2 CRÓNICAS 7

1Salomón mañakuyta tukojtinkama, janaj pachamanta nina urmamuspa, q'olaykorqa chay jaywasqa uywata, chay wañuchisqa waj uywastawan. Chantá Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynenqa Temploman junt'aykorqa. 2Chayrayku sacerdotesqa Temploman mana yaykuyta aterqankuchu. 3Tukuy israelitastaj nina urmamojta rikuspa, jinataj Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynintapis Templo pataman urayk'amojta, chaypacha k'umuykukorqanku, pampapi rumi losaman uyanku chayanankama. Yupaychasharqankutaj graciasta qospa Tata Diosman kutin kutinta kay jinata: Payqa may k'achamin, khuyakuynintaj wiñaypajmin, nispa. 4Chay qhepata reywan, tukuy aylluwan khuska uywa wañuchisqasta Tata Diosman jaywarqanku. 5Rey Salomonqa Tata Diosman jaywarqa iskay chunka iskayniyoj waranqa torosta, pachaj iskay chunkayoj waranqa ovejasta ima. Ajinata reyqa tukuy israelitaspis chay Templonta Diosman jaywaporqanku. 6Sacerdotesqa ruwanasninkuta ruwaspa kasharqanku. Levitaspis, sapa uj tocanasninku jap'irisqa kasharqanku. Chay tocanastaqa rey David ruwachisqa Tata Diosta yupaychaspa takinankupaj: Wiñaypajmin khuyakuynenqa, nisqa takiyta, mayqentachus David wakichisqa, chayta. Sacerdotestaj paykunaj ñawpaqenkupi cornetasninkuta waqachisharqanku, chaykamataj tukuy israelitasqa sayasqa kasharqanku. 7Salomonqa Tata Diospaj t'aqapullarqataj patioj chawpinta, Tata Diospa Templompa ñawpaqempi kasharqa, chayta. Chaypi uywasta wañuchispa q'olacherqa, allinyakuy jaywanasmantapis wirasta jaywallarqataj, imaraykuchus chay broncemanta ruwasqa altar mana wakerqankuchu wañuchisqa uywasta q'olachinapaj, chantá ch'aki mikhuykunata, wirastawan ima jaywanapajpis. 8Chay kutipeqa Salomonwan, tukuy israelitaspiwan qanchis p'unchaykunata may jatun fiestata ruwarqanku. Hamat llajtaman yaykuna cheqakojmantapacha Egipto Wayq'onejkama tiyakoj runas jamorqanku. 9Pusaj kaj p'unchaypitaj tantakorqanku, imaraykuchus qanchis p'unchay junt'ata fiestata ruwasqanku altarta Diosman jaywapuspa, qanchis p'unchaytawan Ch'ujllas nisqa fiestata ruwallarqankutaj. 10Qanchis kaj killapi iskay chunka kinsayoj p'unchaynimpi, rey Salomonqa tukuy israelitasta wasisninkuman ripunankupaj kacharpayaporqa, paykunataj sonqosninkupi kusisqas riporqanku Tata Diosqa allinta ruwasqanrayku Davidpaj, Salomonpaj, jinataj tukuy Israel ayllumpajpis. 11Salomonqa Tata Diospa Templonta, jinataj reypa kamachinan wasita, tukuy imastachus chaykunapi ruwananta yuyasqantawan tukuchisqanmantaña, 12Tata Diosqa Salomonman uj ch'isi rikhurispa, nerqa: Mañakuwasqaykita uyarini, kay cheqatataj ajllakuni wañuchisqa uywasta jaywana wasipaj. 13Sichus mana parachimuymanchu jallp'aykiman, chayrí langostasta kachaykamuyman camposta q'araykunankupaj, chayrí aylluyman uj onqoyta apachimuyman chayqa, 14sitajchus sutiyta apan chay aylloyqa k'umuykamuwanman, mañakamuwanman, mask'awanmantaj, sajra kawsayninta saqespa chayqa, Noqaqa janaj pachamantapacha uyarimusaj, juchasninmanta perdonasaj, jallp'antapis sumajyachisaj. 15Kunanmantapacha qhawamusajpuni, uyarisajtaj allinta kay cheqapi mañakamuwasqasninkuta. 16Kunanqa kay Templota ajllakuspa, t'aqani Noqapaj chaypi wiñaypaj sutiy kanampaj. Sonqollaypipuni kanqa wiñaypaj, manataj qonqapusajchu. 17Kunanqa sichus qan ñawpaqeypi sumajta purinki, imaynatachus tatayki David purerqa, jinata, tukuy kamachisusqayta ruwaspa, jinataj qosusqay leyesniyta kasuspa, chantá tukuy nisusqasniytapis chayqa, 18Noqa sayachisaj reinoykita tatayki Davidwan trato ruwasqayman jina: Mirayniykimanta uj qhari kallanqapuni Israelta kamachinampaj, nispa. 19Sitajchus qankuna Noqamanta t'aqakuwankichej qankunaman qosqay leyesniyta, kamachisqasniyta ima mana junt'aspa, manachayqa waj dioskunata kasuwajchej, yupaychawajchejtaj chayqa, 20qankunaman qorqaykichej, chay jallp'amanta orqhosqaykichej. Wijch'ullasajtaj ñawpaqeymanta t'aqakusqay Templotapis, ruwasajtaj tukuy tiempo tukuy naciones ukhupi asipayasqapuni kananta. 21Kay Templotaj may sumaj kashaspapis, chaypacha tukuy pasajkuna t'ukunankupaj kanqa, tapurikonqankutaj: Imaraykutaj Tata Diosqa kay jinata ruwarqa kay jallp'ata, jinataj kay Templotapis? nispa. 22Chantá runas kutichenqanku: Ñawpa tatasninkuta Egiptomanta orqhomorqa, chay Señorninku Tata Diosta saqerparisqankurayku, waj dioskunata jatunchaspa, yupaychaspataj. Chayraykumá paykunaman chay jina jatun llakiyta apachimorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\