2 CRÓNICAS 31

1Chay tukuyta ruwaytawanqa, chaypi tukuy israelitas kajkunaqa Judapi kaj tukuy llajtasman rispa, chay lanti rumista phirerqanku, Asera lanti k'ullustapis. Lomas patapi lanti yupaychana wasista, altarestawan thuñirarqanku Judá jallp'api, Efraínpi, Manasespipis. Chaymantataj tukuy israelitas llajtasninkuman kutiporqanku, sapa ujpis wasinkuman. 2Chantá Ezequiasqa sacerdotesta, levitasta ima rak'irarqa mit'asninkupi, sapa uj ruwayta yachasqankuman jina. Paykunata churarqa uywasta q'olachinankupaj, Dioswan allinyakuna jaywanastapis jaywanankupaj, graciasta qospa Tata Diosta yupaychanankupaj, Temploj punkusnimpi sirvinankupajpis. 3Chantapis reyqa kapuyninmanta qorqa paqarimpi, ch'isiyaypitaj uywasta q'olachinankupaj, jinallataj samarikuna p'unchaykunapi, killa rikhuriy p'unchayta, yuyarikuna fiestaspipis, Tata Diospa leynimpi qhelqasqa kasqanman jina. 4Jinallatataj kamacherqa Jerusalenpi tiyakoj runasta sacerdotesman, levitasmampis imastachus qonanku karqa, chayta qopunankuta, jinamanta Tata Diospa leyninman jina ruwanasninkuta junt'anankupaj. 5Reypa chay kamachisqan qhaparikojtinkama, israelitasqa tukuy sonqo qorqanku ñawpaj kaj poqoykunankumanta trigota, aceiteta, vinota, abeja misk'ita, chajrasninkumanta tukuy poqoykunatawan. Jinallatataj may ashkhata apamorqanku tukuy poqoykunankumanta sapa chunkamanta ujta. 6Judá llajtaspi tiyakojkuna israelitas, Judamanta kajkunapis apamullarqankutaj chunkamanta ujta wakasmanta, ovejasmanta ima. Señorninku Tata Diospaj t'aqasqa kaj imasmantapis tukuy imasta apamuspa, chay qollu qollusta churarqanku. 7Kinsa kaj killapi qallarerqanku chay imasta tantayta, qanchis kaj killapitaj tukorqanku. 8Ezequiaswan, chay llajta kamachejkunawan chay tantasqankuta qhawaj rispataj, Tata Diosta jatuncharqanku, Israel ayllutataj bendecerqanku. 9Chaypacha Ezequiasqa sacerdotesta, levitasta ima tapurerqa chay qollusmanta. 10Sadocpa ayllunmanta kuraj kaj sacerdote Azariastaj kuticherqa: Tata Diospa Templonman chay qonankuta apamuyta qallarisqankumantapacha mikhuyku, sajsakuykutaj, may ashkharajtaj puchuwayku. Kay chhikaraj puchun, Israel ayllunta Tata Diosqa bendecisqanrayku, nispa. 11Chayrayku Ezequiasqa kamacherqa Tata Diospa Templompi jallch'ana cuartosta wakichinankuta. Chaytataj ruwarqanku. 12Chaymantaj apaykorqanku chay ñawpaj poqoykuna apamusqankuta, chunka t'aqasmanta ujta qosqankuta, jinataj Tata Diospaj t'aqasqanku imastapis. Chay tukuyta qhawanampajtaj levita Conaniasta churarqanku, wawqen Simeitaj payta yanapanampaj churasqa karqa. 13Conaniaspa wawqen Simeipapiwan kamachiynimpi chay imasta qhawanankupaj ajllasqa karqanku kaykuna: Jehiel, Azazías, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismaquías, Mahat, Benaía ima. Chaykunaqa churasqa karqanku rey Ezequiasnejta, Diospa Templompi kuraj kaj sacerdote Azariasnejta ima. 14Inti llojsimuy lado punkuta qhawajqa Imnaj churin levita Coré karqa. Ni pej nisqallan apamusqanku ofrendasta, jinataj Diospaj t'aqasqa imastawan pay qhawanampaj churasqa karqa. 15Kaykunataj Coreta yanaparqanku sacerdotespa llajtasninkupi: Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías ima. Paykunaqa wawqesninku ukhupi maychus kajta rak'irarqanku uj rejllata juch'uyman, jatunmanwan, mit'asninkuman jina. 16Jinataj pischus Temploman ruwanasninkuta sapa p'unchay junt'aj jamoj kanku, chaykunaman maychus kajta rak'iraj kanku, mit'asninkuman jina, ruwayninkuman jinataj. Chaykunaqa ayllusninkuman jina qhelqasqa karqanku kinsa watasniyojmantapacha pataman. 17Sacerdotesqa familiasninkuman jina qhelqasqa karqanku, jinallataj levitaspis iskay chunka watayojmantapacha pataman, ruwanasninkuman jina, mit'asninkuman jinataj. 18Chay librospi qhelqasqallataj karqanku juch'uy wawasninku, warmisninku, churisninku, jinataj ususisninkupis, tukuynin ayllunkumanta, imaraykuchus tukuyninku llimphuchakorqanku Diospaj t'aqasqa kanankupaj. 19Tukuynin llajtaspi runas churasqa karqanku mikhunasta rak'iranankupaj Aaronpa ayllunmanta kajkuna sacerdotesman, jinataj levitasmampis, sutisninku qhelqasqa karqanku, chaykunaman, chay sacerdotespa llajtasninkupi, michinas jallp'asninkupitaj tiyakusharqanku, chaykunaman. 20Ezequiasqa chay jinata ruwarqa tukuynej Judá suyupi. Ruwasqasnenqa cheqan, allintaj karqa Señornin Tata Diospa ñawpaqempi. 21Diospa Templompi tukuy ima ruwasqasninta, Diospa kamachisqanman jina, leyman jinataj ruwarqa, Diosta tukuy sonqowampuni mask'aspa. Chayrayku paytaqa tukuy imapi allin rerqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\