2 CRÓNICAS 20

1Uj tiempomantawanqa moabitaswan, amonitaswan, meunitaswan imaqa tantaykukuspa, Josafatpa contrampi maqanakoj jamorqanku. 2Chaypacha wakin runas rispa, Josafatman willamorqanku: Edommanta, Wañusqa Qocha nisqa chay chimpamanta may chhika soldados contraykipi jamushanku. Ñapis Hazezon-tamarpiña kashanku, chayrí En-gadi nisqa chaypi, nispa. 3Josafatqa chayta uyarispa, manchachikorqa, Tata Diosmantaj k'umuykuspa, imatachus ruwananta taporqa. Tukuy Judá ayllumantaj kamacherqa ayunota ruwanankuta. 4Jinapi Judamanta kajkuna tantakorqanku Tata Diosmanta yanapata mañarikunankupaj. Tukuynin Judá llajtasmanta Jerusalenman chayamorqanku, Tata Diosmanta yanapata mañakunankupaj. 5Chantá Josafatqa, Jerusalenpi Judamanta tantakorqanku, chay tukuy runaspa chawpinkupi sayaykorqa, Tata Diospa Templompa mosoj patiompa ñawpaqempi. 6Nerqataj: Tata Dios, ñawpa tatasniykoj Diosninku, Qanqa janaj pachamanta Dios kanki, kamachinkitaj tukuy nacionesta. Makisniykipi kashanku kallpapis, atiypis, manataj pipis ñawpaqeykipi sayaykuyta atinmanchu. 7Diosniyku, Qanqa wijch'orqanki aylluyki Israelpa ñawpaqenmanta kay jallp'api tiyakojkunata, wiñaypajtaj kay jallp'ata qoporqanki Abraham kawsaqeykej mirayninman. 8Paykunataj kay jallp'api tiyakuspañaqa, Qampaj uj Templota ruwachipusorqanku, nerqankutaj: 9Sichus ima mana allimpis jamuwaykuman chayqa, wañuchinaku maqanakuy, wañuchej onqoy, chayrí yarqhaypis kanman chayqa, kay Temploykiman jamusqayku, Qampa ñawpaqeykiman, imaraykuchus sutiykeqa kay wasipi kashan. Tukuy llakiykunaykupi Qanmanta yanapata mañakoj jamusqayku, Qantaj uyariwasqayku, salvawasqaykutaj, nispa. 10Kunanqa kaypi kashanku amonitas, moabitas, Seir Orqomanta kajkunapis. Paykunaj jallp'ankuman Qanqa mana munarqankichu israelitas yaykunankuta Egiptomanta jamushajtinku. Chayrayku ithirikuspa, mana paykunata chinkacherqankuchu. 11Qhaway, imaynatachus sajrata kutichishawasqaykuta, Qan herenciapaj qowarqayku, kay jallp'amanta noqaykuta wijch'uyta munaspa. 12Diosniyku, manachu paykunata castiganki? Noqaykojtaqa mana kallpayku kanchu, chay chhika soldados contraykupi jamushawayku, chaykunawan maqanakunaykupajqa. Manataj yachaykuchu imatachus ruwanaykuta, chayrayku Qanman qhawarikamuyku, nispa mañakorqa Josafatqa. 13Judamanta kajkunaqa tukuyninku Tata Diospa ñawpaqempi sayasqa kasharqanku warmisninkuwan, wawasninkuwan, jinataj aswan juch'uy wawasninkuwan. 14Judamanta tukuy kajkuna tantasqa kashajtinku, Tata Diospa Espíritun jamorqa Zacariaspa churin Jahazielman. Payqa Benaiaj allchhin karqa, Benaiataj Jeielpa churin karqa. Jeielqa Mataniaspa churin karqa. Jahazielqa levita karqa Asafpa ayllunmanta. 15Chantá Jahazielqa nerqa: Allinta uyariychej Judapi, Jerusalenpipis tiyakoj runas, qampis rey Josafat. Tata Diosqa nisunkichej: Ama manchachikuychejchu, nitaj kharkaychejchu chay ashkha soldadospa ñawpaqenkupeqa. Kay wañuchinaku maqanakoqa mana qankunajtachu, manachayqa Diospatamin. 16Q'ayapacha riychej contrankupi maqanakoj. Paykunaqa Sis chaynejta wicharimonqanku, qankunataj paykunata taripankichej mayu qayllanejpi, Jeruel ch'in pampaj chimpampi. 17Kay kutipeqa manamin qankunachu maqanakunkichej. Chaynejpi allinta sayakuspa, kakullaychej mana kuyukuspa, rikunkichejtaj imaynatachus Tata Dios qankunata librasunaykichejta. Jerusalenpi, jinataj Judapi tiyakojkuna runas, ama manchachikuychejchu, nitaj kharkaychejchu. Q'ayapacha rispa, ñawpaqenkupi sayaykuychej, imaraykuchus Tata Dios qankunawan kanqa, nispa nerqa profeta Jahazielqa. 18Chaypacha Josafatqa qonqoriykukuspa, pampakama k'umuykorqa. Judamanta kaj runastaj, Jerusalenmanta kaj runaspis jinallatataj Tata Diospa ñawpaqempi pampakama k'umuykukorqanku, Payta yupaychaspa. 