2 CRÓNICAS 26

1Chantá Judamanta tukuy kajkuna Uziasta reyninku kanampaj churarqanku tatan Amasiaspa cuentanmanta. Chaypacha Uziasqa chunka sojtayoj watasniyoj karqa. 2Paymin tatampa wañupusqanmanta qhepamanqa jataricherqa ujtawan Elat llajtata. Chaytataj watejmanta Judapaj jap'erqa. 3Uziasqa chunka sojtayoj watasniyoj karqa kamachiyta qallarishaspa, Jerusalenpitaj phishqa chunka iskayniyoj watasta kamacherqa. Mamampa sutin Jecolías karqa, paytaj Jerusalenmanta karqa. 4Uziaspa ruwasqasnenqa cheqan karqa Tata Diospa qhawaynimpeqa, imaynatachus tatan Amasías ruwarqa, chayman jina. 5Zacarías kawsashajtillanraj, Diosta mask'aj churakorqa, imaraykuchus Zacariasqa yachacherqa Diosta manchachikuna kasqanta. Tata Diosllatapuni kasuspa kawsanankamaqa, Diosqa payta yanaparqa. 6Uziasqa filisteospa contrankupi maqanakoj llojserqa, perqasninkutataj thuñiramorqa Gat llajtajta, Jabniajta, Asdodpata ima. Chantá oqharicherqa llajtasta Asdodpi, jinataj filisteospa jallp'asninkupipis. 7Diosqa Uziasta yanaparqa filisteospa contrankupi rejtin, Gur-baalpi tiyakorqanku, chay arabespa contrankupi rejtimpis, jinallataj meunitaspa contrankupipis. 8Amonitasqa Uziasman impuestota pagaj kanku. Uziaspa sutenqa may uyarisqa karqa Egipto jallp'anejkama, imaraykuchus atiyniyojmampuni tukusqa. 9Jerusalenpipis torresta jatarichillarqataj Esquina Punku nisqa patapi, jinataj Valleman Llojsina nisqa punku patapi, chay waj esquinapiwan, chay tukuytataj sumaj perqaswan jark'aykucherqa. 10Oqharichillarqataj torresta ch'in pampanejpi, allacherqataj ashkha yaku qochasta, ashkha uywasniyoj kasqanrayku chay ura pampasnimpi, jinataj orqosnejpipis. Campospi llank'aj runasnimpis kallarqankutaj, uva sach'asniyoj huertasnimpi chay orqosnejpi, pampaspi jallp'asnimpipis, imaraykuchus payqa chajra sonqo karqa. 11Uziaspataqa kallarqataj maqanakupaj wakisqa soldadosnimpis. Paykunaqa llojsej kanku wañuchinaku maqanakusman, tropa tropa t'aqasqas, listata ruwasqankuman jina reypa qhelqerin Jehielnejta, chantá Maasiasnejta, Hananiaspa kamachimpa yanapayninwan. Kay Hananiasqa reypa ujnin kaj soldadosnimpa kamachejnin karqa. 12Wapu maqanakojkuna soldadosta kamachejkunaqa familiasninkuman jina, tukuypi karqanku iskay waranqa sojta pachajniyoj. 13Paypa kamachiynimpitaj kinsa pachaj qanchisniyoj waranqa phishqa pachajniyoj maqanakupaj wakisqa soldados karqanku, kallpayoj wapu runas, reyta yanapanankupaj enemigosninwan maqanakushajtin. 14Uziasqa wakicherqa tukuynin soldadospaj jark'akuna escudosta, t'ojsina lanzasta, monterasta, fierromanta pecherasta, flechanapaj arcosta, warak'astawan. 15Chay jawaqa Jerusalenpi ruwacherqa maqanakupaj sumaj yachaywan ruwasqa maquinasta. Chaykunata torres pataman, perqaspa, esquina altospataman ima churaspa, chaykunawan jatuchaj rumista ch'anqaykuyta aterqanku, flechastapis kachariyta atillarqankutaj. Jinamanta sutenqa may karukama uyarisqa karqa. Diosqa t'ukunapaj jina payta yanaparqa, may atiyniyoj rikhurinankama. 16Reyqa jatun atiyniyojña kaspa, sonqompi runaykachayta qallarerqa, chayraykutaj mana allinchu rerqa, Señornin Tata Diospa contrampi oqharikusqanrayku. Payqa Tata Diospa Templonman yaykorqa inciensota q'oshñichej chay incienso altarpi. 17Paypa qhepantatajrí sacerdote Azarías yaykorqa, Tata Diospa pusaj chunka wapu sacerdotesnimpiwan. 18Paykunaqa reyman sayaykuspa, nerqanku: Rey Uzías, Tata Diosman inciensota q'oshñichinaqa mana qampa ruwanaykichu kashan. Chayqa Aaronpa ayllunmanta kajkuna sacerdotespa ruwanankumin. Paykunaqa chayta ruwanankupaj t'aqasqa kanku. Qanqa llojsiy Diospaj t'aqasqa, kay cheqamanta, imaraykuchus qanqa juchallinki Tata Diospa contrampi. Chayrayku Diosqa mana allimpajchu qhawasonqa, nispa. 19Uziastajrí incienso q'oshñichinata makimpi jap'isharqa q'oshñichinampaj, chaypacha payqa chay sacerdotespaj phiñarikorqa. Chay kikin ratotaj Tata Diospa Templon ukhupi kashajtin, incienso altar chaynejpi, sacerdotespa ñawpaqempitaj, frentempi lepra onqoy rikhurerqa. 20Kuraj kaj sacerdote Azarías, sacerdoteswan imaqa payta qhawarispa, rikorqanku lepra onqoyniyoj kashasqanta. Chayrayku chay ratopacha chay ukhumanta reyta orqhomorqanku. Rey kikimpunipis usqhayta llojsimuyta munarqa, jinata Tata Diosqa payta castigasqanrayku. 21Rey Uziasqa wañupunankama lepra onqoyniyoj karqa, jinamanta sapan kawsakorqa waj wasipi. Tata Diospa Templonman mana yaykuyta aterqachu lepra onqoyniyoj kasqanrayku, churin Jotamtaj cuentampi tukuy Judá aylluta kamacherqa. 22Uzías kamachishaspa waj ruwasqasnin qallariymanta tukukuyninkamaqa, Amozpa churin Isaías profeta qhelqarqa. 23Uzías wañupojtintaj, reypa jallp'ampi, ñawpa tatasnimpa p'ampakunanku chaynejpi p'amparqanku, lepra onqoyniyoj kasqanrayku. Paypa cuentanmantataj kamacherqa churin Jotam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\