2 CRÓNICAS 29

1Ezequiasqa kamachiyta qallarerqa iskay chunka phishqayoj watasniyoj kashaspa, Jerusalenpitaj kamacherqa iskay chunka jisq'onniyoj watasta. Mamanqa Zacariaspa ususin Abi karqa. 2Ezequiaspa ruwasqasnintaj Tata Diospa rikuynimpeqa cheqampuni karqa, ñawpa tatan Davidpata jina. 3Payqa ñawpaj kaj watapi kamachishaspa, ñawpaj kaj killapi Tata Diospa Templompa punkusninta kicharispa, watejmanta allincharqa. 4Chantá sacerdotesta, levitasta ima wajyachispa, inti llojsimuynej plazapi paykunata tantacherqa. 5Nerqataj: Levitas, uyariwaychej: Kunan llimphuchakuychej, ñawpa tatasninchejpa Señorninku Tata Diospa Templontapis llimphuchallaychejtaj, Tata Diospaj t'aqasqa cheqamanta tukuy millay kajta orqhomuspa. 6Ñawpa tatasninchejqa mana cheqantachu purerqanku, may sajra kajtataj Señorninchej Tata Diospa ñawpaqempeqa ruwarqanku. Payta saqerparispa, Tata Diospa Templonta qhesacharqanku, manañataj jatumpaj qhawarerqankuchu. 7Temploj ñawpaqen punkusninta wisq'arqanku, k'anchanastapis wañuchiporqanku. Templopi Israelpa Diosnimpaj manaña inciensota q'oshñichiporqankuchu; uywa wañuchisqastapis manaña q'olachiporqankuchu. 8Chayrayku Tata Diosqa phiñasqa kashan Judapaj, Jerusalenpajwan, saqerparerqataj llakiy musphaypi, t'ukunapaj jina, asipayanankupaj jinataj, imaynatachus ñawisniykichejwan rikushankichej jina. 9Chayraykumá tatasninchejqa wañuchinaku maqanakupi wañorqanku; churisninchej, ususisninchej, jinataj warmisninchejpis presos apasqa karqanku. 10Noqaqa Israelpa Señornin Tata Dioswan tratota ruwasaj, chay k'ajaj phiñakuyninta noqanchejmanta karunchanampaj. 11Kunanqa, wawasníy, ama qhellasqa kaychejchu, imaraykuchus Tata Diosqa ajllasorqachej Paypa ñawpaqempi kanaykichejpaj, Diospa Templompi imachus ruwanata ruwanaykichejpaj, inciensota q'oshñichinaykichejpajtaj, nispa. 12Chantá levitasmanta kajkuna sayarikorqanku kaykuna: Coatpa ayllunmanta Amasaipa churin Mahat, Azariaspa churin Joel; Merarijpa ayllunmanta Abdijpa churin Cis, Jehaleelpa churin Azarías; Gersonpa ayllunmanta Zimaj churin Joa, Joaj churin Edén ima; 13Elizafanpa ayllunmanta Simriwan, Jehielwan; Asafpa ayllunmanta Zacariaswan, Mataniaswan; 14Hemampa ayllunmanta Jehielwan, Simeiwan; Jedutunpa ayllunmanta Semaiaswan, Uzielwan ima. 15Chaykunaqa ñawpajta tantacherqanku levita masisninkuta, tukuyninkutaj llimphuchakorqanku; chaymantataj Temploman yaykorqanku Templota llimphuchanankupaj, reypa kamachisqanman jina, Tata Diospa nisqanman jinataj. 16Chantá sacerdotesqa Templo ukhuman yaykorqanku llimphuchanankupaj. Patiomantaj tukuy ch'ichista chay ukhupi tarisqankuta orqhomorqanku. Levitastaj chaykunata Cedrón Wayq'oman aparqanku. 17Llimphucharakuyta qallarerqanku ñawpaj kaj killapi, ñawpaj kaj p'unchaypi. Chay killamanta pusaj p'unchaynimpitaj Tata Diospa Templompa punkunman chayarqanku. Templotaqa pusaj p'unchaypi llimphucharqanku. Chay killa chunka sojtayoj p'unchaynimpajqa ñapis tukorqankuña. 18Chaymantataj rey Ezequiaspa kamachinan wasiman yaykuspa, nerqanku: Ña llimphuchayta tukuykuña Diospa Templonta, uywa wañuchisqata q'olachina altarta, imaschus chaypi ruwanapaj kajkunata, chay ukhupi t'antasta churanapaj mesatapis, imaschus chaypi ruwanapaj kajtawan. 19Jinallatataj, llimphuchaykuña chay tukuy, imastachus rey Ajaz kamachishaspa qhesacharqa Tata Diosta saqerparisqanrayku, chay imastapis. Kunantaj Tata Diospa altarnimpa ñawpaqempiña chay tukuy imas kashan, nispa. 20Rey Ezequiasqa tutamanta jatarikuytawan, chay llajtapi kurajkunata tantaykuspa, Tata Diospa Templonman rerqa. 