2 CRÓNICAS 18

1Josafatqa may qhapaj karqa, may jatumpaj qhawasqataj. Chantá Achabwan suegro masis karqanku. 2Uj mashkha watasninman jina Josafatqa Samariaman rerqa Achabta waturikoj. Achabtaj ñak'acherqa ashkha ovejasta, wakastapis Josafatpaj, paywan khuska jamojkuna runaspajwan. Chaypitaj Achabqa mayta mañarqa Galaadpi Ramot llajtaman khuska maqanakoj rinankuta. 3Israelpa reynin Achabqa Judajpa reynin Josafatta tapurerqa: Galaadpi Ramot llajtaj contrampi noqawan khuska riyta munawajchu? nispa. Josafattaj kuticherqa: Noqawan soldadosniywanqa, qanwan soldadosniykiwan kashayku wañuchinaku maqanakuman rinanchejpaj, nispa. 4Chay jawa Josafatqa Israelpa reyninman nillarqataj: Mañarikuyki Tata Diostaraj tapurinaykita, nispa. 5Chantá Israelpa reynenqa tawa pachaj profetasta tantaykuspa, tapurerqa: Galaadpi Ramot llajtaman maqanakoj riykumanchu, chayrí amachu? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Rillay maqanakoj, imaraykuchus Diosqa paykunata makisniykiman churanqa, nispa. 6Josafattajrí tapurerqa: Manachu kaynejpeqa Tata Diospa profetan kanman, paytapis tapurinanchejpaj? nispa. 7Israelpa reynintaj Josafatman kuticherqa: Ujwan kanraj; paynejta Tata Diosta tapuriyta atinchej. Payqa Imlaj churin Micaías. Chaywampis paytaqa chejnikuni, imaraykuchus mana jayk'ajpis allin kajtaqa willawanchu, manachayqa mana allin kajllatapuni, nispa. Josafattaj payman nerqa: Ama jinataqa parlaychu, nispa. 8Chay rato Israelpa reynenqa ujnin yanapajninta wajyaspa, kamacherqa: Kunitan pusamuy Imlaj churin Micaiasta, nispa. 9Chaypacha Israelpa reynin Achabqa, Judajpa reynin Josafatpis rey p'achasninkuwan p'achallisqa tiyasharqanku kamachina tiyanasninkupi, Samariaman yaykuna chay era pampaspi, tukuy profetastaj paykunaj ñawpaqenkupi, sut'inchasharqanku. 10Quenaanaj churin Sedequiastaj fierromanta wajrasta ruwakuspa, qhaparerqa: Ajinata nin Tata Diosqa: Kay wajraswan Siriamanta kajkunata wajraspa wañurachinkichej, paykunata tukuchinaykichejkama, nispa. 11Chay tukuy profetaspis kikillantataj sut'inchaspa, nisharqanku: Galaadpi Ramot llajtaman maqanakoj rillay, atipankitaj; Tata Diosqa chay llajtata qanman jaywasonqa, nispa. 12Chaykama Micaiasta wajyamoj rerqa, chay kachaqa payta nerqa: Tukuynin profetas uj similla reyman allin imasta sut'inchashanku. Mañakuyki qampis paykuna jinallataj reyman allin imasta sut'inchanaykita, nispa. 13Micaiastajrí kuticherqa: Tata Diosrayku jurani, Diospa niwasqallanta parlasaj, nispa. 14Chaymanta reypa ñawpaqenman yaykojtin, reyqa payta tapurerqa: Micaías, Galaadpi Ramot llajtaj contrampi maqanakoj riykumanchu, chayrí amachu? nispa. Micaiastaj nerqa: Maqanakoj rillaychej, atipankichejtaj; Dios qankunaman chay llajtata jaywaykusonqachej, nispa. 15Reytajrí payman kuticherqa: Mashkha kutitataj nisqayki, Tata Diospa sutimpi cheqa kajllata ninawaykitari? nispa. 16Jinapi Micaiasqa nerqa: Rikuni tukuy israelitasta orqospi ch'eqerasqas purikojta mana michejniyoj ovejas jina. Tata Diostaj nerqa: Kaykunaqa mana dueñoyojchu kanku; sapa ujninku wasisninkuman allillanta kutipuchunku, nispa. 17Israelpa reynin Achabtaj rey Josafatta nerqa: Manachu nerqayki kay runaqa mana jayk'ajpis allin kajta sut'inchawasqanta, manachayqa mana allin kajllata? nispa. 