2 CRÓNICAS 25

1Amasiasqa iskay chunka phishqayoj watasniyoj karqa, kamachiyta qallarishaspaqa, Jerusalenpitaj iskay chunka jisq'onniyoj watasta kamacherqa. Mamampa sutin Joadán karqa; payqa Jerusalenmanta karqa. 2Amasiaspa ruwasqasnenqa cheqan karqanku Tata Diospa qhawaynimpeqa; chaywampis mana tukuy sonqowanchu ruwarqa. 3Amasías rey kaynimpi allin sayasqaña kaspaqa, tatanta wañuchejkunata wañurachicherqa. 4Churisninkutarí mana wañurachicherqachu, imaraykuchus Moisespa leynimpi Tata Diospa kamachisqan kay jinata nin: Tatasqa mana wañuchisqachu kananku tiyan wawasninkoj juchankumantaqa, nillataj wawaspis wañuchisqachu kananku tiyan tatasninkoj juchankumantaqa, manachayqa sapa ujpis juchasninrayku wañunan tiyan, nispa. 5Amasiasqa tantaykorqa Judamanta, Benjaminmantawan tukuy runasta familiasninkuman jina, soldadosta kamachejkunaj kamachiyninkupi kanankupaj. Chaymantataj qharista yuparqa iskay chunka watasniyojmanta pataman, kasqankutaj tukuypi kinsa pachaj waranqa ajllasqa soldados maqanakupaj wakisqa, t'ojsina lanzasta, jark'akuna escudostawan jap'iyta yachajkuna. 6Chay jawaqa Israelmanta pachaj waranqa soldadostawan mink'amorqa, kinsa waranqa kinsa pachajniyoj kilos qolqe metalwan. 7Chantá Diospa ujnin profeta payman qayllaykuspa, nerqa: Reyníy, qanwan ama maqanakuman richunkuchu Israelpa soldadosnenqa, imaraykuchus Tata Diosqa mana Israelwanchu kashan, nitaj Efrainmanta kajkunawampis. 8Paykunaj yanapayninwanchus soldadosniykita maqanakupaj kallpachayta munanki chayqa, Dios urmachisonqa enemigoykej ñawpaqempi, imaraykuchus Diospataqa tiyan atiynin yanapanampaj, jinataj urmachinampajpis, nispa nerqa chay profetaqa. 9Jinapi Amasiasqa tapurerqa Diospa profetanta: Imanasajtaj kinsa waranqa kinsa pachajniyoj kilos qolqeta Israel soldadosmanta pagasqaymantari? nispa. Diospa profetantaj kuticherqa: Tata Diospataqa jatun atiynin tiyan chay qolqemanta aswan ashkhataraj qosunampaj, nispa. 10Chaypacha Amasiasqa, Efrainmanta soldados paykunawan tantakoj jamusqanku, chaykunata t'aqaspa, wasisninkuman kachaporqa. Paykunatajrí mayta phiñarikorqanku Judajpa contrampi, ajina phiñasqapunitaj wasisninkuman riporqanku. 11Amasiasqa kallpachakorqa, soldadosnintataj pusarqa Kachi Valle nisqaman. Chaypitaj Seirmanta kajkunata chunka waranqa soldadosta wañuracherqa. 12Chay jawaqa Judamanta kajkunaqa presosta jap'erqanku chunka waranqa soldadostawan. Paykunata aparqanku uj chhankarara orqo puntaman, chaymantapachataj tanqaykamorqanku, tukuyninkutaj ch'allpakorqanku. 13Amasiasqa chay soldadosta kachapusqa amaña wañuchinaku maqanakuman paykunawan rinankupaj, chay soldadosrí wasisninkuman ripoj jina Judajpa llajtasninman yaykuykorqanku, Samariamanta Bet-horonkama. Paykunaqa wañuraykucherqanku kinsa waranqa runasta, may ashkha imastataj suwaspa, apakaporqanku. 14Amasiasqa Edommanta kajkunata atipasqanmanta kutimpushaspa, Seirpa diosninkunata apakamporqa. Chaykunata paypa diosninkunapaj jina rejsikapuspa, yupaycharqa, inciensotapis q'oshñicherqa. 