2 CRÓNICAS 12

1Roboamqa reinonta allinta sayachispaña, sumaj kallpachasqa kasqanta yuyakusqanrayku, Tata Diospa leyesninta saqeporqa. Jinallataj tukuy israelitaspis kikinta ruwarqanku. 2Tata Diosta saqerparisqankurayku, Roboam phishqa watasta kamachishajtinña, Egiptoj reynin Sisacqa Jerusalenpa contranta maqanakoj jamorqa, 3waranqa iskay pachaj maqanakuna carretaswan, jinataj sojta chunka waranqa caballospi maqanakojkuna soldadoswan, jinataj mana yupay atina Egiptomanta paywan khuska jamoj soldadoswan: Libioswan, suquienoswan, etiopespiwan. 4Jinapi Judapi jark'achasqa llajtasta atipaytawan, Jerusalén llajtakama chayamorqanku. 5Chaypacha profeta Semaiasqa Roboamman jamorqa, jinataj Judamanta kaj kurajkunamanwan, paykuna Jerusalenpi tantasqa kashajtinku Sisacta manchachikusqankurayku, nerqataj: Tata Diosqa nisunkichej: Qankuna Noqata qonqarpariwasqaykichejrayku, Noqaqa Sisacpa makinman saqerparisqaykichej, nispa. 6Jinapi Israelmanta kurajkuna, chantá reypis reparakuspa juchayoj kasqankuta k'umuykukorqanku, nerqankutaj: Tata Diosqa noqanchejwan cheqan kajta ruwashan, nispa. 7Chantá Tata Diosqa paykunaj k'umuykukusqankuta rikuspa, Semaiasta nerqa: K'umuykakamuwasqaykichejrayku mana tukuchisqaykichejchu, manachayqa pisimantawan librasqaykichej, manataj Sisacnejtachu Jerusalén pataman phiñakuyniytaqa apachimusaj. 8Jinapis Sisacpa kamachisnin kankichej. Ajinamanta yachankichej Noqata sirvinawaykichejchus, chayrí waj nacionesmanta reyestachus sirvinaykichej aswan allin kasqanta. 9Egiptomanta rey Sisacqa Jerusalenman yaykuspa, jap'ikaporqa Tata Diospa Templompi valorniyoj kaj imasta; chantá reypa kamachinan wasipi kajtapis tukuyta orqhorqa. Apakapullarqataj Salomonpa ruwachisqan qori jark'akuna escudostapis. 10Rey Roboamtajrí chaykunaj cuentampi broncemanta jark'akuna escudosta ruwacherqa. Chaykunata saqerqa reypa kamachinan wasi punkupi qhawajkuna soldadosta kamachejkunaman. 11Sapa kuti reyqa Tata Diospa Templonman rejtin, soldadosqa rej kanku chay escudosninku aparisqa. Chaymantataj soldadospa qhawananku wasiman churaykapullajtaj kanku. 12Ajinamanta Roboamqa Tata Diosman k'umuykukusqanrayku, Tata Diospa phiñakuynenqa thasnukaporqa, manataj payta tukuycharparerqachu. Chay tukuywampis, Judapi wakin imas allin karqa. 13Rey Roboamqa Jerusalenpi astawan kallpachakorqa, kamachillarqapunitaj. Kamachiyta qallarishaspa, tawa chunka ujniyoj watasniyoj karqa, chunka qanchisniyoj watastataj kamacherqa Jerusalenpi, mayqen llajtatachus Tata Diosqa ajllakusqa tukuynin Israel ayllu ukhumanta chaypi sutin kanampaj, chaypi. Roboampa mamanqa Naama sutiyoj karqa; payqa Amón nacionmanta karqa. 14Roboamqa sajra kajta ruwarqa, imaraykuchus mana cheqan sonqowanchu Tata Diosta mask'arqa, chayrayku. 15Roboam kamachishaspa ruwasqasnenqa qallariymanta tukukuykamaqa profeta Semaiaspa librompi qhelqasqa kashanku, chantá profeta Iddojpa ayllu sutista qhelqana librompi. Chaypacha Roboamwan, Jeroboamwanqa sapa kuti sayaykoj kanku wañuchinaku maqanakupi. 16Roboam wañupojtenqa, Davidpa llajtampi p'ampaykorqanku. Paypa qhepantataj churin Abías kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\