2 CRÓNICAS 32

1Tata Diosman cheqan sonqowan israelitas qayllaykusqankumanta qhepamanqa Asiriaj reynin Senaquerib jamuspa, Judá suyuman yaykuykorqa. Jarakorqataj chay jark'achasqa llajtas qayllapi, chaykunata jap'ikapuyta munaspa. 2Ezequiasqa, Senaquerib maqanakuyta munaspa Jerusalenman jamusqanta rikuspa, 3parlanarikorqa kuraj kaj kamachisninwan, soldadosninta kamachejkunawampis. Chantá pay kamacherqa llajta jawapi yaku juturista p'amparanankuta, paykunataj jina kananta nerqanku. 4Chaypacha ashkha runas tantakuspa, chay yaku juturista p'amparqanku, jinallatataj wayq'ota rej yakutapis wajnejman kacharparerqanku, Asiriamanta reyes ama ashkha yakuta tarinankupaj. 5Ezequiasqa kallpakuspa, chay llajtaj perqa q'asasninta perqaykucherqa, mana uj q'asayoj kanankama. Chay perqa patapi torresta jataricherqa, jawa ladopitaj waj perqatawan ruwacherqa. Davidpa llajtampi, chay Milotapis jark'achichillarqataj. Ashkha t'ojsina lanzasta, jark'akuna escudostawan ruwachillarqataj. 6Chantá churarqa maqanakupaj kamachejkunata tukuy runas ukhupi. Paykunatataj llajtaman yaykuna plazapi tantaykuspa, chaypi paykunata kallpachanampaj parlarqa kay jinata: 7Kallpachakuychej, wapuchakuychejtaj. Ama mancharikuychejchu, nitaj iskayrayaychejchu Asiriamanta reypa ñawpaqempi, chay ashkha soldadosnimpa ñawpaqenkupipis. Noqanchejwan kajqa aswan atiyniyoj paywan kajkunamanta nisqaqa. 8Payqa runaspa kallpallankuwan kashan, noqanchejwantajrí Señorninchej Tata Dios kashan wañuchinaku maqanakuypi yanapanawanchejpaj, nispa. Rey Ezequiaspa parlasqasninta uyarispa, tukuy runasqa may kallpachasqa karqanku. 9Chantá Asiriaj reynin Senaqueribqa tukuy soldadosnimpiwan Laquis llajtata muyuykusharqa atipanampaj, chaymantataj Jerusalenman soldadosnimpa kamachejninkukunata kacharqa Judajpa reynin Ezequiasman, jinataj Jerusalenpi kasharqanku, chay tukuy tiyakojkunamampis kay jinata ninankupaj: 10Asiriaj reynin Senaquerib kayta nichimusunkichej: Pipitaj atienekuspa qankunaqa jinalla kakushankichej Jerusalenpi, muyuykusqa soldadoswan jark'achisqas kashaspapis? 11Sichus Ezequías nishasunkichej Señornin Tata Dios makisniymanta kacharichinasuykichejta chayqa, ch'awkiyashasunkichej, yarqhaymanta, ch'akiymanta wañunaykichejpaj. 12Manachu Ezequías lomas patapi chay Diospa templosninta, altaresnintapis phirirarqa? Manachu Judapi kaj runasta, Jerusalenpi kajkunatapis kamacherqa uj altarllapi inciensota q'oshñichinankutapis? 13Manachu yachankichej noqa, ñawpa tatasniypis imastachus ruwasqaykuta chay waj nacioneswanqa? Chay nacionespa diosninkukunaqa aterqankuchu atiyniymanta llajtankuta kacharichiyta? 14Ñawpa tatasniy chay nacionesta chinkacherqanku, chaykunamanta mayqen diostaj llajtanta makiymanta qhechuyta aterqa? Chantá imaraykutaj yuyankichej Diosniykichej makiymanta librasunaykichejtari? 15Chayrayku ama ch'awkiyachikuychejchu, nitaj sonqoykichejta suwachikuychejchu; amataj Ezequiasta creeychejchu. Mana mayqen diospis chay nacionesmanta, reinosmantapis llajtata librayta aterqachu makiymanta, ñawpa tatasniypa makinkumantapis. Astawanraj ari Diosniykichejqa manallataj atenqachu makiymanta qankunata kacharichiytaqa, nispa nicherqa Senaqueribqa. 16Asiriamanta, chay jamojkunaqa chay jinata waj imastawanraj nerqanku Señor Tata Diospa contrampi, jinataj kamachin rey Ezequiaspa contrampipis. 