1 TIMOTEO 1

1Noqa Pabloqa Cristo Jesuspa apostolnin kani Salvawajninchej Diospa kamachisqanrayku, Cristo Jesuspa kamachisqanraykutaj, pipichus suyakunchej, chaypata. 2Kay cartata qhelqamuyki creeypi cheqamanta waway Timoteoman. Qanwan kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, khuyakuy, sonqo tiyaykuypis Dios Tatanchejmanta, Cristo Jesús Señorninchejmantawan. 3Macedoniaman rishaspa, nerqayki Efeso llajtapi qheparikunaykita kamachinaykipaj wakinkunata ama llulla yachachiykunata yachachinankuta. 4Amataj uyarichunkuchu llulla cuentosta, ñawpa tataspa tukuynin sutisninkumanta qhelqasqata ima. Chaykunaqa runasta churanachin, manataj paykunata yanapanchu Diospa imasnimpi wiñanankupaj, mayqenkunachus creeynejta jamun, chaypi. 5Kay kamachisqaqa churasqa kashan cheqamanta munakuy kanampaj ch'uwa sonqomanta, mana juchachaj sonqo yuyaymanta, tukuy sonqo creeymantataj. 6Wakinkunaqa chay imasmanta t'aqakuspa, qhasi manakaj thawtiykunaman qokunku. 7Leymanta yachachejkuna kayta munaspa, mana entiendenkuchu imatachus parlasqankuta, nitaj imatachus yachachisqankutapis. 8Yachanchej leyqa allin kasqanta, sichus imapajchus churasqa kasqanman jina apaykachasunman chayqa. 9Yachallanchejtaj leyqa mana cheqan runaspajchu churasqa kasqanta. Manachayqa churasqa karqa kaykunapaj: Leyta p'akejkunapaj, mana kasukojkunapaj, Diosta mana manchachikojkunapaj, juchasapaspaj, pikunachus tatanta, chayrí mamanta wañuchejkunapaj, runa wañuchejkunapaj, 10khuchichakojkunapaj, qharipura warmiwan jina khuchichakojkunapaj, runasta suwajkunapaj, llullaspaj, qhasimanta Diospa sutinta oqharejkunapaj, jinallataj cheqa yachachiypa contrampi waj tukuy ima kajpajpis. 11Chay cheqa yachacheyqa yupaychasqa Diospa may sumaj evangelionman jina, mayqentachus qowarqa wajkunaman willaranaypaj, chay jina. 12Graciasta qoni kallpachawaj Cristo Jesús Señorninchejman, imaraykuchus Payqa cheqanta ruwajta jina jap'iwarqa, Paypa ruwanasnimpi trabajanaypaj churawaspa. 13Ñawpajta Cristoj contranta rimaj kani; Payta chejnispa qhatiykachaj kani, Paypajtaj millayta parlaj kani. Chaywampis Pay khuyakuwarqa, imaraykuchus manaraj Cristopi creeshaspa, mana yacharqanichu imatachus ruwashasqayta. 14Señorninchejpa qhasilla k'acha yanapaynintajrí astawampuni ashkhayarqa creeywan, munakuywan ima Cristo Jesuspi. 15Kay nisqaqa cheqamin, allintaj tukuy runas creespa jap'ikunankupaj: Cristo Jesús kay pachaman jamorqa juchasapasta salvanampaj; chay juchasapasmantataj noqa aswan kuraj kani. 16Ajina may juchasapa kajtiypis, Diosqa khuyawarqa, Jesucristo noqapiraj jatun paciencianta rikuchinampaj, pikunachus aswan qhepaman Paypi creespa wiñay kawsayniyoj kananku karqa, chaykunaman. 17Chayrayku yupaychasqa, jatunchasqataj kachun wiñay Reyqa, pichus mana jayk'aj wañoj, mana rikukoj, uj k'ata Dios wiñay wiñaynintimpaj. Ajina kachun. 18Timoteo wawáy, kayta kamachiyki ruwanaykita: Imaynatachus ñawpajtaña hermanos qanmanta sut'incharqanku, chayman jina kamachiyki maqanakupi atipaj runa jina allinta tinkunaykita, creeyniykitawan, mana juchachaj sonqo yuyayniykitawan waqaychaspa. Wakinkunaqa kay imasta qhesachaspa, creeymanta urmarqanku. 20Chaykunamanta kanku Himeneo, Alejandro ima, pikunatachus Satanaspa makinman jaywaykorqani, ama ujtawampis Diospa contranta rimayta yachanankupaj, chaykuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\