2 CRÓNICAS 8

1Salomonqa Tata Diospa Templonta, kamachina wasintawan ruwachiyta qallarisqanmanta tukuchinankama iskay chunka watasña pasarqa. 2Chaymantataj watejmanta jatarichillarqataj, Hiram payman qorqa, chay llajtasta, israelitastataj chayman kacharqa tiyakunankupaj. 3Chantá Sobamanta Hamat llajtaman rispa, chay llajtata jap'ikaporqa. 4Jinallatataj ch'in pampapi Tadmor llajtata watejmanta jatarichillarqataj, Hamatpi poqoykunata waqaychanapaj karqa, chay tukuy llajtastawan. 5Watejmanta jatarichillarqataj pata kaj Bet-horonta, ura kaj Bet-horontapis. Chaykunaqa sinch'i jark'achasqa llajtas karqanku, may jatun perqasniyoj, punkusniyoj, tranquerasniyoj ima. 6Chantá jatarichillarqataj Baalat llajtata, waj llajtastapis poqoykunata jallch'anankupaj, maqanaku carrestasta jallch'anankupaj, caballospi purejkunapaj ima. Jinataj Salomón ruwachillarqataj Jerusalenpi, Libanopi, kamachimpi kasharqa, chay tukuy jallp'aspipis imatachus ruwayta munarqa, chay imasta. 7Chay jallp'api tiyakusharqanku hititasmanta, amorreosmanta, heveosmanta, ferezeosmanta, jebuseosmanta ima qhepakojkuna, paykunataj mana israelitaschu karqanku. 8Chaykunaj mirayninku chay jallp'api qhepakojkunata israelitasqa mana tukuynintachu tukuchisqanku, Salomontaj paykunata sinch'i trabajosman churarqa, kunankamataj ajinapi kashanku. 9Jinapis Salomonqa ni mayqen israelitatapis wata runata jina chay sinch'i trabajosmanqa churarqachu, manachayqa soldadosnin karqanku, soldadosta kamachejkuna, maqanaku carretasta purichejkunata, caballospi maqanakojkunata kamachejkuna ima. 10Paykunaj patankupitaj waj kurajkunapis kallarqankutaj, tukuynimpi iskay pachaj, phishqa chunkayoj. 11Salomonqa Faraonpa ususinta pusarqa Davidpa llajtanmanta paypaj ruwachipusqan jatun wasiman, imaraykuchus nerqa: Kay warmeyqa Israelpa reynin Davidpa kamachinan wasipi mana atinchu tiyakuyta, imaraykuchus kay, maymanchus Tata Diospa arcan yaykorqa, chay cheqasqa Tata Diospajpuni t'aqasqa kanan tiyan, nispa. 12Salomonqa uywasta wañuchispa Tata Diospaj q'olachipoj Temploj corredornimpa ñawpaqempi chay ruwachisqan altar patapi. 13Moisespa leyninman jina, ima p'unchaykunapichus jaywananku karqa, chay p'unchaypi, samarikuna p'unchaykunapi, sapa killa qallarikuypi, watantimpi kinsantin fiestaspipis: mana levadurayoj t'anta fiestapi, Semanas fiesta nisqapi, Ch'ujllas fiestapi ima q'olachipoj. 14Mit'astapis churallarqataj tatan Davidpa nisqanman jina, sacerdotesqa Templopi imastapis ruwanankupaj, levitastaj Tata Diosta yupaychanankupaj, jinataj sacerdotesta yanapanankupaj, ima ruwanachus kasqanman jina sapa p'unchaypi. Jinallatataj churarqa sapa punkupi qhawajkunaj mit'asninkutapis, Diospa kamachin David kamachisqanman jina. 15Paykunaqa mana t'aqakorqankuchu, David imastachus sacerdotesmanta, levitasmanta, qolqeta jallch'ana kajmantapis kamachisqa, chaymantaqa. 16Salomón imastachus ruwayta yuyarqa, chayman jina tukuy ima ruwakorqa, Temploj cimientosnin churakusqanmantapacha tukukunankama. Ajinamanta Tata Diospa Templonqa allin tukuchisqa karqa. 17Salomón chaypacha rerqa Ezión-geber llajtaman, Elat llajtaman ima. Chaykuna Jatun Qocha kantupi karqanku Edom jallp'api. 18Hiramtaj apachimorqa kamachisninwan barcosta, runasta ima; paykunaqa Jatun Qochapi puriyta yacharqanku, rerqankutaj Salomonpa kamachisninwan khuska, Ofir llajtaman chayaspa. Chaymantá rey Salomonman qorita apamorqanku chunka phishqayoj waranqa kilosta jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\