1 TIMOTEO 5

1Kurajniyki runataqa ama k'amiychu, astawanqa tataykita jina parlapayaykuy. Waynastapis wawqesniykita jina qhaway. 2Kurajniyki warmitapis mamaykita jina qhaway, sipaskunatapis llimphu sonqowan panasniykita jina. 3Viudastaqa jatumpaj qhawaspa yanapay, pikunachus cheqamanta pisichikojkuna kanku, chaykunata. 4Chantá, mayqen viudachus wawasniyoj, chayrí, allchhisniyoj kanman chayqa, chaykunaqa yachachunku ayllunkurayku creejkuna jina ruwanankuta junt'ayta, tatasninkuman paykunata uywasqankumanta allin kajwan kutichipuspa, imaraykuchus chayqa sumajmin, Diosta kusichintaj. 5Cheqamantachus viudaqa mana piniyoj qhepakun chayqa, Diospi tukuy sonqo suyakun, k'uchi kaywantaj Diosmanta tuta p'unchay mañakullampuni. 6Chantá, pi viudallapis aychampa munaynillanta ruwaspachus kawsan chayqa, kawsashaspapis wañusqa jina kashan. 7Chay imasta kamachiy, paykuna mana k'aminas kanankupaj. 8Sapa runa ayllusnimpaj, chantá astawanraj familiampaj wakichipunan tiyan. Manachus chayta ruwan chayqa, creeyninta qhesachan, mana creejmantataj aswan mana walejman tukupun. 9Viudaqa listaman churasqa kachun sojta chunkayoj watayojmanta pataman, pichus uj qosayojlla karqa, chay. 10Allin ruwanaspi rejsisqa kachun, wawasninta allinta uywaj, wajkunata wasinman wajyarikuyta yachaj, creejkunaj chakisninta mayllaj, llakisqasta khuyaj, tukuy allin ruwanata junt'aj ima. 11Sipas viudastatajrí ama listaman churaychu, imaraykuchus aychankoj munayninwan atipachikuspa, Cristoj contranta oqharikunku ujtawan casarakuyta munaspa. 12Ajinapi juchachasqa kanku imatachus ñawpajta nisqankuta mana junt'asqankurayku. 13Chay jawataj qhella kayman yachakunku wasimanta wasi purispa; chantá mana qhellasllachu kanku, astawanqa cuentosta apanku, tukuy imaman sat'ikuspa, mana parlanata parlaspataj. 14Chayrayku munani ari, sipas viudasqa watejmanta casarakunankuta, wawasta uywanankuta, wasinkutapis allinta qhawanankuta, contranchejpi kajkuna ama sajrata rimanankupaj. 15Wakin viudasqa qhepaman kutirinkuña, Kuraj Supayta kasuspa. 16Sichus mayqen hermanaj ayllumpi uj viuda kanman chayqa, chay hermanaqa chay viudanta yanapanan tiyan, manataj saqenanchu tiyan Iglesiallawan yanapachikunanta. Ajinamanta Iglesiaqa mana piniyoj viudasllata yanapayta atenqa. 17Ancianosqa Iglesiata sumajta qhawajtinku, hermanosqa jatumpaj qhawaspa, paykunaman iskay jinastawan qochunku, astawanqa pikunachus Diospa Simi Nisqanta willaranku, yachachinkutaj, chaykunaman. 18Diosmanta Qhelqasqapi nin: Erapi trigota saroj bueyman ama ñukuta churankichu, nispa. Jinallataj nin: Trabajaj runaqa chay trabajasqanmanta pagoyoj kanan tiyan, nispa. 19Uj runalla uj ancianota ch'ataykojtin, ama nisqanta uyariychu; manachayqa, iskay, chayrí kinsa rikojkuna kajtillan, nisqankuta uyariy. 20Juchallapipuni kajkunata tukuypa ñawpaqempi k'amiy, wajkunapis manchachikunankupaj. 21Diospa ñawpaqempi, Señor Jesucristoj ñawpaqempipis, ajllasqa angelespa ñawpaqempipis kamachiyki kay kamachisqasta junt'anaykita ama pitapis ñawpajmanta sajrapaj qhawaspa, nitaj pimampis kutikuspa. 22Chantá, ama pejpa umanmanqa usqhay usqhaytaqa makiykita churallankichu, Iglesiapi ruwanayoj kanampaj. Amataj wajpa juchampeqa ima ruwanayki kachunchu, manachayqa kawsayniykita tukuy juchamanta waqaychay. 23Wijsaykimanta sapa kuti onqosqa kasqaykirayku amaña yakullata ujyaychu, manachayrí uj chhika vinota ujyay. 24Wakin runaspa juchasninkoqa sut'inchakunku, manaraj chay runas juzgasqa kashajtinku; wakinkunajtarí qhepamanraj juzgasqa kasqankumantaña yachakun. 25Ajinallataj wakinkunajta allin ruwasqasninkupis sut'inchakun. Kunan mana sut'i kashaspapis, mana wiñaypaj pakasqallapuni kayta atinchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\