2 CRÓNICAS 6

1Chaypacha Salomonqa nerqa: Qan, Tata Dios ninki tuti laqhayaypi kawsasqaykita. 2Noqataj Qampaj ruwachipuyki uj Templota chaypi wiñaypaj tiyakunaykipaj, nispa. 3Chantá reyqa, tukuy israelitas sayasqa kasharqanku, chaynejman kutirispa, paykunata bendecerqa. 4Nerqataj: Israelpa Señornin Tata Dios bendecisqa kachun, Davidman kay nisqanta junt'asqanrayku: 5Egipto jallp'amanta aylluyta orqhomusqaymantapacha, tukuy Israel ukhupeqa mana mayqen llajtatapis ajllakorqanichu, chaypi Templo ruwachisqa kanampaj, chaypitaj sutiy kanampaj. Nillataj mayqen qharitapis ajllakorqanichu aylluy israelitasta pusaykachanampaj. 6Kunanrí Jerusalenta ajllakuni, sutiy chaypi kanampaj, aylluy israelitasta kamachinampajtaj Davidta ajllakorqani, nispa nerqa Tata Diosqa. 7David tataytaj maytapuni munarqa Israelpa Diosnin Tata Diospa sutimpaj uj Templota ruwachipuyta. 8Tata Diostajrí nerqa: Walejmin yupaychana Templota ruwachipuwayta munasqaykeqa. 9Jinapis mana qanchu chaytaqa ruwanki, manachayqa uj churiyki kanqa. Paymin ruwachipuwanqa sutiypaj uj Templotaqa, nispa. 10Tata Diosqa chay parlasqanta kunan junt'ampuni. Nisqanman jina tatay Davidpa cuentanmanta Israelpa reynin churasqa kani, jatarichipunitaj uj Templota Israelpa Señornin Tata Diospa sutimpaj. 11Chay Templopitaj churani Diospa arcanta, maypichus kashan israelitaswan Tata Diospa trato ruwasqan, p'alta rumispi qhelqasqa, chayta. 12Chantá Salomonqa Tata Diospa altarnimpa ñawpaqempi sayaykuspa, tukuy israelitas tantasqa kasharqanku, chaykunaj ñawpaqenkupiwan, makisninta pataman oqharerqa. 13Salomonqa uj patachata broncemanta ruwachisqa, chay patachataj iskay metrosniyoj karqa sayt'unman, anchonmampis jinallataj karqa, sayayninmantaj uj metro iskay cuarta kurajniyoj karqa. Chay patachaqa patio chawpipi churasqa karqa. Chay pataman wicharispa, tukuy israelitaspa rikunankuta qonqorikorqa. Makisninta janaj pachaman oqharispataj, nerqa: 14Israelpa Señornin Tata Dios, mana Qan jina waj dios kanchu janaj pachapi, nitaj kay pachapipis. Qanqa tratota ruwasqaykita junt'anki, tukuy sonqowan kasusojkunatataj khuyanki. 15Qanqa David tatayman imastachus qonaykita nerqanki, chayta ruwanki, parlasqaykiman jinataj kunan p'unchaypi junt'apunki. 16Kunanqa Israelpa Señornin Tata Dios, junt'allaytaj kamachiyki tatay Davidman imatachus nerqanki qonaykita, chaytapis. Qanqa nerqanki: Mirayniykipi kallanqapuni uj qhari wawa ñawpaqeypi Israelpa reynin kanampaj. Ajina kanqa sichus mirayniyki allinta kawsanqanku kamachisqasniyta junt'aspa, imaynatachus qan ruwarqanki, ajinata, nispa nerqa Tata Diosqa. 17Ajinaqa, Israelpa Señornin Tata Dios, kamachiyki tatay Davidman nisqaykeqa junt'akuchun ari. 18Jinapis, cheqapunichu kanman, Diosqa kay pacha runaswan tiyakunanqa? Sichus janaj pacha may jina jatun kayninwan mana wakiyta atisunki chayqa, imatá wakisonqa kay ruwachipususqay Templori. 19Chaywampis, Señor Tata Diosníy, noqa kamachiykej mañakususqayta uyariway, qhaparikamususqaytapis uyarillawaytaj. 20Qhawamuypuni tuta p'unchay kay Templotaqa, maypichus tiyakunaykita nerqanki, chayta. Kunanqa kay kamachiykej cheqamanta mañakamususqayta uyarillay ari. 21Jinataj noqa kamachiykej mayta mañakamususqayta, chantá aylluyki Israel kay Templopi Qanmanta mañakusojtimpis, uyarimuy janaj pachamantapacha, tiyakunki chaymantapacha, perdonawaykutaj juchasniykutapis. 