2 CRÓNICAS 34

1Josiasqa pusaj watasniyoj kashaspa, kamachiyta qallarerqa, Jerusalenpitaj kamacherqa kinsa chunka ujniyoj watasta. 2Josiaspa ruwasqasnenqa Tata Diospa qhawaynimpeqa cheqan karqa. Payqa ñawpa tatan Davidpa ñannimpi purerqa, mana pañaman nitaj lloq'eman t'aqakuspa. 3Pusaj watastaña kamachisqanmanta, waynallaraj kashaspa, ñawpa tatan Davidpa Diosninta mask'ayta qallarerqa. Chunka iskayniyoj watasta kamachisqanmantataj, Judamanta, Jerusalenmantawan chinkachiyta qallarerqa lomas patapi yupaychana wasista, Asera llajllasqa lantista, metalmanta jich'asqa lantistapis. 4Josiaspa ñawpaqempi thuñerqanku Baal lantispa altaresninkuta. Thuñichillarqataj, lantispa altaresninkojpa patannejpi kasharqanku, chay incienso q'oshñichina altarestapis. Chantá thuñichillarqataj Asera llajllasqa lantista, metalmanta jich'asqa karqanku, chay lantistapis, chay tukuyta ñut'uman tukuchispa. Chaywan qhalliykorqa chay lantisman jaywajkunaj covachasninku pataman. 5Chay jawaqa sacerdotespa tullusninkuta altaresninkoj patallampitaj ruphacherqa; ajinamanta llimphucharqa Judata, Jerusalentawan. 6Manasespa llajtasnimpipis kikillantataj ruwarqa, Efrainpapi, Simeonpapi, Neftalijpapi, chay suyuspa muyuynimpi, ranchosnintimpiwan. 7Josiasqa thuñicherqa altaresta, Asera llajllasqa lantistawan, ñut'uta ruwaraspa. Tukuy Israel jallp'api incienso q'oshñichina altarestapis phiricherqa. Chaymantataj Jerusalenman kutiporqa. 8Chunka pusajniyoj watastaña kamachisqanmanta, chantá jallp'ankuta, Templotapis llimphuchasqankumantaña Josiasqa kacharqa Azaliajpa churin Safanta, chay llajtamanta kamachej Amasiasta, Joacazpa churin qhelqeri Joata ima. Josiasqa tukuy paykunata kacharqa, Señornin Tata Diospa Templonta allinchanankupaj. 9Chaypacha paykunaqa kuraj kaj sacerdote Hilciasman rispa, aparqanku chay qolqetaqa israelitas Temploman apamusqanku Manasés ayllumanta, jinataj Efraín ayllumanta ima, Israelpa ayllunmanta qhepakorqanku chaykunamanta, jinallataj Judamanta, Benjaminmanta, Jerusalenmantapis. Chay tukuyta tantasqanku punku qhawajkuna levitas. 10Chay qolqeta jaywarqanku, Tata Diospa Templonta allinchachinankupaj churasqa karqanku, chaykunaman, paykuna paganankupaj Templota allinchaypi trabajajkunaman. 11Chay qolqeta jaywarqanku carpinterosman, ruwachejkunamanwan ch'eqosqa rumista rantinankupaj, maderasta t'inkinankupaj, jinataj kurkustapis, chay wasisman wajterasta churanankupaj, Judamanta reyes urmaykarajta saqerasqanku wasispi. 12Chay runasqa allin sonqowan trabajarqanku. Qhawaspa ruwachejkunataj karqanku levitas, Jahatwan, Abdiaswan, Merarijpa ayllunmanta, chantá Zacariaswan, Mesulamwantaj Coatpa ayllunmanta. Levitasmantataj takinapaj tocayta yachajkunaqa q'epejkunatapis qhawallarqankutaj, chay wasi ruwaypi trabajajkunatapis. Levitasmanta wakinkunataj qhelqeris, kamachejkuna, punku qhawajkuna ima karqanku. 14Tata Diospa Templonman apamusqa qolqeta orqhoshaspa, sacerdote Hilciasqa tarerqa Tata Diospa leyninmanta Moisesnejta qosqa librota. 15Chantá Hilciasqa qhelqeri Safanman nerqa: Tata Diospa Templompi leymanta librota tarini, nispa. Safanmantaj chay librotaqa jaywaporqa. 16Safantaj chay librota reyman aparqa. Chaymanta willaspataj, nerqa: Reyníy, kamachisniykeqa tukuy imata ruwashanku, kamachisqasniykiman jina. 17Templopi karqa, chay qolqetapis tantaykuspa, qhawaspa ruwachishanku chaykunaman, trabajajkunamanwan jaywanku, nispa. 