19Coatpa ayllunmanta kajkuna, Corejpamanta kajkunapiwan levitasqa sayarikuspa, Israelpa Señornin Tata Diosta jatuncharqanku jatunmanta. 20Q'ayantenqa tutamanta jatarikorqanku, Tecoa ch'in pampanejman puririnankupaj. Puririshajtinkutaj, Josafatqa sayarikuspa, nerqa: Jerusalenpi, jinataj Judapi tiyakojkuna, uyariwaychej: Sichus Señorniykichej Tata Diospi atienekunkichej chayqa, sumaj waqaychasqas kankichej. Sichus profetasnintapis uyarinkichej chayqa, tukuy imapi allin risonqachej, nispa. 21Judamanta kajkunaman parlaytawan, wakinkunata churarqa takinankupaj Tata Diosta yupaychaspa moq'ena may santo kayninmanta. Soldadospa ñawpaqenkuta rishaspa, Tata Diosta yupaycharqanku kay takiywan: Tata Diosman graciasta qoychej, munakuynin wiñaypaj kasqanrayku, nispa. 22Chay rato kusiywan takiyta qallarishajtinku, Tata Diosqa pantachinakuyta apacherqa amonitasman, moabitasman, Seir Orqomanta kajkunamanwan, Judá aylloj contrampi maqanakoj jamusharqanku, chaykunaman. Ajinamanta paykunapuralla tukuchinakorqanku. 23Chaypacha amonitasqa, moabitaswan ima Seir Orqomanta kajkunata wañuchej sayaykorqanku, tukuyninkutataj wañuracherqanku. Chantá paykunapurapis wañuchinakullarqankutaj. 24Judamanta runastaj chayarqanku, maynejmantachus ch'in pampa rikukun, chayman, qhawarispataj chay enemigosninkutaqa ayasllataña mast'apachata rikorqanku, imaraykuchus ni ujpis ayqeyta atisqachu. 25Chaypacha Josafatqa, soldadoswan ima enemigosninkoj imasninkuta oqharikapoj chimparqanku. Tarerqankutaj ashkha may sumaj imasta, armasta, p'achasta, valorniyoj imasta, chay tukuytataj jap'ikaporqanku. Ashkha kasqanrayku mana tukuyninta apayta aterqankuchu, chayraykutaj kinsa p'unchaytapuni pallaspa karqanku. 26Chaymanta tawa kaj p'unchaynimpi Beraca Vallepi tantakorqanku, chaypitaj Tata Diosta jatunchaspa, yupaycharqanku. Chayrayku chay cheqataqa suticharqanku Beraca Valle, nispa. Chaytaj kunankama sutenqa. 27Chaymantataj Judamanta, Jerusalenmantapis tukuy soldados may kusisqa kutimporqanku Josafatpa qhepanta Jerusalenman, imaraykuchus Tata Diosqa paykunaman chay kusikuyta qosqa enemigosninkumanta libraspa. 28Jerusalenman chayaspa, Tata Diospa Templonman rerqanku salteriosta, arpasta, jinataj cornetasta tocaspa. 29Tukuy nacionesqa Diosta mayta manchachikorqanku, yachaspa Tata Diosqa maqanakusqanta Israelpa enemigosnimpa contrankupi. 30Ajinata Josafat kamachishajtenqa, mana ima ch'ajwaspis karqachu, imaraykuchus Diosqa chay qaylla nacioneswan allin kawsakuyta qorqa. 31Ajinata Josafatqa Judá aylluta kamacherqa. Kamachiyta qallarishaspa, kinsa chunka phishqayoj watasniyoj karqa. Jerusalenpitaj iskay chunka phishqayoj watasta kamacherqa. Mamampataqa Azuba sutin karqa, paytaj Silhijpa ususin karqa. 32Josafatqa tatan Asa jina cheqanta purerqa. Ruwasqasnimpis cheqan karqanku Tata Diospa qhawaynimpeqa. 33Chaywampis lomas patapi lanti wasista mana chinkacherqachu, imaraykuchus Judamanta kajkunaqa mana tukuy sonqochu ñawpa tatasninkoj Diosninkojpa qhepanta rerqanku. 34Josafat kamachishaspa waj ruwasqasnenqa qhelqasqa kashan Hananij churin Jehujpa librompi, chaytaj Israelpa reyesnimpa librompi kashan. 35Chay imasmanta qhepata Judajpa reynin Josafatqa ujchakorqa Israelpa reynin Ocoziaswan, pichus sajra kawsayniyoj kajwan. 36Yanapanakorqankutaj barcosta ruwaypi Tarsisman rinankupaj, chaykunatataj ruwarqanku Ezión-geberpi. 37Chaypacha Maresamanta Dodavaj churin Eliezerqa Josafatpa contrampi kay jinata sut'incharqa: Chay ruwasqasniykita Tata Dios t'unarparenqa Ocoziaswan yanapachikusqaykirayku, nispa. Jinataj chay barcosqa llimphuta t'unarparikorqanku, manataj Tarsisman riyta aterqankuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\