22Mayqellampis llajta masimpa contranta juchallejtin, sichus juramentota kay Templopi kaj altarpa ñawpaqempi ruwachinkuman chayqa, 23Qanqa janaj pachamantapacha uyarimuy, chaypachataj kamachisniykipaj justiciata ruway. Pichus juchayoj kajmanqa juchanman jina qopuy, juchantaj paypa patallampitaj kachun. Mana juchayoj kajmantajrí justiciata ruway, ruwasqanman jina. 24Sichus Israel aylluyki Qampa contraykipi juchallikusqanrayku enemigonkuwan atipachikunkuman, sitajchus kutirikamususpa sutiykita yupaychankuman tukuy sonqo mañakuspa kay Templopi chayqa, 25Qanqa janaj pachamantapacha uyarimuy, perdonaytaj aylluykej juchasninkuta. Chantá paykunata kutichikampuy, paykunaman jinataj ñawpa tatasninkuman qorqanki, chay jallp'aman. 26Ch'aki watas jamojtin, mana parajtintaj aylluyki juchallisqanrayku, sichus kay Temploman qhawarisqa Qanmanta mañakunkuman, sutiykitataj yupaychankuman, castigasqaykiraykutaj juchasninkumanta kutirikunkuman chayqa, 27Qan janaj pachamantapacha uyarimuy, perdonaytaj kamachisniykej juchasninkuta, tukuy Israel aylluykej juchasnintawan, cheqan ñantataj rikuchiy chayninta purinankupaj. Chantá paraykita apachimuy kay jallp'aman, aylluykiman herenciapaj qorqanki, chayman. 28Ichapis kay jallp'api yarqhay kanman, chayrí onqoypis kanman, chayrí ruphaywan sach'as ch'akirapunkuman, chayrí sach'aspi onqoy rikhurinman, chayrí langostaspis, chayrí t'una khuruspis; ichapis enemigospis llajtasniykuta muyuykuspa, wañurachej sayaykunkuman, chayrí ima llakiypis, onqoypis kanman. 29Sichus mayqen runallapis, chayrí kikin aylluyki Israelpis llakiynimpi, chayrí nanaynimpi mañakamuspa kay Temploman qhawarisqa makisninkuta oqharimunkuman chayqa, Qan janaj pachamantapacha paykunata uyarinki. Chay maypichus tiyakunki, chaymantapacha paykunata perdonapunki, sapa ujninkumantaj ruwasqankuman jina qopunki. Qanllamin rejsinki, yachankitaj runaj yuyayninta, sonqontapis. 31Ajinamanta manchachikusonqanku, ñankunaykipitaj purenqanku tukuy kawsayninkupi, ñawpa tatasniykuman kay qosqayki jallp'api. 32Sichus forastero runa, mana Israel aylluykimanta kajpis, jamunman karu llajtasmanta Qampa jatun sutiykirayku, jatun atiyniykiraykutaj kay Templo qhawarisqa Qanmanta mañakusunampaj chayqa, 33janaj pachamantapacha uyarimuy, chay tiyakunki chaymantapacha, qoytaj tukuy imastachus mañakususqanta, kay pachamanta naciones rejsinankupaj sutiykita, manchachikusunankupajtaj Israel aylluyki jina. Yachachunku kay Templopi sutiykita oqharispa mañakuna kasqanta, kay Templo ruwachipususqaypi. 34Aylluykeqa enemigosninwan maqanakoj llojsejtenqa, mayllamampis Qan kachajtiyki, sichus mañakusunkuman kay ajllakusqayki llajta, kay ruwachipususqay Templo qhawarisqa chayqa, 35janaj pachamantapacha Qan uyarimuy tukuy sonqo mañakususqankuta, paykunamantaj kutikuy. 36Manamin pipis mana juchallejqa kanchu; chayrayku contraykipi paykuna juchallikojtinku, sichus Qan paykunapaj phiñakuytawan enemigosninkuman jaywaykuspa waj jallp'aman apachiwaj, karumampis, chayrí qayllamampis, 37sitajchus maymanchus wijch'usqa karqanku, chay jallp'api juchasninkumanta Qanman kutirikamusunkuman, maytataj mañakamusunkuman: Juchalliyku, sajrata ruwayku, juchayoj kayku, nispa; 38sitajchus tukuy sonqo tukuy alma Qanman kutirikamusunkuman, may jallp'amanchus apasqa karqanku chaypi, Qanmantataj mañakamusunkuman kay, ñawpa tatasninkuman qorqanki, kay jallp'aman kutirisqa, ajllakusqayki kay llajtaman, kay Templo ruwachipususqay qhawarisqa chayqa, tiyakunki, 39chay janaj pachamantapacha Qan uyarimuy tukuy sonqo mañakususqankuta. Qanqa paykunaman kutikunki, aylluyki Qampa contraykipi juchallikusqankutataj perdonapunki. 40Kunanqa Diosníy, allinta qhawarimuy, uyarimuytaj kay cheqapi tukuy mañakusqasta. 41Sayarikuy Señor Tata Diosníy, atiyniyoj arcaykiwan jamuy, samarikunayki kashan chay cheqaman. Señor Tata Diosníy, sacerdotesniykeqa p'achallikuchunku salvación p'achawan, allinta qhatisoj wawasniykitaj k'acha kayniykiwan kusikuchunku. 42Señor Tata Diosníy, ama qhesachaychu ajllakusqayki reytaqa. Yuyarikuy kamachiyki Davidta khuyasqaykimanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\