18Chantá Micaiasqa nillarqataj: Kunanqa Tata Diospa nisqanta uyariychej: Tata Diosta rikorqani kamachina tiyanampi tiyasqata, Paywan khuskataj kasharqanku janaj pachamanta ángeles paña ladompi, jinataj lloq'e ladompipis. 19Chaypacha Tata Diosqa tapurerqa: Pitaj riyta atinman Israelpa reynin Achabta nimoj, Galaadpi Ramot llajtaman rispa maqanakamunanta, chaypi wañuchisqa kanampaj? nispa. Ujkunaqa uj jinata nerqanku, ujkunataj waj jinata nerqanku. 20Chantá uj espiritoqa Tata Diosman chimpaspa, nerqa: Noqa reytaqa ch'awkiyamusaj, nispa. Tata Diostaj tapurerqa: Imaynatataj payta ch'awkiyanki? nispa. 21Chay espiritutaj nerqa: Rispa, reypa tukuy profetasninman llulla kajta parlanankuta yuyaychamusaj, nispa. Chaypacha Tata Dios nerqa: Qan atinki ch'awkiyayta; rispa, jinata ruwamuy, nispa. 22Kunanqa yachankiña, Tata Diosqa kay profetasniykej siminman llulla espirituta churasqanta; Tata Diosqa ninña qanta mana allin qhatirisunanta, nispa. 23Chantá Quenaanaj churin Sedequiasqa Micaiasman qayllaykuspa, uyampi laq'arqa, nerqataj: Maynintataj Tata Diospa Espíritun noqamanta llojserqa qanman parlanampajri? nispa. 24Micaiastaj kuticherqa: Chaytaqa yachallanki, maypachachus cuartomanta cuarto pakakuspa purinki chaypacha, nispa. 25Chantá Israelpa reynenqa kamacherqa: Micaiasta jap'ispa, presota apaychej kay llajtaj kamachejnin Amonpaman, jinataj churiy Joaspaman. 26Niychejtaj: Reyqa kamachin carcelman kay runata wisq'aykunaykichejta, chaypitaj pisi mikhunallata jaywaspa jap'inaykichejta reyqa allillanta kutimunankama, nispa. 27Micaiastaj kutichikorqa: Qanchus allillanta kutimunki chayqa, yachakonqa Tata Diosqa mana noqanejta parlasqan. Tukuy runas, kay nisqayta uyariychej, nispa. 28Jinamanta Israelpa reyninwan Achabqa, Judajpa reynin Josafatwanqa rerqanku Galaadpi Ramot llajtaj contrampi maqanakoj. 29Israelpa reynin Achabqa Josafatta nerqa: Maqanakuman yaykunaypajqa waj jinata p'achallikusaj, qantajrí rey p'achasnillaykiwan yaykunki, nispa. Ajinamanta Israelpa reynenqa waj p'achasta churakorqa, iskayninkutaj wañuchinaku maqanakuman yaykorqanku. 30Chaypacha Siriaj reynenqa kamachisqa maqanakupaj carretasnimpa kurajninkunata: Ama piwampis maqanakuychejchu, manachayqa Israelpa reynillanwan, nispa. 31Jinapis carrestasmanta kamachejkunaqa Josafatta rikuspa, yuyarqanku Israelpa reynin kasqanta, muyuykorqankutaj payta wañuchej churakunankupaj. Chantá Josafatqa qhaparikorqa, Tata Diostaj payta yanapaspa, chay soldadosta Josafatmanta karunchacherqa. 32Carretasmanta chay kamachejkunataj, mana Israelpa reynin Achabchu kasqanta reparaspa, manaña qhaterqankuchu. 33Jinapis uj soldadoqa arconwan uj flechata wayrallaman kacharerqa. Jinamanta Israelpa reynin Achabta jap'irparicherqa maqanakuna p'achasnimpa tinkuynin cheqapi. Chantá reyqa carretanta apaj runaman nerqa: Kutirichiy, orqhowaytaj kay maqanakuy ukhumanta, imaraykuchus wañuy patapiña kashani, nispa. 34Maqanakoyqa chay p'unchaypi may sinch'i karqa. Israelpa reynenqa chay carretampi sayasqallapuni karqa ch'isiyanankama sirios qhawarisqa. Inti yaykuyta jinataj wañorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\