2 CRÓNICAS 9

1Sabá llajtamanta reinaqa Salomón may mentasqa kasqanta parlajta uyarispa Jerusalenman rerqa, mana kutichiy atina tapuykunawan yachayninta waturinampaj. Jerusalenman chayamorqa may ashkha kamachisninwan, q'apaj jawinasnin camellospi chajnarisqa, jinataj may chhika qoriwan, valorniyoj rumiswan ima. Salomonpaman chayamuspañataj, imatachus tapuyta yuyasqanta tapurerqa. 2Salomontaj tukuy tapusqanman kuticherqa, manataj uj tapuyllapis karqachu mana kutichiyta atisqanqa. 3Sabá llajtamanta reinaqa rikorqa Salomonpa yachayninta, kamachina wasita ruwasqanta, 4mesaspi chay sumaj mikhunasta, chay yanapajninkunajpa wasisninkuta, chay kamachisninkupis imaynachus kasqankuta, p'achasninkuta, jinataj uywa wañuchisqa jaywasqanta, imaynatachus p'achallikusqankutapis, Temploman wicharinapaj patillasta ima. Chay tukuyta rikuspa, reinaqa mayta t'ukorqa. 5Chantá Salomonta nerqa: Qampa ruwasqasniykimanta, yachayniykimantapis llajtaypi uyarerqani, chayqa cheqapuni kasqa. 6Noqataj mana creerqanichu jamuspa rikunaykama. Cheqamanta chay willawasqasninkoqa mana khuskampis kasqachu qampa yachayniyoj kasqaykimantaqa; astawanraj kasqanki. 7May kusikuyniyoj kanku chay kamachisniyki, yanapajniykikuna ima, pikunachus ñawpaqellaykipipuni kashanku chay jatun yachayniykita uyarispa, chaykunaqa. 8Señorniyki Tata Diosqa bendecisqa kachun, pichus qanta munakuywan qhawasuspa churasorqa rey jina sutimpi kamachinaykipaj, chay. Diosniykeqa Israelta munakuspa, paykunata wiñaypaj sayachiyta munan. Chayrayku paykunaj reyninkupaj qanta churasorqa, justiciawan cheqanta kamachinaykipaj, nispa nerqa Sabamanta reinaqa. 9Chaymantaqa reyman qorqa kinsa waranqa jisq'on pachaj sojta chunkayoj kilos qorita, may ashkha k'acha q'apaj jawinasta, jinataj may ashkha valorniyoj rumistapis. Mana jayk'ajpis Israelman chayasqachu chay chhika k'acha q'apaj jawinasqa, Sabá llajtamanta reinaqa Salomonman qorqa, chay chhikapuneqa. 10Chay jawaqa Hirampa, jinataj Salomonpa kamachisninkoqa Ofirmanta apamorqanku qorita, chantá sándalo kurkusta, jinataj ashkha valorniyoj rumistapis. 11Sándalo kurkuswan reyqa Diospa Templompi jinataj kamachinan wasipipis ruwacherqa wicharina patillasta. Ruwachillarqataj takejkunapaj arpasta, salteriosta ima. Mana jayk'ajpis chay jina rikukorqachu Judá jallp'apeqa. 12Rey Salomonqa Sabamanta chay reina imatachus munasqanta, mañakusqantapis qorqa, pay apamusqanmanta astawan. Chaymantataj chay reinaqa kamachisninwan khuska llajtanman kutiporqa. 13Sapa wata Salomonqa jap'ej iskay chunka iskayniyoj waranqa kilos qolqeta. 14Chaypis wajlla karqa chay ranqheros, jinataj qhatojkunapis impuestota pagasqasninkoqa. Chay jawaqa Salomonman apamullajtaj kanku qoritawan, qolqetawan Arabiamanta reyes, jinataj Israel jallp'api kamachejkunapis. 15Rey Salomonqa ruwacherqa iskay pachaj jatuchaj jark'akuna escudosta ch'uwachasqa qorimanta, sapa ujmantaj sojta kilos qori yaykorqa. 16Ruwachillarqataj kinsa pachaj juch'uy jark'akuna escudostapis, sapa ujmantaj yaykorqa kinsa kilos khuskanniyoj ch'uwachasqa qori. Chaykunatataj churaykucherqa sach'asniyoj Líbano nisqa, chay jatun wasiman. 17Ruwachillarqataj marfilmanta uj jatun kamachina tiyanata, kamacherqataj ch'uwa qoriwan patanta lluch'iykunankuta. 18Chay kamachina tiyanaqa sojta patillasniyoj karqa, qorimanta uj juch'uy chukuyojtaj reyqa chakisninta churanampaj. Puraj ladompi maki atikunayoj karqa, chaykunaj qayllankupitaj iskay sayashaj leones ruwasqa karqa. 19Chantá ruwachillarqataj chunka iskayniyoj sayashaj leonesta, sojtantin patillaspi ujkama sapa ladopi. Chayman rijch'akojqa ni mayqen reinopi jayk'ajpis ruwakorqachu. 20Chay jawaqa reypa tukuynin ujyana vasosnenqa qorimanta karqanku. Ajinallataj imawanchus, imapichus mikhunampis, Líbano Monte nisqa jatun wasipi kaj imaspis ch'uwa qorimanta karqa. Mana imapis qolqe metalmantaqa karqachu, imaraykuchus Salomonpa tiempompi qolqemanta kajqa mana chhika valorniyojchu karqa. 21Reypa barcosnintaj Tarsisman rej kanku Hirampa kamachisninwan khuska, sapa kinsa watasmantataj kutimoj kanku apamuspa qorita, marfilta, monosta, pavo-realesta ima. 22Rey Salomonqa kay pachapi tukuy reyesta qhapaj kaypi atiparqa, yachayniyoj kaypiwan. 23Tukuy kay pachamanta reyesqa Salomonta rikuyta munaj kanku uyarinankupaj Diospa qosqan yachayninmanta. 24Sapa wata Salomonman jaywarej kanku kay imasta: Qorimanta, qolqemanta ruwasqa imasta, sumaj p'achasta, maqanakunapaj armasta, mikhuyta misk'ichanapaj imasta, caballosta, mulasta ima. 25Salomonpataqa tawa waranqa corralesnin karqa, caballosninta wisq'anampaj, jinataj carretasnintapis waqaychanampaj. Kallarqataj chunka iskayniyoj waranqa caballosnin, chaykunatataj churarqa maqanakuna carretasta jallch'ana cuartelesman, jinataj Jerusalenpi reyta qhawaj soldadoswan kamunankupaj. 26Salomonqa rey jina kamacherqa tukuy reyesta Éufrates Mayumantapacha filisteospa jallp'ankukama, Egipto jallp'awan tinkuyninkamataj. 27Rey Salomonqa Jerusalenpi qolqeta tantarqa rumista jinapuni. Cedro kurkuspis may chhika chay pampaspi karqa k'ita higo sach'a k'aspis jinapuni. 28Caballosta Muzrimanta apamorqanku, chay tukuy waj nacionesmantawan. 29Salomón kamachishaspa tukuy waj ruwasqasnin, qallariymanta tukukuyninkama profeta Natanpa librosnimpi qhelqasqa kashan, jinataj Silomanta Ahiaspa willayninkunapi, chantá profeta Iddoj mosqoypi jina rikusqasninmanta parlasqasnimpi, Nabatpa churin Jeroboammanta. 30Salomonqa Jerusalenpi Israelta kamacherqa tawa chunka watasta. 31Wañupojtintaj, tatan Davidpa llajtampi p'amparqanku. Paypa qhepanta churin Roboam kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\