2 CRÓNICAS 28

1Ajazqa kamachiyta qallarishaspa, iskay chunka watasniyoj karqa. Chunka sojtayoj watastataj Jerusalenpi kamacherqa. Ruwasqasnenqa Tata Diospa qhawaynimpi mana cheqanchu karqa, mana ñawpa tatan Davidpata jinachu. 2Manachayqa Israelpa reyesnimpa ruwasqasninkuta ruwallarqataj. Metalmanta unuyachispa, Baalman rijch'akojta lantista ruwacherqa. 3Chaykunaman inciensota q'oshñicherqa Ben-hinom Vallepi, churisnintapis ninapi q'olacherqa, chay nacionespi ruwayta yachasqankuman jina, mayqenkunatachus Tata Diosqa israelitaspa ñawpaqenkumanta wijch'usqa, chaykunata. 4Chay jawaqa uywa wañuchisqasta jaywarqa, inciensotataj q'oshñicherqa loma pataspi kaj lanti yupaychanaspi, jinataj thansa sach'as urapipis. 5Chayrayku Señornin Tata Diosqa Siriaj reynimpa makisninman rey Ajazta jaywaykorqa. Siriostaj payta atipaykuspa, ashkha presosta Damascoman apakaporqanku. Jinallataj Tata Diosqa Judamanta kajkunata jaywaykorqa Israelpa reyninman, paytaj atipaykuspa, may ashkha runasta wañuracherqa. 6Remaliaspa churin Pekaqa Judapi wañurachicherqa uj p'unchayllapi pachaj iskay chunkayoj waranqa wapu runasta, ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosta qonqarparisqankurayku. 7Jinallataj Efrainmanta maqanakoj wapu runa Zicriqa reypa churin Maasiasta wañurparicherqa, chantá kamachinan wasipi kamachej Azricamta, reypa kuraj yanapajnin Elcanata ima. 8Chay jawaqa Israelpa soldadosnenqa Judamanta iskay pachaj waranqa runasta presota jap'iykorqanku, warmista, churista, ususista ima. Chay qhechurasqankutawan khuskatataj chay runasta Samariaman apakaporqanku. 9Chaypi karqa Tata Diospa profetan Oded sutiyoj, paytaj Samariaman israelita soldados jamushajtinku, taripaj rispa, nerqa: Ñawpa tatasniykichejpa Señorninku Tata Diosqa Judapaj phiñasqa kaspa, paykunataqa qankunaman jaywaykusorqachej. Qankunatajrí sinch'i phiñakuywan paykunata wañuracherqankichej, chaytaj janaj pachakama chayan. 10Chay jawa qankunaqa munashankichej qharismanta, warmismantapis wata runasniykichejta ruwakuyta Judamanta kajkunata, Jerusalenmanta kajkunatawan. Manachu qankunapis Señorniykichej Tata Diospa contrampi juchallikullankichejtaj? 11Chayrayku kasuwaychej: Chay presosta apamusqaykichejta kutichipuychej, imaraykuchus paykunaqa wawqesnillaykichejtaj kanku. Tata Diosqa qankunapaj sinch'i phiñasqa kashan, nispa nerqa chay profetaqa. 12Chayrayku Efrainmanta wakin kurajkunaqa Johananpa churin Azarías, Mesilemotpa churin Berequías, Salumpa churin Ezequías, jinataj Hadlaipa churin Amasapis, wañuchinaku maqanakumanta kutimusharqanku, chaykunaj contrankupi sayaykuspa, 13nerqanku: Ama kayman chay presosta apamuychejchu, imaraykuchus Tata Diosqa noqaykuta juchachawasqayku. Qankunaqa astawan juchata yapakuyllata munashankichej, juchasninchej ancha ashkhaña kashajtimpis. Tata Diosqa aswan sinch'ita Israelpaj phiñakonqa, nispa. 14Chantá chay soldadosqa presosta kachariporqanku, saqeporqankutaj imastachus qhechurasqankuta kurajkunajpa ñawpaqenkuman, jinataj tukuy runaspa ñawpaqenkuman. 15Chaymantataj chay ajllasqa kuraj runas chay presosmanta cuentallikorqanku, jinataj qhechusqanku, chay imasmantapis chay mana p'achasniyojman p'achallicherqanku, mikhucherqanku, ujyacherqankutaj. Nanasqasninkutapis jampiykorqanku, mana puriyta atejkunatataj burrosman lloq'aykuchispa, Jericokama aparqanku, palma sach'asniyoj llajtaman, chaypitaj ayllusninkuwan saqerqanku. Chaymantataj Samariaman kutiporqanku. 16Chaypacha rey Ajazqa Asiriaj reyninman kachasninta kacharqa, yanapata mañakuspa, 17imaraykuchus Edommanta kajkuna Judaman ujtawan yaykuykullasqankutaj, atipaykuspataj wakinta presosta apakapusqanku. 18Jinallataj filisteospis Judá pampasnejpi kaj llajtasman, Neguevmanwan qhechuraj yaykuykullasqankutaj. Kay llajtasta jap'ikaporqanku: Bet-semesta, Ajalonta, Gederotta, jinallataj Socota, Timnata, Gimzota, ranchosnintintakama. Chaykunapitaj tiyakapusqanku. 19Ajinata Tata Diosqa munarqa Judá aylluta k'umuykuchiyta rey Ajazrayku, pay Judá aylluta juchaman tanqaykusqanrayku, Tata Diospa ñawpaqempipis sinch'i juchasapa kasqanrayku. 20Aswan qhepaman Asiriaj reynin Tiglat-pileserqa Ajazman jamuspa, payta yanapanantaqa, aswan llakiyman churarqa. 21Ajazqa Tata Diospa Templonmanta, reypa kamachinan wasimanta, kamachejkunamantawan valorniyoj imasta orqhospa qoshajtimpis, Asiriaj reynenqa mana yanaparqachu. 22Chay jina llakiywan mat'isqa kashaspapis, Tata Diosta wasancharqa, contrampitaj juchallillarqapuni. 23Payqa uywa wañusqata jaywarqa Damascopi dioskunaman, chaykuna siriosta yanapasqankurayku wañuchinaku maqanakupi, nerqataj: Siriamanta reyestachus diosninkukuna yanapanku chayqa, noqapis uywa wañuchisqasta paykunaman jaywallasajtaj yanapanawankupaj, nispa. Chay lantisrí payta urmacherqanku, jinataj tukuy Israel ayllutapis. 24Rey Ajazqa Diospa Templompi sirvinapaj kaj imasta tantaykuspa, phirirarqa wisq'aykorqataj Temploj punkusnintapis. Kamacherqataj lantispaj altaresta ruwanankuta Jerusalenpa tukuy k'uchusnimpi. 25Jinallataj Judá suyupipis sapa llajtapi lomas patapi lantispaj wasista ruwacherqa, chaypitaj waj dioskunallaman inciensota q'oshñicherqa, jinamanta ñawpa tatasnimpa Diosninkuta phiñachispa. 26Ajaz rey kamachishaspa waj ruwasqasnenqa, imaynatachus kawsaynin karqa qallariymanta tukukuykama, qhelqasqa kashan Judamanta jinataj Israelmanta librosninkupi. 27Wañupojtintaj, payta p'ampaykorqanku Jerusalén llajtapi; chaywampis mana Israel reyespa p'ampakunanku, chaymanqa aparqankuchu. Cuentanmantataj churin Ezequías kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\