21Paykuna kay imasta aparqanku: Qanchis torillosta, qanchis carnerosta, qanchis corderosta, qanchis chivosta ima. Chay tukuyta aparqanku reinoj juchanrayku jaywanankupaj, Templorayku, jinataj Judá aylluraykupis. Reyqa kamacherqa Aaronpa ayllunmanta kaj sacerdotes chay uywa wañuchisqasta q'olachinankuta Tata Diospa altarnimpi. 22Sacerdotestaj chay torillosta wañuchiytawan, yawarninkuta jap'ispa, chaywan altarta ch'ajchorqanku. Jinallatataj carneroswan, corderoswampis ruwarqanku. 23Chantá juchaj cuentanmanta jaywanapaj, chay chivosta aparqanku, maypichus reywan tukuy runaswan kasharqanku, chayman, paykunataj chay uywaspa patankuman makisninkuta churarqanku. 24Chaymantataj sacerdotesqa chay uywasta wañucherqanku, yawarninkuta jap'ispataj, altar pataman ch'ajchumorqanku juchasmanta, tukuy israelitaspa juchasninku pampachasqa kanampaj. Chayta ruwarqanku, imaraykuchus rey kamachisqa tukuy Israel ayllurayku jaywanankuta chay q'olachinapaj kajta, juchaj cuentanmanta jaywana kajtapis. 25Rey Ezequiasqa Tata Diospa Templompi churallarqataj levitasta platillosniyojta, salteriosniyojta, arpasniyojta ima, imaynatachus kamacherqa rey David, profeta Gat, jinataj profeta Natanpis, ajinata. Chay kamachisqataqa Tata Diospuni qosqa profetasninnejta. 26Chaypacha levitasqa sayasqa kasharqanku Davidpa tocanasnin jap'irisqas; sacerdotespis cornetasninku jap'irisqa kasharqanku. 27Chaypacha Ezequiasqa kamacherqa altar patapi uywa wañuchisqata q'olachinankuta. Q'olachiyta qallarejtinkukamataj, chay wajkunaqa Tata Diosta yupaychaspa takiytapis qallarillarqankutaj, cornetasta waqachiytapis, rey Davidpa tocanasninwan tocaytapis ima. 28Runasqa qonqoriykukuspa yupaycharqanku, takejkunataj takisharqanku, cornetastataj waqachisharqanku. Ajinata ruwarqanku chay q'olachiy tukukunankama. 29Chay q'olachiyta tukojtinkukamaqa, reywan tukuy runaspiwan qonqoriykukuspa, Tata Diosta yupaycharqanku. 30Chaymantataj rey Ezequías, jinataj kurajkunapis levitasta kamacherqanku Tata Diosta yupaychanankuta Davidpa takiyninkunawan, profeta Asafpa takiykunampiwan. Paykunataj qonqoriykukuspa, tukuy kusiywan yupaycharqanku. 31Chantá Ezequiasqa nerqa: Qankunaqa Tata Diospaj llimphuchakunkichejña. Qayllaykuychej uywa wañuchisqata apaspa, agradecekuna jaywanaswan ima Tata Diospa Templompaj, nispa. Chaypacha chay runasqa uywasta apamorqanku wañuchinankupaj, agradecekuna jaywanastapis. Pischus sonqonkupi munayniyoj kajkunapis q'olachinapaj chay jaywanasta apamorqanku. 32Tukuy runas q'olachinapaj uywasta apasqankoqa karqa qanchis chunka toros, pachaj carneros, iskay pachaj corderospiwan. Chay tukuy karqa Tata Diospaj q'olachinapaj. 33Tukuynimpi jaywasqanku uywasqa karqanku sojta pachaj toros, kinsa waranqa ovejaspiwan. 34Pisilla sacerdotes kasqankurayku, q'olachinapaj kaj uywaspa qarasninkuta ch'uskiyta mana tukuchiyta aterqankuchu. Chaynejta levita wawqesninkuwan yanapachikorqanku tukunankukama, chay wakin sacerdotes llimphuchakunankukamataj. Levitasqa llimphuchakunankupaj sacerdotesmanta nisqaqa aswan k'uchis karqanku. 35Q'olachina jaywanasqa may chhika karqa, jinataj allinyakuna jaywana wiraspis, jinallataj vinowan chay q'olachinaswan khuska jaywanaspiwan. Jinamanta Tata Diospa Templompi watejmanta yupaychaykuna qallarikorqa. 36Chantá Ezequiasqa tukuy runaswan kusikorqa, jinata Dios runaspa sonqonkuta wakichisqanrayku, jinallataj chay imasqa usqhaylla ruwakusqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\