunaqa mikhonqanku. Chayrayku kunampacha riychej, chaypi payta taripankichej, nispa. 14Chantá paykuna chay llajtaman rej ñantaqa risharqanku. Llajtaman chayashajtinkuña, Samuelta rikorqanku paykuna cheqanejman jamushajta, orqo patapi Diosta yupaychana cheqaman rinampaj. 15Saúl manaraj chayman chayashatin, Tata Diosqa Samuelman mosqoypi jina kay jinata nisqaña: 16“Q'aya kunanta jina Benjamín ayllumanta uj runata kachamusqayki, paytataj aceitewan jawinki, Israel aylluypa jatun kamachejnin kanampaj. Payqa Israel aylluyta filisteokunajpa makinkumanta kacharichenqa, imaraykuchus Noqa aylluymanta khuyakuni, ñak'arisqankuta rikuspa,” nispa. 17Chanta Samuel, Saúlta rikojtinkama, Tata Diosqa payman nerqa: “Kaymin chay runaqa, pimantachus parlarqayki, chay. Paymin aylluyta kamachenqa,” nispa. 18Ñapis llajtaman yaykuna punkuta yaykuykushajtinña, Saúlqa Samuelman qayllaykuspa, tapurikorqa: –Ama jinachu kay; willariway ari, maypichus yachajpa wasin kasqanta, nispa. 19Samueltaj kuticherqa: –Noqaqa chay runa kani. Jaku wicharina jaqay orqo patapi Diosta yupaychana cheqaman; noqawan khuska chaypi mikhunki. Q'ayataj tutamanta willasqayki imatachus yachayta munasqaykita, chaymantataj ripullanki. 20Kinsa p'unchaytaña chinkaj burrokunamanta ama llakikuychu, imaraykuchus tarinkuña. Chaywampis, ¿pipajtaj kanqa Israelmanta aswan sumaj kajri? ¿Manachu qampaj, chantá aylluykipajpis? nispa. 21Saultajrí kuticherqa: Noqaqa Benjamín ayllumanta kani, Israel ukhupi aswan juch'uy kaj ayllumanta; Benjamin ayllu ukhupi noqaj aylloyqa mana kasu ruwana. Imaraykutaj chayta niwankiri? nispa. 22Chantá Samuelqa Saulta, kamachintawan jatun wasiman pusaykorqa, chaypitaj aswan ñawpajpi tiyacherqa; wajyarisqa runakunaqa uj kinsa chunka jina karqanku. 23Samueltaj wayk'oj runata nerqa: Waqaychanaykipaj jaywarqayki chay aychata, kayman apamuy, nispa. 24Chanta wayk'ojqa usqhay usqhayta chakan aychata orqhomuspa, Saulman jaywarqa. Chantá Samuel nerqa: Chayqa qampaj t'aqasqa karqa. Mikhurikuy; chaytaqa qampajpuni t'aqacherqani, wajyarisqa runakunawan khuska mikhunaykipaj, nispa. Saúlqa chay p'unchay Samuelwan khuska mikhorqa. 25Chantá orqo patapi Diosta yupaychana cheqamanta llajtaman jurayk'uspa, Samuelwan, Saúlwan wasi patapi parlarikorqanku. 26Saúltaj chaypi puñorqa. Q'ayantin chhapu chhapullataraj, Saúl wasi patallapiraj kashajtin, Samuelqa payta wajyaspa, nerqa: –Sayarikuy wasiykiman ripunaykipaj, nispa. Saúltaj sayarikorqa. Chanta iskayninku jawaman llojserqanku. 27Paykuna llajtamanta llojsejtinkuñaqa, Samuel Saúlta nerqa: Kamachiykita niy ñawparinanta, qantaj uj chhikatawan qheparikuy, Dios imatachus qanman ninasuyta niwarqa, chayta willasunaypaj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\