15Tata Diostaj Amasiaspa contrampi phiñakorqa, kacharqataj uj profetata nimunampaj: Imaraykutaj chay naciompa diosninkunata mask'arqanki, paykuna llajtankutapis librayta mana atishajtinkuri? nispa. 16Profeta chayta nejtinkamataj, reyqa taporqa: Reyta yuyaychanaykipajchu qantaqa churarqayku? Ch'inlla kakuy. Chayrí munankichu wañuchinasunkuta? Chantá profetaqa mana astawan imatapis parlarqañachu; chaywampis nerqa: Yachani Diosqa nisqantaña qanta chinkarparichisunanta chay ruwasqaykirayku, nisqaytapis mana jap'ikusqaykirayku, nispa. 17Judajpa reynin Amasías wajkunata tapuriytawan, kacharqa Israelpa reynin Joasman; payqa Joacazpa churin karqa, Jehujpa allchhintaj. Kay jinata nicherqa: Jamuy, qhari jina tinkusunchej, nispa. 18Israelpa reynin Joasrí kay jinata kuticherqa: Ithapalloqa Libanomanta cedro sach'aman nichisqa: Ususiykita churiyman qopuy warmin kanampaj, nispa. Jinapis uj monte animal chayninta pasaspa, ithapallutaqa sarurparisqa. 19Qan nishanki edomitasta atipasqaykita, chaytaj umaykita oqharichishasunki, astawan jatunchasqa kaytataj munashanki. Chaywampis aswan walej kanman wasillaykipi qhepakunayki. Imaraykutaj mask'akushanki qampa llakiyniykita, jinataj Judajpa llakiynintapisri? nispa nerqa Joasqa. 20Chaywampis Amasiasqa mana kasuyta munarqachu, Dios jinata munasqanrayku. Dios munarqa Joaspa makisninman paykunata jaywaykuyta, Edompa diosninkunata mask'asqanrayku. 21Chaypacha Joasqa jamorqa Judajpa reynin Amasiaswan maqanakamunampaj. Judá jallp'api kasharqa Bet-semes llajtapi tinkorqanku wañuchinaku maqanakupi. 22Chaypacha Judaqa Israelwan atipachikorqa, Judamanta kajkunataj wasisninkuman ayqekorqanku. 23Israelpa reynin Joasqa Judajpa reynin Amasiasta presota jap'erqa Bet-semes llajtapi. Chaymantataj Jerusalenman payta aparqa, chay llajtaj perqantataj urmarparicherqa pachaj pusaj chunkayoj metrosta, Efraínpa punkunmantapacha Esquina sutiyoj punkukama. 24Chay jawaqa tukuy kaj qorita, qolqetapis, Diospa Templompi kasharqanku, chay tukuy imasta jap'ikaporqa, mayqenkunachus Obed-edompa makimpi kashasqanku, chaykunata, jinataj reypa kamachinan wasipi kaj qhapaj imastawan. Wakin runasta presosta jina jap'iraytawantaj, Samariaman kutiporqa. 25Judajpa reynin, Joaspa churin Amasiasqa chunka phishqayoj watastaraj kawsarqa, Israelpa reynin Joacazpa churin Joás wañupusqanmantaqa. 26Amasías kamachishaspa waj ruwasqasnin, qallariymanta tukukuyninkamaqa qhelqasqa kashan Judajpamanta, jinataj Israelpamantawan reyesninkumanta willaj libropi. 27Amasías Tata Diosmanta t'aqakapojtinkamataj, Jerusalenpi wakin runas oqharikorqanku paypa contrampi. Payqa Laquisman ayqerqa, chay runastajrí qhatiykorqanku chay llajtakama, chaypitaj payta wañurparicherqanku. 28Chaymantataj ayanta caballopi aparqanku, ñawpa tatasnimpa covachampitaj p'ampamorqanku Davidpa llajtampi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\