17Senaqueribqa cartastapis qhelqallarqataj Israelpa Señornin Tata Diospa contrampi, kay jinata rimaspa: Imaynatachus waj nacionespa diosninkukuna mana aterqankuchu llajtankuta atiyniymanta kacharichiyta, ajinallatataj Ezequiaspa Diosnimpis manallataj llajtanta kacharichiyta atenqachu atiyniymantaqa, nispa. 18Senaqueribpa kamachisnenqa, Jerusalén perqa pataspi kasharqanku, chay runasman hebreo parlaypi sinch'ita qhaparerqanku paykunata manchaykuchinankupaj, kharkachinankupajtaj, jinamanta llajtata jap'ikapuyta munaspa. 19Jerusalenpi kaj Diosnimpa contrampi parlarqanku, kay pachapi waj nacionespa diosninkukunamanta jina, mayqenkunachus runaspa ruwasqasninku dioskunalla kanku, chaykunamanta. 20Chaypacha rey Ezequiasqa, jinataj Amozpa churin profeta Isaiaspis janaj pachaman qhaparikuspa, yanapata mañakorqanku. 21Jinapi Tata Diosqa kachamorqa uj angelta, paytaj wañuracherqa Asiriaj reynimpa wapu soldadosninta, kamachejninkunata, kurajninkunatawan Asiriaj jarampi. Asiriaj reynintaj may p'enqasqa llajtanman kutiporqa. Chantá lantimpa yupaychana wasinman yaykojtin, Senaqueribpa churisnillantaj chay kikimpi espadawan payta wañurparicherqanku. 22Jinamanta Tata Diosqa Ezequiasta, jinataj Jerusalenpi tiyakojkunatapis Senaqueribpa atiyninmanta kacharicherqa. Tata Diostaj allin kawsakuyta paykunaman qorqa, muyuynimpi tukuy nacioneswampis. 23Chaypacha ashkhas Jerusalenman aparqanku Tata Diosman jaywanasninkuta, Judajpa reynin Ezequiaspajpis valorniyoj imasta apallarqankutaj. Chaymantapachataj Ezequiasqa waj nacionespaj aswan jatunchasqa karqa. 24Chay tiempopi Ezequiasqa manchayta onqoykorqa. Chaypacha Tata Diosmanta mañakorqa, Paytaj mañakusqanman kuticherqa uj t'ukuna señalwan. 25Ezequiasrí umata oqharispa, mana chay allin imasta jap'isqanman jinachu allinta kawsakorqa. Chaymanta Tata Diosqa paypaj phiñakorqa, jinataj Jerusalenpaj, Judapajpis. 26Runaykachasqanmanta qhepaman Ezequiasqa Diospa ñawpaqempi k'umuykukorqa, jinallataj Jerusalenpi tiyakojkunapis. Tata Diostaj phiñakuyninta mana paykunaj patankuman urmacherqachu Ezequías kawsanankama. 27Ezequiasqa mayta qhapajyarqa, jatumpaj qhawasqataj karqa. Ashkha qolqeta, qoritawan tantarqa, jinataj valorniyoj k'achitu rumista, sumajta q'apaj jawinasta, jark'akuna escudosta, tukuy laya valorniyoj imastawan. 28Jatarichillarqataj wasista, chajra poqoykunata, vinota, aceitetawan jallch'anapaj, jinataj tukuy laya uywaspaj corralesta ruwacherqa. 29Ruwachillarqataj llajtasta, uywasnintaj may chhika karqa wakas, jinataj ovejaspis, imaraykuchus Dios payta qhapajyacherqa. 30Kay Ezequiasllataj Gihón yaku juturej pata kaj llojsinanta p'ampaykucherqa. Chay yakutataj jallp'a uranta larq'annejta pusarqa Davidpa llajtanman, inti yaykuy ladonejman. Ajinamanta Ezequiastaqa tukuy ima ruwasqampi allillampuni rerqa. 31Chaywampis maypachachus Babiloniamanta kamachejkunaqa kachasta kachamorqanku, yachanankupaj chay naciompi Diospa milagron imaynachus ruwasqa kasqanta chaypacha, Diosqa Ezequiasta saqererqa, allinta yachayta munaspa imachus sonqompi kasqanta. 32Ezequías kamachishaspa tukuy waj ruwasqasnin, Diospaj tukuy sonqo allin ruwasqasnimpis qhelqasqa kashan Amozpa churin profeta Isaiaspa mosqoypi jina rikusqanmanta libropi, Judajpa, Israelpatawan reyesninkumanta willaj libropipis. 33Ezequías wañupojtin, payta p'amparqanku Davidpa ayllumpa p'ampakunampi aswan pata kajpi. Tukuy Judapi, Jerusalenpi tiyakojkunapis wañuynimpi paymanta allinta parlarqanku. Cuentanmantataj churin Manasés kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\