2 CRÓNICAS 23

1Qanchis watastaña Atalía kamachishajtin, Joiadaqa kallpachakuspa, pikunachus pachaj soldadosta kamachejkunata wajyachimorqa: Jerohampa churin Azariasta, Johananpa churin Ismaelta, Obedpa churin Azariasta, Adaíaj churin Maasiasta, Zicrijpa churin Elisafatta ima. Chaykunawantaj uj tratota ruwarqa. 2Paykunaqa Judata purimuspa, tantaykamorqanku levitasta tukuy Judá llajtasmanta, jinataj Israelmanta wasi ayllusta kamachejninkukunatapis, tukuyninkutaj Jerusalenman rerqanku. 3Chaypitaj tukuy tantakojkunaqa reywan uj tratota ruwarqanku Diospa Templompi. Joiadataj nerqa: Kaypi qankunawan reypa churin kashan. Paymin reyqa kanan tiyan, Tata Diosqa Davidpa mirayninmanta parlasqanman jina. 4Qankuna kay jinata ruwaychej: Tukuy qankuna sacerdotes, levitas ima kinsaman t'aqasqa kajtiykichej, ujnin t'aqaqa samarikuna p'unchaypi sirvinaykichej, chaykunaqa Temploj punkusninta qhawaj qhepakunkichej. 5Ujnin t'aqataj reypa kamachinan wasipi qhepanqanku, ujnin t'aqataj Cimiento nisqa punkupi kanqanku. Chaykamataj tukuy runasqa Tata Diospa Templompa patiompi kashanqanku. 6Amataj pipis Temploman yaykuchunchu, manachayqa sacerdoteswan, levitaswan serviciopi kashanku, chaykunalla. Paykunalla yaykuyta atenqanku, Tata Diospaj t'aqasqa kasqankurayku. Tukuy runastaj Tata Diospa ñawpaqempi kamachisqanta junt'anqanku. 7Levitasqa reypa muyuynimpi muyurisqata sayaykukonqanku, sapa ujpis makisninkupi armasnintin. Pillapis Temploman yaykuykojqa wañuchisqa kanqa. Rey maytapis rejtenqa, paywan khuska qhawajkuna levitas richunku, nispa kamacherqa Joiadaqa. 8Levitasqa, jinataj Judamanta runaspis sacerdote Joiadaj tukuy kamachisqanman jina ruwarqanku. Sapa uj kamachejpis soldadosninkuta kamachiyta qallarerqanku, samarikuna p'unchaypi qhawaj yaykojkuna, chaymanta llojsejkunapis, imaraykuchus sacerdote Joiadaqa mana saqesqachu ripojta mit'ankuta junt'ajkunatapis. 9Chantá Joiadaqa, pachaj soldadosta, chay kamachejkunaman jaywarqa Davidpa ruwachisqan t'ojsina lanzasninta, jatun kaj chantá juch'uy kaj jark'akuna escudosta, Diospa Templompi kasharqanku, chaykunata. 10Chaymantataj Temploj ujnin k'uchunmanta ujnin k'uchunkama, altarpa muyuynimpipis sinrullata paykunata sayaykucherqa sapa ujta lanzasniyojtakama, reyta qhawaspa waqaychanankupaj. 11Jinapi Joiadawan, churisninwan reypa churinta orqhomuspa, pilluta umanman churaykorqanku, Diospa leyninmanta uj librotataj payman jaywarqanku. Umanman aceitewan jich'aykuytawantaj, qhaparerqanku: Kawsachun reyninchejqa, nispa. 12Ataliaqa chay ch'ajwata uyarispa, runas correykachaspa, qhaparispataj reyta jatunchashajtinku, rerqa Diospa Templonman, tukuyninku tantasqa kasharqanku, chayman. 13Chaypitaj churasqanku reyta rikorqa, yaykuna chaynejpi sayantampa qayllampi sayashajta. Ladompitaj kasharqanku kamachejkuna, cornetasta waqachejkunapis. Tukuy runastaj may kusisqa cornetasta waqachisharqanku, takejkunapis tocanasninkuwankama runasta takichisharqanku jatunchana takiykunata. Chaypacha Ataliaqa p'achanta llik'ikuspa, qhaparerqa: Wasanchawanku, wasanchawanku, nispa. 14Chantá sacerdote Joiadaqa soldadosta kamachejkunata kachaspa, nerqa: Chay ukhumanta jawaman Ataliata orqhoychej, payta qhatimojtarí espadawan wañuchiychej, nispa. Chayta kamacherqa, imaraykuchus sacerdoteqa nisqa Tata Diospa Templon ukhupi ama payta wañuchinankuta. 15Paykunaqa Ataliata jap'iytawan, reypa kamachinan wasiman caballos yaykuna punkunejta jawaman orqhospa, wañurparicherqanku. 16Chantá Joiadaqa uj tratota ruwacherqa tukuy aylluta, reytawan paykuna Tata Diospa ayllun kanankupaj. 17Chaymantataj tukuyninku Baalpa yupaychana wasinman rispa, chayta phirirparimorqanku, thuñiykamorqanku, altaresninta, lantisninta ima phirispa. Baalpa sacerdoten Matantataj altarespa ñawpaqempi wañucherqanku. 18Chantá Joiadaqa watejmanta churallarqataj, Templopi imatachus sacerdotes chantá levitas ruwananku karqa, chayta, Davidqa Templopi mit'asta rak'isqanman jina, chaypi sirvinankupaj. Paykunaqa uywa wañuchisqata Tata Diosman q'olachinanku karqa, Moisespa leynimpi qhelqasqa kasqanman jina, may kusiywan takirispa, rey David kamachisqanman jina. 19Jinallatataj Tata Diospa Templonman yaykuna punkusman qhawajkunata churarqa, mana ni pi ch'ichipaj qhawasqa runa ni maynejta yaykunampaj. 20Chaymantataj wajyarqa chay soldadosta kamachejkunata, kurajkunata, llajtapi kamachejkunata, tukuynin runastapis reyta pusanankupaj Templomantapacha reypa kamachinan wasikama, jatun kaj punkunejta yaykuspa. Chantá kamachina tiyananman reytaqa tiyaykucherqanku. 21Tukuynin Judamanta kajkunataj kusikorqanku. Atalía espadawan wañuchisqa kasqanrayku chay llajtapeqa mana ima ch'ajwapis karqañachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\