2 CRÓNICAS 2

1Salomonqa Tata Diospa Templonta, jinataj paypa kamachina wasintawan ruwachej churakorqa. 2Chaypajtaj churarqa qanchis chunka waranqa runasta paykuna cargasta astanankupaj, pusaj chunka waranqa rumi ch'eqojkunatawan orqopi trabajamunankupaj. Churallarqataj kinsa waranqa sojta pachajniyoj jilaqatasta chay runasta trabajachinankupaj. 3Chantá Salomonqa Tiroj reynin Hiramman runasta kachaspa, nicherqa: Imaynatachus tatay Davidta yanaparqanki, ajinata noqatapis yanapariway. Paymanqa cedro kurkusta apachimorqanki, kamachinan wasita ruwachikuspa chaypi tiyakunampaj. 4Noqataj Señorniy Tata Diospa sutimpaj uj Templota ruwapusaj, chayta Tata Diospaj t'aqapunaypaj, chaypitaj Paypa ñawpaqempi ima munayta q'apashaj inciensota q'oshñichinaypaj, chaypi Paypaj t'aqasqa t'antasta sinrullata jaywanaypajpuni, sapa p'unchay uywasta wañuchispa q'olachipunaypaj tutamanta, jinataj tardempipis, jinallataj samarikuna p'unchaykunapi, killa rikhuriy p'unchaykunapi, jinataj Señorniyku Tata Diospa fiestasnimpipis, imaynatachus Israelpi ruwakumpuni, jinata. 5Diospa Templonta ruwanay kashan, chayqa jatumpuni kanan tiyan, imaraykuchus Diosniykoqa tukuy dioskunamanta aswan jatumpuni. 6Chaywampis, pitaj atinman Diospaj uj templota ruwapuyta, janaj pachapis may jatun kayninwan mana wakiyta atejtinri? Pitaj noqa kasqani Templota ruwachipunaypaj, sutimpi inciensota q'oshñichinallaypajpisri? 7Chayrayku kunanqa kachamuway ari uj runata, tukuy imasta allinta ruway yachajta, Templopaj imasta ruwanampaj qorimanta, qolqe metalmanta, broncemanta, fierromanta, puka kulli telasmanta, puka telasmanta, kulli telasmanta ima. Maderapi warawasta ruwayta yachallachuntaj yanapachikuspa Judamanta, Jerusalenmanta ima noqawan kashanku, chay yachajkuna runaswan, pikunatachus tatay David mink'akorqa, chaykunawan. 8Apachimullawaytaj Libanomanta: Cedro kurkusta, pino kurkusta, sándalo kurkustawan, imaraykuchus yachani qampa kamachisniykeqa Libanopi sach'as k'utuyta yachasqankuta. Noqaj kamachisneyqa qampa kamachisniykiwan renqanku. 9Paykunaqa ashkha kurkusta wakichipuwachunku, imaraykuchus Diospa Templonta oqharinay kashan, chayqa may jina jatumpuni kanan tiyan. 10Chantá noqa apachimusqayki mikhunata chay sach'asta k'utoj kamachisniykipaj, iskay chunka waranqa trigo cargasta. Cebadamantapis iskay chunka waranqa cargasllatataj apachimusqayki, vinomantataj tawa pachaj tawa chunkayoj waranqa litrosta, aceitemantataj tawa pachaj tawa chunkayoj waranqa litrosta ima. 11Chaypacha Tiroj reynin Hiramqa Salomonman apacherqa uj cartata kay jinata nichispa: Tata Diosqa churasorqa israelitaspa reyninku kanaykipaj ayllunta munakusqanrayku, nispa. 12Nillarqataj: Bendecisqa kachun Israelpa Señornin Tata Diosqa pichus kay pachata, janaj pachatapis ruwaj. Paymin rey Davidman uj churita qorqa sumaj yachayniyojta, allin yuyayniyojta ima, Tata Diospaj uj Templota, paypajtaj uj kamachina wasita ruwachinampaj. 13Noqa kachamushayki uj runata sumaj yachajta, yuyayniyojtataj, chaytaj Hiram-abi kashan. 14Paypa maman Dan ayllumanta karqa, tatantaj Tiromanta karqa. Payqa tukuy imata sumajta ruwayta yachan qorimanta, qolqe metalmanta, broncemanta, fierromanta, rumimanta, maderamanta, puka kulli telasmanta, puka telasmanta, kulli telasmanta, lino telasmantawan; jinataj tukuy rijch'aj warawasta ruwayta yachan, sumajta ruwayta yachan mañasqankuman jina. Payqa yachaj runasniykiwan khuska, jinataj tatayki wiraqochi Davidpata karqanku, chaykunapiwan ima trabajanqa. 15Kunan qanrí, wiraqochíy, apachimullay trigota, cebadata, aceiteta, vinotapis, imastachus kamachisniykiman apachimunaykita nerqanki, chay tukuyta. 16Noqaykutaj Libanopi munasqayki chhika sach'asta k'utushasqayku, chay kurkustataj Jatun Qochanejta apachimusqayku balsaspi Jope llajtakama. Chaymantataj qanllaña Jerusalenman chayachinki, nispa qhelqarqa Hiram. 17Chantá Salomonqa Israel ayllu ukhupi chay waj llajtayojkuna tiyakojkunata yupacherqa, tatan David yupasqanmanta qhepaman, yacharqataj pachaj phishqa chunka kinsayoj waranqa sojta pachajniyoj kasqankuta. 18Paykunamantataj churarqa qanchis chunka waranqata cargasta astanankupaj, pusaj chunka waranqa runastataj orqopi rumista ch'eqonankupaj, kinsa waranqa sojta pachajniyojtataj jilaqatas kanankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\