18Chantá qhelqeri Safanqa reyman willallarqataj: Sacerdote Hilciasqa uj librota jaywawarqa, nispa, chaytataj Safanqa reypa ñawpaqempi leeyta qallarerqa. 19Reytaj leypa nisqasninta uyarispa, llakiywan p'achanta llik'ikorqa. 20Chay rato kamacherqa Hilciasta, Safanpa churin Ahicamta, Micaiajpa churin Abdonta, qhelqeri Safanta, reypa yanapajnin Asaiastawan kay jinata: 21Rispa, Tata Diosta tapumuychej noqarayku, Israelpi, Judapiwan puchojkuna runasrayku ima, kay tarisqaykichej libropi nisqasninmanta. Tata Diosqa sinch'i phiñasqa kashan noqanchejpaj, imaraykuchus ñawpa tatasninchejqa mana kasusqankuchu Tata Diospa nisqanta, manataj ruwasqankuchu kay libropi qhelqasqa kasqanman jina, nispa kamacherqa rey Josiasqa. 22Hilciaswan, rey kacharqa, chaykunawan rerqanku profetisa Huldaman. Payqa Salumpa warmin karqa, Salumtaj Ticvaj churin karqa, Harhaspa allchhintaj. Payqa Templopi p'achasta jallch'anampaj churasqa karqa. Huldaqa Jerusalenpi tiyakorqa chay Mosoj Llajta nisqa cheqanejpi. Paymantaj chay imasmanta parlarqanku. 23Paytaj kuticherqa: Israelpa Señornin Tata Diosqa nin: Niychej pichus tapojta kachamusunkichej, chay runaman: 24Ajinata Noqa Tata Diosqa nini: Uj jatun llakiyta apachimusaj kay cheqaman, kaypi tiyakojkunamampis, imaynatachus Judajpa reynimpa ñawpaqempi leenkichejña, chay libropi nisqanman jina. 25Paykunaqa saqerpariwanku, waj dioskunamantaj inciensosta q'oshñichinku, jinamanta waj ruwasqasninkuwan phiñachiwaspa. Chayrayku kay cheqaj contrampi phiñakuyniyta apachimusaj, manataj thasnukonqachu. 26Judajpa reyninman, pichus kachamusunkichej Tata Diosta tapurejta, chayman niychej: Israelpa Señornin Tata Dios ajinata nin: Chay libroj nisqasninta uyariytawan, 27sonqoykita wawayachispa Diospa ñawpaqempi k'umuykukorqanki, kay cheqaj contrampi, kaypi tiyakojkunaj contrankupiwan, imastachus nisqasniyta uyarispa. Ñawpaqeyman k'umuykakamuwasqaykirayku, p'achaykita llik'ikusqaykirayku, ñawpaqeypi waqasqaykiraykutaj Noqapis uyarillaykitaj mañakuwasqaykita, nispa nin Tata Diosqa. Tata Dios nillantaj: 28Noqa wakichisaj allin wañuyta wañupunaykipaj, ñawpa tatasniykiwantaj ujchasqa kamunaykita, mana rikuspalla ima llakiykunatachus kay cheqapi tiyakojkunaman apachimusaj, chayta, nispa. Reypa kachasnenqa kutimuspa, chay warmi profetisaj nisqanta reyman willarqanku. 29Chaypacha reyqa wajyacherqa Judamanta, Jerusalenmantawan tukuy kurajkunata. 30Chaymantataj reyqa, jinataj Judamanta, Jerusalenmantawan tukuy runaswan, sacerdoteswan, levitaswan, tukuy nacionmanta kajkunapiwan, juch'uypis, jatumpis Tata Diospa Templonman rerqanku. Chaypitaj reyqa jatunmanta leeykorqa Tata Diospa Templompi tarisqanku, chay trato ruwasqa librota. 31Chantá reyqa sayantampa ladompi sayarikuspa, Tata Diospa ñawpaqempi tratota ruwarqa Tata Diosta kasukunampaj, tukuy kamachisqasninta, leyesninta, nisqasninta ima tukuy sonqo, tukuy alma junt'anampaj, chay trato libropi qhelqasqa kasqanman jina. 32Chaymantataj reyqa kamacherqa Jerusalenmanta, Benjamín suyumantawan chaypi kasharqanku, chay runasta, chay tratota junt'aj churakunankuta. Jerusalenpi tiyakojkuna runastaj ajinata ruwarqanku, ñawpa tatasninkoj Diosninkuwan tratota ruwasqankuman jina. 33Chantá Josiasqa chinkacherqa tukuy millay ruwaykunata Israel jallp'amanta, kamacherqataj tukuy israelitas Señorninku Tata Diosta sirvinankuta. Rey kawsanankamaqa mana t'aqakorqankuchu ñawpa tatasninkoj Diosninkumanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\